Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 46 | Lato 2015, Rok XIII Nr 3

Hodowca i Jeździec nr 46 | Lato 2015, Rok XIII Nr 3

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z letnim numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 35, 1928

WYWIAD

 • Dbajmy o kon­dy­cję - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Sieraków sto­li­cą Europy w pań­stwo­wej hodow­li koni - Paweł Wójtowicz
 • 60 lat rezer­wa­to­wej hodow­li koni­ków pol­skich w PAN Popielno - Zbigniew Jaworski
 • Wiosenne prze­glą­dy - Marek Wachel
 • Szkolenie w Nowych Jankowicach - Wiesław Niewiński
 • Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Alicja Kuśmierczak
 • Relacja ze zjaz­du PZHKA - Monika Szpura
 • Etyka pra­cow­ni­ka i dzia­ła­cza Związku - Tadeusz Kodź
 • Działań i finan­sów ciąg dal­szy - Paulina Peckiel, Katarzyna Izak
 • Dlaczego decy­den­ci zapo­mnie­li o koniach w Polsce? - Andrzej Stasiowski
 • Zimne i pięk­ne - Paulina Peckiel
 • Dilmar - Tomasz Bagniewski
 • Polemika hodow­ców - odpo­wiedź na arty­kuł Andrzeja Ślepowrońskiego - Andrzej Kopczyk

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Czy pol­ska hodow­la powin­na zaist­nieć na Equitanie? - Jerzy Ożga
 • Przepis na pokaz - Jacek Hebda
 • Uznanie dla Kwiatka - Maciej Wyszomirski
 • Super-Szrek - Marta Kowalczyk
 • Drzonków ina­czej - Jacek Bondaruk
 • Niemiecka domi­na­cja w Nowych Jankowicach - Jarosław Lewandowski
 • WIELKIE  i małe - Joanna Szulowska
 • Lubelska sie­lan­ka nad Zielawą - Tomasz Dobek
 • ZT kla­czy w Doruchowie - Jarosław Szymoniak
 • 3 x TAK o regio­nal­nej wysta­wie koni w Wapnie - Paweł Ciesielski
 • Frekwencyjna poraż­ka - Jarosław Szymoniak
 • Tłumy w Sielinku - XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Jarosław Szymoniak
 • Koń - przy­ja­ciel i tera­peu­ta - Mateusz Kaca

KRONIKA

 • Fragmenty życia - Anna Stojanowska
 • Odszedł śp. Bogdan Marek Tomaszewski

SPORT I WYŚCIGI

 • Sezon wio­sen­ny - Paweł Gocłowski
 • Magia Derby - Paweł Gocłowski
 • Sopot for ever CSIO5* - Michał Wierusz-Kowalski
 • Poznaj CSI4* Poznań - Michał Wierusz-Kowalski
 • Jeździeckie ini­cja­ty­wy regio­nal­ne na Mazowszu - Krzysztof Tomaszewski
 • Czy Europejskie Ramy Kwalifikacji są nie­bez­piecz­ne? - Maciej Kania
 • Dokąd zmie­rza­my? - Tomasz Mossakowski
 • Nie pędź! Ale galo­puj! - Jan Skoczylas
 • Z myślą o przy­szło­ści - Sylwester Puczen
 • Etapy szko­le­nia w jeź­dziec­twie meto­dą LTAD - Grażyna Hucz
 • Udany pik­nik w Jagodnem - Marek Szewczyk
 • Frajer wca­le nie fra­jer - Jan Okulicz

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Na nogach koń stoi... czy­li słów kil­ka o wadach posta­wy - Joanna Ślachetka
 • Wpływ masa­żu na orga­nizm konia - Martyna Wolska, Ewa Jastrzębska
 • Czar doty­ku - rela­cja z kur­su masa­żu koni - Karolina Kącka
 • Głośny oddech, cz.2 - Blanka Wysocka

PORADNICTWO

 • Wstęp do środ­ków unij­nych, czy­li jak to dzia­ła i dla­cze­go Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest inte­re­su­ją­cy - Maciej Kania
 • Hodowla koni w świe­tle pol­skie­go pra­wa - Anita Garnuszek, Agnieszka Cwajna

HISTORIA I SZTUKA

 • Polskie akcen­ty w Cuts - Krzysztof Szuster
 • Koń i jeź­dziec­two w Egipcie, cz.2 - Weronika Bronowska
 • Bez pre­ce­den­su... - Jerzy Milczarek
 • Na jakim koniu jeź­dził Święty Jerzy? - Aleksandra Jaworowska

WYNIKI

KALENDARIUM

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 3 (46) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę