Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 46 | Lato 2015, Rok XIII Nr 3

Hodowca i Jeździec nr 46 | Lato 2015, Rok XIII Nr 3

3,00 

Tradycja droższa pieniędzy

Takiej wiosny polskie jeździectwo jeszcze nie miało. Na przełomie maja i czerwca odbyło się aż siedem imprez międzynarodowych, w tym pierwszy raz w historii 5-gwiazdkowe CSIO w Sopocie czy pięknie kontynuowane 4-gwiazdkowe zawody w Poznaniu. Chyba nigdy nie było u nas tylu pieniędzy do wygrania, ergo nagromadzenia gwiazd światowej ekwitacji skorych coś uszczknąć dla siebie z tego ponad miliona euro (sumując wszystkie pule nagród z kolejnych turniejów). Oczywiście to zarówno dla gospodarzy, organizatorów, sponsorów, jak i kibiców wielkie wydarzenia, ale i dla Polski prestiż oraz doskonała okazja do promowania kraju. Jest więc z czego się cieszyć i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Bieżący rok jest także ważny dla Polskiego Związku Hodowców Koni. W głównej mierze za sprawą jubileuszu 120 lat zorganizowanej hodowli na ziemiach polskich. Tak, dwanaście dekad poświęconych budowaniu fundamentów, porządkowaniu, ewolucji i rozwojowi branży konnej – tej wywodzącej się z sektora państwowego oraz tej prywatnej – to istotny moment w historii organizacji. Może śmiało być on powodem do uzasadnionej dumy dla środowiska hodowców. Fakt świadomego bytu i 120-letniej ciągłości, kontynuacji organizacyjnej i solidarnego działania zasługuje na uwagę. Stąd zaplanowano sporo akcentów związanych z obchodami. Ponad 40 imprez tegorocznego kalendarza centralnego będzie sygnalizować i uczestniczyć w celebrowaniu dorobku oraz pozycji polskiej hodowli koni. Wszystkie ogólnokrajowe czempionaty rasowe czy Mistrzostwa Polski Młodych Koni będą asumptem do świętowania. Zwieńczeniem aktywności jubileuszowej będzie grudniowa Cavaliada w Poznaniu, gdzie w Pawilonie Polskiej Hodowli – oprócz wystawy i pokazów rodzimych ras koni pt. 120 lat biało-czerwonego konia, aukcji polskich koni wierzchowych, prelekcji okolicznościowych, licznych konkursów dla najmłodszych sympatyków koni – przewidziano także uroczystą galę, podczas której zostaną z honorami wyprowadzone wszystkie sztandary – PZHK oraz OZHK/WZHK, wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i hodowlane, uczczona zostanie niebagatelna 120-letnia historia Polski i Polaków spleciona z obecnością w ich życiu koni. To trudne do przecenienia.

A teraz już tylko lato. Życzę, abyście Państwo miło spędzili ten wakacyjny czas. Leżąc w hamaku pod gruszą, na plaży albo podziwiając świat z końskiego grzbietu, z siodełka rowerowego, deski surfingowej bądź z perspektywy motolotni, wertując w tzw. międzyczasie, jeśli będzie Wam dane, niniejsze wydanie kwartalnika, podumali choć chwilę nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością polskiej hodowli, nad jakością polskiego jeździectwa oraz kondycją naszego koniarstwa. Co i dla kogo warte? Do siego lata. :)

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 35, 1928

WYWIAD

 • Dbajmy o kon­dy­cję - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Sieraków sto­li­cą Europy w pań­stwo­wej hodow­li koni - Paweł Wójtowicz
 • 60 lat rezer­wa­to­wej hodow­li koni­ków pol­skich w PAN Popielno - Zbigniew Jaworski
 • Wiosenne prze­glą­dy - Marek Wachel
 • Szkolenie w Nowych Jankowicach - Wiesław Niewiński
 • Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Alicja Kuśmierczak
 • Relacja ze zjaz­du PZHKA - Monika Szpura
 • Etyka pra­cow­ni­ka i dzia­ła­cza Związku - Tadeusz Kodź
 • Działań i finan­sów ciąg dal­szy - Paulina Peckiel, Katarzyna Izak
 • Dlaczego decy­den­ci zapo­mnie­li o koniach w Polsce? - Andrzej Stasiowski
 • Zimne i pięk­ne - Paulina Peckiel
 • Dilmar - Tomasz Bagniewski
 • Polemika hodow­ców - odpo­wiedź na arty­kuł Andrzeja Ślepowrońskiego - Andrzej Kopczyk

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Czy pol­ska hodow­la powin­na zaist­nieć na Equitanie? - Jerzy Ożga
 • Przepis na pokaz - Jacek Hebda
 • Uznanie dla Kwiatka - Maciej Wyszomirski
 • Super-Szrek - Marta Kowalczyk
 • Drzonków ina­czej - Jacek Bondaruk
 • Niemiecka domi­na­cja w Nowych Jankowicach - Jarosław Lewandowski
 • WIELKIE  i małe - Joanna Szulowska
 • Lubelska sie­lan­ka nad Zielawą - Tomasz Dobek
 • ZT kla­czy w Doruchowie - Jarosław Szymoniak
 • 3 x TAK o regio­nal­nej wysta­wie koni w Wapnie - Paweł Ciesielski
 • Frekwencyjna poraż­ka - Jarosław Szymoniak
 • Tłumy w Sielinku - XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Jarosław Szymoniak
 • Koń - przy­ja­ciel i tera­peu­ta - Mateusz Kaca

KRONIKA

 • Fragmenty życia - Anna Stojanowska
 • Odszedł śp. Bogdan Marek Tomaszewski

SPORT I WYŚCIGI

 • Sezon wio­sen­ny - Paweł Gocłowski
 • Magia Derby - Paweł Gocłowski
 • Sopot for ever CSIO5* - Michał Wierusz-Kowalski
 • Poznaj CSI4* Poznań - Michał Wierusz-Kowalski
 • Jeździeckie ini­cja­ty­wy regio­nal­ne na Mazowszu - Krzysztof Tomaszewski
 • Czy Europejskie Ramy Kwalifikacji są nie­bez­piecz­ne? - Maciej Kania
 • Dokąd zmie­rza­my? - Tomasz Mossakowski
 • Nie pędź! Ale galo­puj! - Jan Skoczylas
 • Z myślą o przy­szło­ści - Sylwester Puczen
 • Etapy szko­le­nia w jeź­dziec­twie meto­dą LTAD - Grażyna Hucz
 • Udany pik­nik w Jagodnem - Marek Szewczyk
 • Frajer wca­le nie fra­jer - Jan Okulicz

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Na nogach koń stoi… czy­li słów kil­ka o wadach posta­wy - Joanna Ślachetka
 • Wpływ masa­żu na orga­nizm konia - Martyna Wolska, Ewa Jastrzębska
 • Czar doty­ku - rela­cja z kur­su masa­żu koni - Karolina Kącka
 • Głośny oddech, cz.2 - Blanka Wysocka

PORADNICTWO

 • Wstęp do środ­ków unij­nych, czy­li jak to dzia­ła i dla­cze­go Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest inte­re­su­ją­cy - Maciej Kania
 • Hodowla koni w świe­tle pol­skie­go pra­wa - Anita Garnuszek, Agnieszka Cwajna

HISTORIA I SZTUKA

 • Polskie akcen­ty w Cuts - Krzysztof Szuster
 • Koń i jeź­dziec­two w Egipcie, cz.2 - Weronika Bronowska
 • Bez pre­ce­den­su… - Jerzy Milczarek
 • Na jakim koniu jeź­dził Święty Jerzy? - Aleksandra Jaworowska

WYNIKI

KALENDARIUM

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 3 (46) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę