Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 57 | Wiosna 2018, Rok XVI Nr 2

Hodowca i Jeździec nr 57 | Wiosna 2018, Rok XVI Nr 2

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z wiosennym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 4 i 22, 1936 r.

WYWIAD

 • Inny punkt widze­niaAnna Stojanowska, Jerzy Białobok i Marek Trela w roz­mo­wie o hodow­li koni arab­skich w Polsce.

HODOWLA

 • Rekordowy KsiążPaulina Peckiel pod­su­mo­wu­je pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej w Książu
 • To my jeste­śmy dla koni - roz­mo­wa z Małgorzatą Studzińską, Głównym Hodowcą w Stadzie Ogierów Książ
 • Zachowawcze rasy koni w JaponiiMarta Siemieniuch o rasach: Hokkaido (Dosanko), Kiso, Noma, Tsushima, Misaki, Tokara, Miyako i Yonaguni
 • Agresja na wszyst­kich fron­tachTomasz Bagniewski opo­wia­da, jak klacz peł­nej krwi angiel­skiej Agresja, wyho­do­wa­na tuż po woj­nie w Stadninie Koni Kozienice, wpły­nę­ła na mię­dzy­na­ro­do­wą hodow­lę koni spor­to­wych
 • Klasowe i zja­wi­sko­we – pokaz ogie­rów w Radzionkowierela­cja z cało­dzien­ne­go poka­zu ogie­rów przy­go­to­wa­ne­go przez Cichoń Dressage oraz Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni -opra­co­wa­ła Agata Grosicka
 • Ardeński reko­ne­sans w SzwecjiMarzena Woźbińska o wizy­cie pol­skiej dele­ga­cji we Flyinge przed Międzynarodowym Czempionatem Koni Ardeńskich
 • Specjaliści PZHK na Litwie - pol­scy spe­cja­li­ści człon­ka­mi komi­sji oce­nia­ją­cej i kwa­li­fi­ku­ją­cej litew­skie kla­cze i ogie­ry - Bogdan Kuchejda
 • List otwar­ty do Prezesa Telewizji Polskiej - sta­no­wi­sko PZHK w spra­wie repor­ta­żu „Targowisko okru­cień­stwa” z pro­gra­mu „Magazyn Ekspresu Reporterów”, doty­czą­ce­go Jarmarku Końskiego „Wstępy” w Skaryszewie

REGIONY

 • Wstępne zmia­ny” - obraz Jarmarku Końskiego w Skaryszewie zmie­nia się, ale czy wszyst­ko idzie ku lep­sze­mu?…  - Jacek Hebda
 • Palemka, czy­li prze­pis na suk­cespotom­stwo tej nie­zwy­kłej kla­czy zdo­by­wa naj­waż­niej­sze tytu­ły hodow­la­ne. Czy to przy­pa­dek, szczę­ście czy raczej świa­do­mość hodow­cy, któ­ry zna­lazł mat­kę czem­pio­nów? - Marta Kowalczyk
 • Podlaski sezon 2018 roz­po­czę­tyMarta Kowalczyk ana­li­zu­je dane doty­czą­ce ogie­rów kry­ją­cych w regio­nie pod­la­skim w tym sezo­nie

KRONIKA

 • Pożegnania
 • Traktowane po kró­lew­skuczym żyją Holendrzy zima – spe­cjal­nie dla nas rela­cja Uli Plisak z KWPN Stallion Show 2018
 • Pokazowa Cavaliadaszlach­cian­ki i woja­cy na war­szaw­skim Torwarze. Fotoreportaż Anny Deszczyńskiej

SPORT

 • Premiować z gło­wą - Paweł Gocłowski pre­zen­tu­je pierw­sze kom­plet­ne roz­wią­za­nie sys­te­mo­we pre­mio­wa­nia hodow­ców i koni wyści­go­wych, zapro­po­no­wa­ne przez śro­do­wi­sko hodow­ców i wła­ści­cie­li koni peł­nej krwi
 • Tylko w Japonii – ban’ei Tokachiwyści­gi koni zim­no­krwi­stych, dodat­ko­wo zaprzę­żo­nych do sań ważą­cych kil­ka­set kilo­gra­mów, Marta Siemieniuch
 • Pięć w jed­nymAndrzej Żółkiewski, tre­ner i koor­dy­na­tor kon­ku­ren­cji jaz­da kon­na w pię­cio­bo­ju nowo­cze­snym, przy­bli­ża zasa­dy tej dys­cy­pli­ny spor­to­wej
 • Statystycznie rzecz bio­rąc...O koniach pol­skiej hodow­li star­tu­ją­cych w kon­kur­sach Cavaliady w Lublinie i Warszawie – w innym uję­ciu - Ewa Jakubowska

ZDROWIE

 • Konie, paso­ży­ty, para­zy­to­lo­dzypara­zy­to­zy koni – zawsze aktu­al­ny pro­blem zdro­wot­ny - Jacek Łojek, Justyna Bartosik, Patryk Matkowski
 • Lucerna – war­to­ścio­wa rośli­na paszo­waMarcin Różewicz
 • Zagrożenie ukry­te wśród trawKrystyna Jakubowska i Marcin Różewicz o szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nych gatun­kach roślin, spo­ty­ka­nych na łąkach i pastwi­skach oraz tych sadzo­nych w pobli­żu staj­ni i pado­ków
 • Sierść – war­to o nią zadbać wio­snąAgnieszka Waliczek

PORADY

 • Stres – mój przy­ja­ciel?Maria Bober
 • Do wybo­ru, do kolo­rujaki powi­nien być koń do hipo­te­ra­pii - Stowarzyszenie Wiktorowe Kopytko
 • Survival z koń­mi - Włodzimierz Kario

HISTORIA I SZTUKA

 • Z lasu na mię­dzy­na­ro­do­wy czwo­ro­bokfelie­ton Jerzego Milczarka z cyklu „Bez pre­ce­den­su”
 • Mechaniczne konie z ChinBeata Romanowicz opo­wia­da o zabaw­kach z cza­sów Ostatniego Cesarza
 • O koniach w kawa­le­rii II RProt­mistrz Robert Woronowicz
 • Przedwojenna szko­ła jaz­dy - ocza­mi pan­ny z dobre­go domu, w rela­cji pani Aliny Matuszewskiej z Jasińskich, spi­sa­nej przez Agatę Grosicką

KALENDARIUM

OGŁOSZENIA DROBNE

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę