Connect with us

Hodowca i Jeździec

Reklama

Magazyn docie­ra bez­po­śred­nio do wła­ści­cie­li koni, staj­ni i ośrod­ków, kie­row­ni­ków, tre­ne­rów, instruk­to­rów, spor­tow­ców, stu­den­tów oraz do hodow­ców i jeźdź­ców. Przedstawiane na łamach tre­ści kształ­tu­ją wie­dzę, posta­wy, świa­do­mość i este­ty­kę wła­ści­wą jeźdź­com i hodow­com koni, sta­no­wią istot­ną pomoc w pra­cy i tre­nin­gu.

Przeznaczenie i opi­nio­twór­czy cha­rak­ter pisma, sku­tecz­ne prze­ka­zy­wa­nie facho­wej wie­dzy i infor­ma­cji, sze­ro­ki zasięg oraz spo­sób dys­try­bu­cji jest plat­for­mą dla efek­tyw­nej rekla­my.

Biorąc pod uwa­gę wymie­nio­ne tyl­ko po czę­ści atry­bu­ty nasze­go perio­dy­ku pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić Państwa do współ­pra­cy.

Ogłoszenia dostar­czo­ne w posta­ci elek­tro­nicz­nej trak­tu­je­my jako goto­we do publi­ka­cji.

Redakcja nie wyko­nu­je ruty­no­wo nastę­pu­ją­cych zabie­gów: zmia­ny pro­por­cji i wymia­rów ogło­sze­nia, zmia­ny lub korek­ty kolo­ry­sty­ki ogło­sze­nia, pod­sta­wia­nia fon­tów, uzu­peł­nia­nia lub zmian ele­men­tów gra­ficz­nych ogło­sze­nia, popra­wek w tekście.Zmiany takie wyko­ny­wa­ne są na proś­bę klien­ta, jed­nak w takim wypad­ku nie bio­rą odpo­wie­dzial­no­ści za osta­tecz­ny wygląd wydru­ko­wa­ne­go ogło­sze­nia. Ponadto usłu­gi takie mogą być obcią­żo­ne dodat­ko­wy­mi opła­ta­mi.

Do każ­de­go ogło­sze­nia musi być dostar­czo­ny wzór rekla­my - wydruk barw­ny lub czar­no-bia­ły 1:1, zaak­cep­to­wa­ny przez zle­ce­nio­daw­cę; dla kon­tro­li mery­to­rycz­nej rekla­my. Do pli­ku powi­nien być tak­że dostar­czo­ny jasny i dokład­ny opis pli­ku.

Podstawą rekla­ma­cji kolo­rów może być wyłącz­nie cro­ma­lin cyfro­wy z pli­ku.

W przy­pad­ku reklam barw­nych przyj­mu­je­my wyłącz­nie pli­ki, któ­re zawie­ra­ją CMYK-ową infor­ma­cję o bar­wie (nie mogą wystę­po­wać żad­ne dodat­ko­we kolo­ry, np. RGB, SPOT, LAB). Jeśli rekla­my kolo­ro­we zosta­ły przy­go­to­wa­ne w innych niż CMYK bar­wach, może to spo­wo­do­wać inną (od ocze­ki­wa­nej) kolo­ry­sty­kę w dru­ku (lub nawet brak nie­któ­rych ele­men­tów).

Preferowaną for­mą dostar­cza­nych ogło­szeń jest:

  • gra­fi­ka rastro­wa: EPS, TIF - bez kom­pre­sji, 300 dpi (w przy­pad­ku wyż­szych roz­dziel­czo­ści, będą one auto­ma­tycz­nie redu­ko­wa­ne do 300 dpi),
  • gra­fi­ka wek­to­ro­wa: EPS (Encapsulated Postscript File) wyłącz­nie z fon­ta­mi zamie­nio­ny­mi na „krzy­we”,
  • wszyst­kie inne for­ma­ty pli­ków moż­na nad­sy­łać po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się z redak­cją

Akceptowane nośni­ki danych:

  • pły­ty CD
  • pocz­ta elek­tro­nicz­na (pli­ki nie powin­ny prze­kra­czać 3 MB, więk­sze pli­ki powin­ny być spa­ko­wa­ne - zip, rar),

Reklamacje nie będą uwzględ­nia­ne jeże­li dostar­czo­ne mate­ria­ły nie speł­nia­ją powyż­szych para­me­trów tech­nicz­nych.

Reklama:

Ewa Jakubowska
tel. 572-045-404
e-mail: jakubowska@hij.com.pl

Zamówienia i dodat­ko­we infor­ma­cje:

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16
00-673 Warszawa
tel. 22 629-95-31
fax 22 628-68-79
e-mail: hodowla@pzhk.pl

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę