Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wywiad z Janem Ludwiczakiem

Wręczanie nagrody
źródło: strona internetowa KJ Agro-Handel

Wywiad

Wywiad z Janem Ludwiczakiem

Rozmowa z panem Janem Ludwiczakiem, Prezesem Zakładu Mięsnego Agro-Handel Sp. z o.o. w Mościszkach i wła­ści­cie­lem ośrod­ka jeź­dziec­kie­go Agro-Handel Śrem spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­ry orga­ni­zu­je pro­fe­sjo­nal­ne zawo­dy sko­ko­we oraz od 11 lat, Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni w sko­kach, ale tak­że jest hodow­cą oraz wła­ści­cie­lem ogie­rów. Pan Jan Ludwiczak jest fun­da­to­rem nagro­dy – nasie­nia ogie­rów ze swo­jej staj­ni, dla naj­lep­szych kla­czy star­tu­ją­cych w  MPMK w kate­go­riach koni 4-, 5-, 6- i 7-let­nich. Jednym z jego naj­lep­szych ogie­rów jest west­fal­ski Vulkan L ur. 2006 (Vulkano Philomena / Pilot), któ­ry krył kil­ka sezo­nów w SK Nowielice, a teraz naj­star­sze potom­stwo widać już na naszych par­ku­rach.

Od daw­na jest Pan zwią­za­ny ze spor­tem. Pierwsze były wyści­gi moto­cy­klo­we na żuż­lu. Skąd zain­te­re­so­wa­nie koń­mi spor­to­wy­mi, a w szcze­gól­no­ści sko­ko­wy­mi?

Najpierw czyn­nie zaj­mo­wa­łem się kolar­stwem, potem przez 13 lat pił­ką noż­ną, aby w latach 70-tych wraz z panem Janem Ciesielskim (wspól­ni­kiem w mojej fir­mie) moc­no „wejść” w wyści­gi moto­cy­klo­we na żuż­lu. Ale potem zain­te­re­so­wa­li­śmy się koń­mi, któ­re począt­ko­wo mia­ły słu­żyć naszym pra­cow­ni­kom oraz ich dzie­ciom, aby mogli się zre­lak­so­wać i miło spę­dzić czas. Pan Jan zało­żył Klub Agro-Handel Śrem przy naszej fir­mie i w „konie” zaczę­li­śmy wcho­dzić coraz głę­biej i głę­biej, aż nas to zupeł­nie wcią­gnę­ło.

Od ilu lat pro­fe­sjo­nal­nie zaj­mu­je­cie się koń­mi?

Na niwie spor­tu jeź­dziec­kie­go dzia­ła­my od ponad 15 lat.

Kilkakrotnie Pana klub oka­zał się naj­lep­szym klu­bem spor­to­wym w Polsce. Ale dzia­łal­ność spor­to­wa nie zawsze ozna­cza, dzia­łal­ność hodow­la­ną. Skąd zain­te­re­so­wa­nie hodow­lą czy ogie­ra­mi hodow­la­ny­mi?

Hodowla to dla mnie pięk­na spra­wa. Każdy hodow­ca zada­je sobie pyta­nie – czy z wymy­ślo­ne­go połą­cze­nia będzie coś dobre­go czy też nie? To nadzie­ja, a tej nigdy za dużo. Człowiek cze­ka na rezul­tat, cie­szy się. Czasem jest się bar­dzo zado­wo­lo­nym, cza­sa­mi jest zawód. Ale wła­śnie to jest w hodow­li wspa­nia­łe. Ponadto z wykształ­ce­nia jestem rol­ni­kiem, co praw­da zaj­mo­wa­łem się hodow­lą bydła i trzo­dy chlew­nej, ale zami­ło­wa­nie pozo­sta­ło. Hodowla to moja pasja, dużo czy­tam, roz­ma­wiam z fachow­ca­mi, mam dorad­ców za gra­ni­cą, lubię roz­mo­wy z nimi, pod­glą­dać jak oni hodu­ją konie. Interesuję się naj­lep­szy­mi stad­ni­na­mi w Europie.

Spośród kil­ku dys­cy­plin jeź­dziec­kich wybrał Pan sko­ki. Dlaczego?

Według mnie sko­ki to wal­ka, a ja lubię adre­na­li­nę i spor­to­wą rywa­li­za­cję. Dlatego wła­śnie sko­ki przez prze­szko­dy są moją ulu­bio­ną dys­cy­pli­ną. 

Jest Pan orga­ni­za­to­rem Sportowego Czempionatu Młodych Koni, ale tak­że od lat star­tu­je pan swo­imi koń­mi w MPMK. Jak zachę­cił­by Pan tych, któ­rzy się waha­ją, aby wystar­to­wa­li w tego­rocz­nych MPMK?

Trzeba powie­dzieć, że mój Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni jest inną impre­zą niż Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Czempionat Sportowy jest impre­zą spor­to­wo-hodow­la­ną, a MPMK na odwrót – hodow­la­no-spor­to­wą. Bardzo popie­ram MPMK i od począt­ku moje konie star­tu­ją na tych zawo­dach. A teraz w Strzegomiu, muszę przy­znać, że MPMK się odra­dza­ją. Jadę do Strzegomia i tak­że wiem, że kole­dzy ze stad­ni­ny Nad Wigrami jadą tak­że. Wszystkich zachę­cam do udzia­łu w MPMK, panu­je tam wspa­nia­ła atmos­fe­ra. Wracają napraw­dę wspa­nia­łe Mistrzostwa Polski Młodych Koni.

Więcej w Wywiad

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę