Connect with us

Hodowca i Jeździec

Prenumerata

Pismo „Hodowca i Jeździec” jest do kupie­nia w pre­nu­me­ra­cie rocz­nej w cenie 68 zł, zamiast 79,96 zł (w cenę wli­czo­ny jest koszt wysył­ki).

Opłatę moż­na wpła­cić na kon­to:

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok.16
00-673 Warszawa

nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
oraz wpi­sać w tytu­le:
Prenumerata Hodowcy i Jeźdźca od nume­ru: …

Proszę podać dokład­ny adres na któ­ry mają być wysy­ła­ne nume­ry pisma.

Pobierz for­mu­larz przekazu/przelewu na druk pre­nu­me­ra­ty (plik w for­ma­cie PDF, jeże­li nie masz Adobe Readera w swo­im kom­pu­te­rze możesz go bez­płat­nie pobrać pod adre­sem: get.adobe.com).

Reklama:

Ewa Jakubowska
tel. 572-045-404
e-mail: jakubowska@hij.com.pl

Kolportaż, pre­nu­me­ra­ta:

Sandra Wardecka
tel. 22 629-95-31
e-mail: hodowla@pzhk.pl

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę