Connect with us

Hodowca i Jeździec

Prenumerata

Pismo „Hodowca i Jeździec” jest do kupie­nia w pre­nu­me­ra­cie rocz­nej w cenie 44 zł, zamiast 75,96 zł. W przy­pad­ku sprze­da­ży wysył­ko­wej 60 zł (cena obej­mu­je 4 x 11 zł = 44 zł za pre­nu­me­ra­tę same­go pisma + każ­do­ra­zo­wo 4 zł za wysył­kę, czy­li łącz­nie 16 zł).

Opłatę moż­na wpła­cić na kon­to:

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok.16
00-673 Warszawa

nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
oraz wpi­sać w tytu­le:
Prenumerata Hodowcy i Jeźdźca od nume­ru: …

Proszę podać dokład­ny adres na któ­ry mają być wysy­ła­ne nume­ry pisma.

Pobierz for­mu­larz przekazu/przelewu na druk pre­nu­me­ra­ty (plik w for­ma­cie PDF, jeże­li nie masz Adobe Readera w swo­im kom­pu­te­rze możesz go bez­płat­nie pobrać pod adre­sem: get.adobe.com).

Reklama:

Ewa Jakubowska
tel. 572-045-404
e-mail: jakubowska@hij.com.pl

Kolportaż, pre­nu­me­ra­ta:

Natalia Barska
tel. 22 629-95-31
e-mail: hodowla@pzhk.pl

Wydawca

Reklama

Equine NutriPlan - szkolenia
Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę