Connect with us

Hodowca i Jeździec

Redaguje zespół

Redaktor naczel­ny

Sekretarz redak­cji

Redakcja

 • Anna Cuber
 • Paulina Peckiel
 • Andrzej Stasiowski
 • Mira Suwała
 • Henryk Święcicki
 • Marzena Woźbińska
 • Kamila Żuchowska

Stale współ­pra­cu­ją

 • Tomasz Bagniewski
 • Paweł Gocłowski
 • Agata Grosicka
 • Zbigniew Jaworski
 • Janusz Lawin
 • Ewa Jastrzębska
 • Jacek Kozik
 • Ireneusz Kozłowski
 • Dorota Lewczuk
 • Jan Skoczylas
 • Monika Słowik
 • Hubert Szaszkiewicz
 • Krzysztof Szuster
 • Jarosław Szymoniak

Korekta

 • Anna Deszczyńska

Opracowanie gra­ficz­ne

 • Silvano

Redakcja zastrze­ga sobie pra­wo doko­ny­wa­nia prze­ró­bek i skró­tów w nade­sła­nych arty­ku­łach, nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych oraz nie odpo­wia­da za treść reklam.

Na górę