Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 45 | Wiosna 2015, Rok XIII Nr 2

Hodowca i Jeździec nr 45 | Wiosna 2015, Rok XIII Nr 2

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z wiosennym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 28, 1929

WYWIAD

 • Inicjatywa po naszej stro­nie - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Jak to robią we Francji? Inaczej - Małgorzata Jóźwik
 • Wartość hodow­la­na koni - Dorota Lewczuk
 • Pod lupą… Aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych - Anna Stojanowska
 • Wyrwidąb – nie­zna­ne losy pol­skie­go ara­ba - Janusz Lawin
 • Dokąd zmie­rzasz gru­ba­sie? - Jerzy Ożga
 • Cztery edy­cje Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty - Adam Jończyk
 • Ustalenia Komisji Księgi Stadnej koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty - Wiesław Niewiński
 • ESSA w Sierakowie - Paweł Wójtowicz
 • Polskie we Francji 2014 - Anna Cuber
 • Etyka zawo­do­wa pra­cow­ni­ka związ­ku - Zbigniew Jaworski
 • WBFSH 2014 - Anna Cuber
 • Myszowaty boha­ter - Kinga Wesołowska
 • Hodowla koni tra­keń­skich jako dzie­dzic­two kul­tu­ro­we i mate­rial­ne Warmii i Mazur - Maciej Paweł Grzechnik
 • Małopolskie forum - Mateusz Staszałek
 • Komentarz do aukcji ogie­rów - Andrzej Ślepowroński

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Zapomniana stad­ni­na... - Marta Kowalczyk
 • Jedyny taki ponie­dzia­łek - Jacek Hebda
 • Próba dziel­no­ści w ZT Bielice - Tomasz Bagniewski
 • Sukces kla­czy Bunga-Bunga L – prze­gląd imprez spor­to­wo-hodow­la­nych w SO Sieraków w 2014 roku - Janusz Skórkowski
 • Ogiery w Turku - Jarosław Szymoniak
 • To musi zapro­cen­to­wać - Jarosław Szymoniak
 • Wrocławski pokaz - Janusz Lawin

KRONIKA

 • Polskie Towarzystwo Powozowe w AIAT - Ireneusz Kozłowski
 • Małopolski Diokles gwiaz­dą staj­ni CIana O’Connora - Agnieszka Szymańska
 • Arden pol­ski wśród uzna­nych ksiąg stad­nych - Agnieszka Szymańska
 • Wspomnienie o śp. Wojciechu Markowskim - Marcin Szczypiorski
 • Pan Jacek - Paweł Gocłowski
 • Hodowla pasją ich życia - Jerzy Konowrocki
 • Rynek Polskich Koni - Katarzyna Izak

SPORT I WYŚCIGI

 • Euro-dia­log - Maciej Kania
 • Zmiany w PZJ - Tomasz Mossakowski
 • Stać nas na wię­cej - Szymon Tarant
 • Wybitne konie peł­nej krwi na torze słu­że­wiec­kim, cz. 2 – dokoń­cze­nie - Jerzy Budny
 • U pro­gu sezo­nu 2015 - Paweł Gocłowski
 • Popatrz mamo, jadę bez rąk! - Michał Choczaj
 • Blaski i smu­ga cie­nia lubel­skiej Cavaliady - Jacek Kozik
 • Forum Torwarum - Michał Wierusz-Kowalski
 • Ambicja wobec absur­du - Jan Skoczylas
 • Eryk wspa­nia­ły - Jan Okulicz-Kozaryn

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Konflikt sero­lo­gicz­ny u koni - Grzegorz Cholewiński, Sławomir Stróżyk
 • Głośny oddech, co się dzie­je? - Blanka Wysocka
 • Leczenie koni rzeź­nych w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa - Zbigniew Wróblewski
 • Na bóle – prąd TENS - Karolina Kącka

PORADNICTWO

 • Trening na zie­mi dla jeźdź­ców - Anna Grześkowiak
 • Technikum hodow­li koni - Tomasz Bagniewski
 • Nowe zasa­dy sprze­da­ży koni - Anita Garnuszek
 • Nietypowy pod­ręcz­nik - Marek Szewczyk

HISTORIA I SZTUKA

 • Koń wart kró­le­stwa - Aleksandra Jaworowska
 • HipologiaArt - Michał Wierusz-Kowalski
 • Koń i jeź­dziec­two w Egipcie, cz. 1 – Konie - Weronika Bronowska
 • Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku - Hanna Polańska
 • Magia wody - Małgorzata Sieradzan
 • Związek jaki jest, każ­dy widzi - Ewelina Cześnik

KALENDARIUM

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 2 (45) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę