Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 45 | Wiosna 2015, Rok XIII Nr 2

Hodowca i Jeździec nr 45 | Wiosna 2015, Rok XIII Nr 2

3,00 

Naście dekad, dobry początek

Oj, będzie nam słodko, tyle tortów niebawem do skosztowania. Urodziny obchodzić będzie m.in. warszawski Pałac Kultury i Nauki; w czerwcu upłynie 60 lat, kiedy ów architektoniczny symbol przyjaźni (zwany przez obcokrajowców solidnym kościołem) został oddany ku obywatelskiemu pożytkowi. Będziemy również świętować minione 90 lat działalności Polskiego Radia; 1 lutego 1925 roku wyemitowało ono pierwszą audycję. A dla Polskiego Związku Hodowców Koni bieżący 2015 jest jubileuszem 120 lat zorganizowanej hodowli koni na ziemiach polskich.

Tak, 12 dekad za nami. Szmat czasu i ogrom dokonań, które sukcesywnie będziemy starali się w nadchodzących miesiącach celebrować, pokazując, iż polska hodowla koni sroce spod ogona nie wypadła…

Akcenty związane ze 120-leciem miały już miejsce podczas skaryszewskich Wstępów, Cavaliady w Lublinie i Warszawie oraz dosłownie klika dni temu na II Festiwalu Sztuki Jeździeckiej – HipolgiaArt. Piękna impreza dedykowana amatorom, ale w łacińskim tego słowa znaczeniu, od amos, czyli miłośnika. Zaraz ktoś zapyta – co ma hodowla do sztuki i po co obecność PZHK na Festiwalu? A i owszem. Jeśli popatrzymy na końską sztukę erudycyjnie i wielowymiarowo, to hodowla, pojmowana jako aktywność wymagająca zarówno rzadkiej wiedzy, ale i ogromnego ładunku miłości oraz pasji, jawi się nam zgoła jako twórczość artystyczna. Dla nas, koniarzy, każdy hodowca równa się więc artysta. Zechciejmy zauważyć – konie i ich hodowla towarzyszą człowiekowi od zarania, nietuzinkowo wpisując się w naszą historię, kulturę, tradycje… Mimo naporu koni mechanicznych konie owsiane nadal wśród nas egzystują – jako jedno wielkie dzieło sztuki, prawda?

"120 lat. Dobry początek!" – hasło, które może się odnosić zarówno do przeszłości, jak i w dosyć dowcipny sposób sygnalizować nową erę. To nie jest nudny, trywialny, przegadany slogan. W tej frazie tkwi moc, energia wsparta radością. Tak więc wchodząc w kolejne dekady, polscy hodowcy z dumą mogą rekapitulować to, co osiągnęli dotychczas, i snuć odważne plany, zdolni kreować lepszą i zgodną przyszłość.

Struktura PZHK z upływem lat ewoluuje, dojrzewa i szlachetnieje. Dostosowujemy się, choć to proces mozolny i niezwykle ambitny, do realiów gospodarki wolnorynkowej. Naprzeciw tym intencjom wychodzi Strategia Rozwoju PZHK – dokument, który w tym roku zdołaliśmy zatwierdzić; podobnie jak uruchomiona dla członków internetowa strona sprzedażowa Rynek Polskich Koni czy aukcja koni wierzchowych Teraz Polskie Konie, realizowana we współpracy z ANR i MTP. Mamy też na 120-lecie własne czasopismo – kwartalnik "Hodowca i Jeździec", periodyk o ugruntowanej już pozycji, komplementarnie służący hodowcom koni w Polsce. Są zatem rzeczywiste powody do zadowolenia.

Szkoda tylko, że urodzinową fetę zakłóca wiadomość o przejęciu właścicielskim "Konia Polskiego", najstarszego miesięcznika branżowego, który właśnie kończy 50 lat. Teraz "Koń Polski" trafił w ręce niemieckiego kapitału. Czy więc ów koń pozostanie polskim?

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 28, 1929

WYWIAD

 • Inicjatywa po naszej stro­nie - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Jak to robią we Francji? Inaczej - Małgorzata Jóźwik
 • Wartość hodow­la­na koni - Dorota Lewczuk
 • Pod lupą… Aukcja pol­skich koni wierz­cho­wych - Anna Stojanowska
 • Wyrwidąb – nie­zna­ne losy pol­skie­go ara­ba - Janusz Lawin
 • Dokąd zmie­rzasz gru­ba­sie? - Jerzy Ożga
 • Cztery edy­cje Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty - Adam Jończyk
 • Ustalenia Komisji Księgi Stadnej koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty - Wiesław Niewiński
 • ESSA w Sierakowie - Paweł Wójtowicz
 • Polskie we Francji 2014 - Anna Cuber
 • Etyka zawo­do­wa pra­cow­ni­ka związ­ku - Zbigniew Jaworski
 • WBFSH 2014 - Anna Cuber
 • Myszowaty boha­ter - Kinga Wesołowska
 • Hodowla koni tra­keń­skich jako dzie­dzic­two kul­tu­ro­we i mate­rial­ne Warmii i Mazur - Maciej Paweł Grzechnik
 • Małopolskie forum - Mateusz Staszałek
 • Komentarz do aukcji ogie­rów - Andrzej Ślepowroński

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Zapomniana stad­ni­na… - Marta Kowalczyk
 • Jedyny taki ponie­dzia­łek - Jacek Hebda
 • Próba dziel­no­ści w ZT Bielice - Tomasz Bagniewski
 • Sukces kla­czy Bunga-Bunga L – prze­gląd imprez spor­to­wo-hodow­la­nych w SO Sieraków w 2014 roku - Janusz Skórkowski
 • Ogiery w Turku - Jarosław Szymoniak
 • To musi zapro­cen­to­wać - Jarosław Szymoniak
 • Wrocławski pokaz - Janusz Lawin

KRONIKA

 • Polskie Towarzystwo Powozowe w AIAT - Ireneusz Kozłowski
 • Małopolski Diokles gwiaz­dą staj­ni CIana O’Connora - Agnieszka Szymańska
 • Arden pol­ski wśród uzna­nych ksiąg stad­nych - Agnieszka Szymańska
 • Wspomnienie o śp. Wojciechu Markowskim - Marcin Szczypiorski
 • Pan Jacek - Paweł Gocłowski
 • Hodowla pasją ich życia - Jerzy Konowrocki
 • Rynek Polskich Koni - Katarzyna Izak

SPORT I WYŚCIGI

 • Euro-dia­log - Maciej Kania
 • Zmiany w PZJ - Tomasz Mossakowski
 • Stać nas na wię­cej - Szymon Tarant
 • Wybitne konie peł­nej krwi na torze słu­że­wiec­kim, cz. 2 – dokoń­cze­nie - Jerzy Budny
 • U pro­gu sezo­nu 2015 - Paweł Gocłowski
 • Popatrz mamo, jadę bez rąk! - Michał Choczaj
 • Blaski i smu­ga cie­nia lubel­skiej Cavaliady - Jacek Kozik
 • Forum Torwarum - Michał Wierusz-Kowalski
 • Ambicja wobec absur­du - Jan Skoczylas
 • Eryk wspa­nia­ły - Jan Okulicz-Kozaryn

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Konflikt sero­lo­gicz­ny u koni - Grzegorz Cholewiński, Sławomir Stróżyk
 • Głośny oddech, co się dzie­je? - Blanka Wysocka
 • Leczenie koni rzeź­nych w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa - Zbigniew Wróblewski
 • Na bóle – prąd TENS - Karolina Kącka

PORADNICTWO

 • Trening na zie­mi dla jeźdź­ców - Anna Grześkowiak
 • Technikum hodow­li koni - Tomasz Bagniewski
 • Nowe zasa­dy sprze­da­ży koni - Anita Garnuszek
 • Nietypowy pod­ręcz­nik - Marek Szewczyk

HISTORIA I SZTUKA

 • Koń wart kró­le­stwa - Aleksandra Jaworowska
 • HipologiaArt - Michał Wierusz-Kowalski
 • Koń i jeź­dziec­two w Egipcie, cz. 1 – Konie - Weronika Bronowska
 • Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku - Hanna Polańska
 • Magia wody - Małgorzata Sieradzan
 • Związek jaki jest, każ­dy widzi - Ewelina Cześnik

KALENDARIUM

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 2 (45) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę