Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 59 | Jesień 2018, Rok XVI Nr 4

Hodowca i Jeździec nr 59 | Jesień 2018, Rok XVI Nr 4

4,88 

Zapraszamy do zapoznania się z jesiennym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint – „Jeździec i Hodowca” nr 28, 1936 r.

WYWIAD

 • Jakim pismem jest „Hodowca i Jeździec”W 15. rocz­ni­cę powsta­nia pisma odda­li­śmy głos naszym Czytelnikom. Wypowiedzi wstę­pem opa­trzył zespół redak­cyj­ny.

HODOWLA

 • Dopóki będę miał siłę, będę hodo­wał konie – W Leksykonie hodow­ców pol­skich koni wywiad z Romanem Szultką
 • Stanówka 2019 – Jak zamó­wić rekla­mę w spe­cjal­nym dodat­ku do zimo­we­go nume­ru „Hodowcy i Jeźdźca”
 • Międzynarodowa ardeń­ska rywa­li­za­cja w Szwecji – Hodowla koni ardeń­skich w Polsce ma krót­ką histo­rię, ale wyjazd naszych hodow­ców do Bollerup już zapi­sał się zło­ty­mi zgło­ska­mi - o suk­ce­sie w ojczyź­nie tych koni opo­wia­da­ją Wiesław Niewiński i Marzena Woźbińska
 • Najlepsze z naj­cięż­szych – Wśród wszyst­kich ośrod­ków, będą­cych are­ną poka­zów i rywa­li­za­cji mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej i ardeń­skiej, Kętrzyn zaj­mu­je na mapie konia­rza miej­sce szcze­gól­ne - zapew­nia nas Jacek Hebda
 • Od Sardhany do Zigi-Zany – Rodzina kla­czy Selma or.ar., ur. 1865 w Egipcie, tra­fi­ła do Polski w 1928 r., kie­dy baron Willem Bicker, wła­ści­ciel stad­ni­ny w Ujeździe, zaku­pił w Crabbet Park klacz Sardhana, któ­ra dała począ­tek wspa­nia­łej linii koni arab­skich, o któ­rej opo­wia­da pro­fe­sor Krystyna Chmiel
 • Dwa dni z koni­ka­mi - Tarpaniada 2018 – O impre­zie, któ­ra przy­cią­ga hodow­ców i miło­śni­ków koni­ków pol­skich, a tak­że widzów z całe­go kra­ju - Marta Siemieniuch i Zbigniew Jaworski
 • Śląska Riwiera – IV Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej w Książu - Janusz Lawin

REGIONY

 • Premiowanie źre­biąt i dwa memo­ria­ły w Sierakowie – Lipiec w Stadzie Ogierów Sieraków obfi­to­wał w wyda­rze­nia hodow­la­ne i spor­to­we - rela­cja Magdy Walos
 • Hermiona cza­ro­wa­ła w Jarużynie – O polo­wej wierz­cho­wej pró­bie dziel­no­ści w staj­ni pań­stwa Doroty i Włodzimierza Zielińskich - Tomasz Bagniewski
 • Lubuskie świę­to konia – O bar­dzo ambit­nej wysta­wie koni zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej - Janusz Lawin
 • Jubileuszowe Szepietowo – O Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - Marta Kowalczyk
 • Zwycięski Ogień – „Z hucu­łem do Krakowa”, impre­za orga­ni­zo­wa­na w Stadninie Koni Rzeszotary rodzi­ny pań­stwa Kurowskich w rela­cji Anny Deszczyńskiej
 • Szara chmu­ra nad Majdanem – O Wszechstronnym Konkursie Konika Polskiego odby­wa­ją­cym się w ramach 18. Święta Konika Polskiego pisze zespół pod redak­cją prof. Zbigniewa Wróblewskiego
 • ZHK Ziemi Lubuskiej nagra­dza pol­skich hodow­ców – Konkurs dużej run­dy o puchar pre­ze­sa ZHK Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - CSN Drzonków 2018 - Marek Piętka
 • Rycerskie mistrzo­stwa – Golub-Dobrzyń od wie­lu lat orga­ni­zu­je mię­dzy­na­ro­do­we tur­nie­je rycer­skie, w któ­rych zwy­cię­ża­ją ryce­rze z Polski - Aleksandra Oczachowska, Michał Masłowski

KRONIKA

 • Daj se sia­na - SOS SZWECJA – O ini­cja­ty­wie pol­skich hodow­ców, któ­rzy chcą pomóc przy­ja­cio­łom ze Szwecji - Ty też możesz pomóc. Opracowała Ewa Jakubowska

SPORT I WYŚCIGI

 • Lato pol­skich koni – Wyniki koni pol­skiej hodow­li w sezo­nie let­nim – zebra­ła Ewa Jakubowska
 • Przed fina­łem słu­że­wiec­kie­go lata – Rywalizacja koni wyści­go­wych na Służewcu nabie­ra tem­pa. Paweł Gocłowski
 • Dwa razy Jakubowice – Podsumowanie mistrzostw Polski senio­rów, mło­dzi­ków i dzie­ci na kucach oraz Pucharu Polski dzie­ci w sko­kach przez prze­szko­dy - Kamila Tworkowska
 • Rafał Wojtacha obro­nił zło­to – Ośrodek Jeździecki Lando po raz dru­gi gościł naj­lep­szych powo­żą­cych zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi w kra­ju. Remigiusz Szeja
 • Pierwsze koty za pło­ty… w Zaborówku – O pierw­szym kon­kur­sie nowo powsta­łej Mazowieckiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej opo­wia­da jej pomy­sło­daw­ca Jerzy Milczarek

ZDROWIE

 • Zadbajmy o odpor­ność jesie­nią – Jak wzmac­niać zdro­wie koni jesie­nią - kolej­ny arty­kuł dorad­cy żywie­nio­we­go, Anny Pięty
 • Znaczenie nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych w die­cie koni – Marcin Różewicz, Krystyna Jakubowska i Karol Kaszperuk z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH Siedlce o dobro­czyn­nym wpły­wie tłusz­czów na orga­nizm konia
 • W der­ce czy bez? – O dobro­sta­nie pod­czas jesien­no-zimo­wych chło­dów słów kil­ka - Marta Siemieniuch
 • Przewodnik po fizjo­te­ra­pii - Masaż – Masaż jest ofi­cjal­nie uzna­ny za jed­ną z metod zoo­fi­zjo­te­ra­pii koni, a zoofizjoterapeuta/masażysta jest waż­nym człon­kiem dru­ży­ny spor­to­wej - Marta Czernik

PORADY

 • FEI Dressage – II część instruk­cji oce­nia­nia błę­dów w ruchach ujeż­dże­nio­wych - tlu­ma­cze­nie Natalii Smagacz

HISTORIA I SZTUKA

 • Tradycyjnie i sty­lo­wo w Książu – VI Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu w rela­cji Andrzeja Novák-Zemplińskiego
 • Komarowska Potrzeba 2018 – Tegoroczne obcho­dy rocz­ni­cy ostat­niej kam­pa­nii kon­nej, a zara­zem naj­więk­szej bitwy kawa­le­ryj­skiej XX wie­ku - pod Komarowem, zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach 100-lecia odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści, w rela­cji Marty Czernik
 • Koń - żoł­nierz zawo­do­wy – O tym, jak szwo­le­że­ro­wie, uła­ni, strzel­cy kon­ni i kano­nie­rzy dba­li o konie, opo­wia­da rtm. Robert Woronowicz
 • Lekarzowi na koniu dużo się wyba­cza” – O wysta­wie pre­zen­tu­ją­cej w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa histo­rię war­szaw­skiej pod­cho­rą­żów­ki i Szpitala Ujazdowskiego - Hanna Polańska
 • Stadnina Koni Michałów – We wrze­śniu minę­ło 65 lat, odkąd konie czy­stej krwi arab­skiej przy­by­ły do Michałowa - histo­rię stad­ni­ny opi­su­je Hanna Sztuka
 • Hucuły - gór­skie konie – Hucuł nie odburk­nie złym sło­wem, nie zepsu­je głu­pa­wą uwa­gą nastro­ju zadu­my… roz­wa­ża­nia Wincentego Smolaka sprzed lat

KALENDARIUM

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę