Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 63 | Jesień 2019, Rok XVII Nr 4

Hodowca i Jeździec nr 63 | Jesień 2019, Rok XVII Nr 4

9,99 

Zapraszamy do zapoznania się z jesiennym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

WYWIAD

 • Na MPMK rośnie licz­ba koni z pasz­por­ta­mi PZHK – Anna Cuber i Ewa Jakubowska

HODOWLA

 • 190 lat – pięk­ny wiek, a nawet dwa – koni­ki pol­skie w Sierakowie – Wojciech Ganowicz
 • Sierakowskie Jubileusze – Marta Siemieniuch i Zbigniew Jaworski
 • Kętrzyn 2019 – dorocz­ne świę­to hodow­ców koni zim­no­krwi­stych – Marzena Woźbińska i Wiesław Niwiński

REGIONY

 • Droga do suk­ce­su – z regio­nu na kra­jo­wy czem­pio­nat – Adam Jończyk
 • XVII otwar­ty war­miń­sko-mazur­ski czem­pio­nat źre­biąt ras szla­chet­nych – W-MZHK
 • To już dwa lata Mazowieckiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej – Jerzy Milczarek
 • Śląskie pięk­no­ści w Porębie – Sebastian Kwoczała

STANÓWKA

 • Jak zgło­sić konia do kata­lo­gu Stanówka

KRONIKA

 • Pożegnania

SPORT I WYŚCIGI

 • Coraz wię­cej zdo­by­tych punk­tów w ran­kin­gu WBFSH – Piotr Kozioł
 • Polskie konie – wiosna/lato 2019 – Ewa Jakubowska
 • Jesień idzie... na Służewcu – Paweł Gocłowski
 • Pride of Nelson zwy­cię­ża w 74. Wielkiej Warszawskiej – Tor Wyścigów Konnych Służewiec

ZDROWIE

 • Zioła – war­to sto­so­wać zwłasz­cza w okre­sie poza­pa­stwi­sko­wym – Karolina Pilichowska

PORADY

 • Międzynarodowy Kongres Prawa Jeździeckiego – bada­nia kup­no-sprze­daż – Agnieszka Kalinowska
 • Kinesjotajping – pla­stro­wa­nie dyna­micz­ne – Marta Czernik

HISTORIA I SZTUKA

 • Szkolenie kawa­le­rii pol­skiej w XXI wie­ku – rtm. Robert Woronowicz
 • Trofeum Śląska w Koszęcinie zdo­by­wa Hiszpan z pol­ski­mi koń­mi – Ewa Jakubowska

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę