Connect with us

Hodowca i Jeździec

Współpraca

Redakcja pro­po­nu­je Państwu kol­por­taż nasze­go perio­dy­ku. Szczegółowe infor­ma­cje, wraz z pro­jek­tem umo­wy oma­wia­ją­cej warun­ki współ­pra­cy prze­śle­my w dowol­ny spo­sób wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym, któ­rzy skon­tak­tu­ją się z redak­cją.

W każ­dym nume­rze oraz na stro­nie www.hij.com.pl umiesz­czo­na będzie lista punk­tów sprze­da­ży z peł­ną nazwą i dany­mi tele-adre­so­wy­mi. Dla naszych part­ne­rów ofe­ru­je­my rów­nież wyso­kie raba­ty na ceny ogło­szeń i reklam zamiesz­cza­nych w maga­zy­nie i na stro­nach www.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę