Connect with us

Hodowca i Jeździec

Regulamin świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną w dome­nie www.hij.com.pl

nale­żą­cej do Polskiego Związku Hodowców Koni z sie­dzi­bą w Warszawie

§1. Postanowienia ogól­ne

 1. Niniejszy regu­la­min (dalej: „Regulamin”) okre­śla zasa­dy i warun­ki świad­cze­nia i korzy­sta­nia z Usług w ser­wi­sie inter­ne­to­wym umiesz­czo­nym w dome­nie www.hij.com.pl, peł­nią­cym funk­cje skle­pu inter­ne­to­we­go, zwa­nym dalej „Serwisem”, a w szcze­gól­no­ści zasa­dy i warun­ki zaku­pu i dostar­cza­nia Produktów.
 2. Serwis pro­wa­dzo­ny jest przez Polski Związek Hodowców Koni, z sie­dzi­bą w Warszawie (00-673), przy ul. Koszykowej 60/62 lok.16, wpi­sa­ną do Rejestru Przedsiębiorców pod nume­rem KRS: 0000162222, NIP: 525-10-52-043, REGON: 000872190, adres e-mail: sklep@hij.com.pl, nr tel.: 22 628-03-61 (w Dni Robocze w godzi­nach od 8:00 do 16:00) - będą­cy jego admi­ni­stra­to­rem, usłu­go­daw­cą i sprze­daw­cą Treści Cyfrowych.
 3. Umożliwianie korzy­sta­nia z Serwisu jest usłu­gą świad­czo­ną dro­gą elek­tro­nicz­ną przez www.hij.com.pl na rzecz Użytkowników, w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (tekst jed­no­li­ty: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), któ­re odby­wa się na mocy umo­wy (dalej: „Umowa”) zawie­ra­nej pomię­dzy www.hij.com.pl a Użytkownikiem oraz na pod­sta­wie Regulaminu.
 4. Wszelkie pra­wa do Serwisu i zawar­tych w nim oraz udo­stęp­nia­nych za jego pośred­nic­twem tre­ści, w tym pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, pra­wa do nazwy Serwisu, dome­ny inter­ne­to­wej, opro­gra­mo­wa­nia, baz danych – pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobo­wią­zu­je się nie wpro­wa­dzać w nich jakich­kol­wiek zmian oraz nie korzy­stać z nie­go w inny spo­sób, niż okre­ślo­ny w Regulaminie.
 5. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo zamiesz­cza­nia w Serwisie w róż­nej for­mie tre­ści o cha­rak­te­rze komer­cyj­nym, w tym reklam, tre­ści pro­mo­cyj­nych, itp.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwro­ty i defi­ni­cje mają nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie:

 1. Cena – opła­ta należ­na www.hij.com.pl za Produkty udo­stęp­nia­ne odpłat­nie za pośred­nic­twem Serwisu, poda­wa­na w Serwisie obok Produktu;
 2. Dni Robocze – dni od ponie­dział­ku do piąt­ku z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy;
 3. Serwis – stro­na inter­ne­to­wa dostęp­na pod adre­sem www.hij.com.pl
 4. e-wyda­nie – publi­ka­cja pra­so­wa perio­dycz­na i nie­pe­rio­dycz­na w for­mie cyfro­wej, o tre­ści toż­sa­mej z odpo­wia­da­ją­cą jej publi­ka­cją pra­so­wą dru­ko­wa­ną, albo wzbo­ga­co­na o dodat­ki tema­tycz­ne, pro­mo­cyj­ne lub rekla­mo­we, dys­try­bu­owa­na za pośred­nic­twem Serwisu;
 5. Formularz Rejestracyjny – for­mu­larz dostęp­ny w Serwisie umoż­li­wia­ją­cy utwo­rze­nie Konta;
 6. Formularz Zamówienia – inte­rak­tyw­ny for­mu­larz dostęp­ny w Serwisie umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamówienia, w szcze­gól­no­ści poprzez doda­nie Produktów do Koszyka oraz okre­śle­nie warun­ków Umowy, w tym spo­so­bu dosta­wy i płat­no­ści;
 7. Hasło – ciąg zna­ków wybra­nych przez Użytkownika w pro­ce­sie Rejestracji;
 8. Kodeks Cywilny – usta­wa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywil­ny (tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
 9. Konsument – oso­ba fizycz­na doko­nu­ją­ca z przed­się­bior­cą czyn­no­ści praw­nej nie zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­do­wą (zgod­nie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
 10. Konto – indy­wi­du­al­ny, ozna­czo­ny Loginem i Hasłem, zbiór zaso­bów w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym www.hij.com.pl, w któ­rym gro­ma­dzo­ne są dane poda­ne przez Użytkownika w wyni­ku Rejestracji oraz infor­ma­cje o zło­żo­nych przez nie­go Zamówieniach, dzię­ki któ­re­mu moż­li­wa jest edy­cja ww. danych, a tak­że korzy­sta­nie przez Użytkownika z udo­stęp­nia­nych przez www.hij.com.pl funk­cjo­nal­no­ści Serwisu, w tym zakup Produktów;
 11. Koszyk – ele­ment Serwisu, za pomo­cą któ­re­go Użytkownik pre­cy­zu­je szcze­gó­ły Zamówienia, takie jak: licz­ba zaku­pio­nych Produktów, dane do fak­tu­ry, spo­sób płat­no­ści, itp.;
 12. Licencja Użytkownika – nie­wy­łącz­na licen­cja na korzy­sta­nie z Oprogramowania udzie­la­na Użytkownikowi na warun­kach okre­ślo­nych w Regulaminie;
 13. Login – ciąg zna­ków koniecz­ny do uzy­ska­nia dostę­pu do Konta, usta­la­ny samo­dziel­nie przez Użytkownika pod­czas Rejestracji;
 14. Oprogramowanie – opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­we słu­żą­ce pobie­ra­niu i odczy­ty­wa­niu e-wydań, jakie Użytkownik może pobrać ze stro­ny pro­du­cen­ta opro­gra­mo­wa­nia i korzy­stać z nie­go na zasa­dzie Licencji Użytkownika (reko­men­do­wa­ny Adobe Acrobat Reader);
 15. Produkt – pro­dukt w posta­ci elek­tro­nicz­nej, nie zapi­sa­ny na nośni­ku mate­rial­nym, dostęp­ny w danym cza­sie w Serwisie;
 16. Prawo autor­skie – usta­wa z dnia 4.02.1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (tekst jed­no­li­ty: Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.)
 17. Rejestracja – jed­no­ra­zo­wa czyn­ność fak­tycz­na doko­ny­wa­na przez Użytkownika zgod­nie z Regulaminem, z wyko­rzy­sta­niem Formularza Rejestracyjnego w celu utwo­rze­nia Konta, umoż­li­wia­ją­ca korzy­sta­nie z Usług i naby­wa­nie Produktów;
 18. Umowa – umo­wa o świad­cze­nie Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną na zasa­dach okre­ślo­nych w Regulaminie, zawar­ta pomię­dzy www.hij.com.pl a Użytkownikiem w zakre­sie i na czas prze­wi­dzia­ny zgod­nie z Regulaminem, w tym umo­wa sprze­da­ży Produktów za pośred­nic­twem Serwisu;
 19. Usługi – świad­cze­nia, w tym tre­ści i narzę­dzia udo­stęp­nia­ne przez www.hij.com.pl Użytkownikom za pośred­nic­twem Serwisu, w tym sprze­daż Produktów – na zasa­dach okre­ślo­nych w Regulaminie;
 20. Ustawa o pra­wach Konsumenta – usta­wa z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 21. Użytkownik – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, korzy­sta­ją­ca z Usług na zasa­dach okre­ślo­nych Regulaminem i obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym zakre­sie prze­pi­sa­mi pra­wa, któ­ra doko­na­ła Rejestracji, oraz dla któ­rej utwo­rzo­ne zosta­ło Konto; w przy­pad­ku oso­by praw­nej oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej nie­po­sia­da­ją­cej oso­bo­wo­ści praw­nej, wszel­kich czyn­no­ści zwią­za­nych z korzy­sta­niem z Serwisu oraz wyko­ny­wa­niem praw i obo­wiąz­ków tego pod­mio­tu jako Użytkownika, może doko­nać w jego imie­niu wyłącz­nie oso­ba nale­ży­cie do tego umo­co­wa­na;
 22. Zamówienie – oświad­cze­nie woli Użytkownika skła­da­ne za pomo­cą Formularza Zamówienia, zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do zawar­cia Umowy w zakre­sie naby­cia Produktu;
 23. Zawartość – wszel­kie tre­ści (w szcze­gól­no­ści tek­sty, dane, utwo­ry, ozna­cze­nia, nazwy, zna­ki, sym­bo­le, wize­run­ki, itp.) nie­za­leż­nie od ich cha­rak­te­ru, for­ma­tu i spo­so­bu ich zapi­su lub przed­sta­wie­nia, umiesz­czo­ne i udo­stęp­nio­ne w ramach Serwisu przez www.hij.com.pl.

§3. Opis i zasa­dy korzy­sta­nia z Usług

 1. www.hij.com.pl świad­czy Usługi dro­gą elek­tro­nicz­ną, na zasa­dach okre­ślo­nych w Regulaminie.
 2. www.hij.com.pl zastrze­ga moż­li­wość przerw tech­nicz­nych w dzia­łal­no­ści Serwisu w celu prze­pro­wa­dze­nia kon­ser­wa­cji lub w związ­ku z koniecz­no­ścią moder­ni­za­cji lub roz­bu­do­wy skle­pu inter­ne­to­we­go funk­cjo­nu­ją­ce­go w ramach Serwisu, a tak­że z innych przy­czyn nie­za­leż­nych od www.hij.com.pl (jak siła wyż­sza, dzia­ła­nie lub zanie­cha­nie osób trze­cich, za któ­re www.hij.com.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści, itp.). www.hij.com.pl poin­for­mu­je o tym Użytkowników w dostęp­ny mu spo­sób, w szcze­gól­no­ści poprzez umiesz­cze­nie komu­ni­ka­tu w tym przed­mio­cie na stro­nie Serwisu, z zastrze­że­niem przy­pad­ku prze­rwy w dzia­ła­niu Serwisu spo­wo­do­wa­nej nagłą awa­rią, o któ­rej www.hij.com.pl powia­do­mi Użytkowników nie­zwłocz­nie po jej wystą­pie­niu w spo­sób wska­za­ny powy­żej. Wspomniane wyżej prze­rwy nie mają wpły­wu na zakres upraw­nień Użytkowników przy­słu­gu­ją­cych im do chwi­li ich wystą­pie­nia, w szcze­gól­no­ści nie powo­du­ją utra­ty upraw­nień do świad­czeń nie zre­ali­zo­wa­nych z powo­du ich zaist­nie­nia.
 3. Usługi mogą być świad­czo­ne odpłat­nie lub bez­płat­nie, zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu pole­ga­ją­ce wyłącz­nie na prze­glą­da­niu i odczy­ty­wa­niu znaj­du­ją­cych się na jego stro­nie infor­ma­cji i danych, w tym infor­ma­cji o Produktach udo­stęp­nia­nych za pośred­nic­twem Serwisu jest bez­płat­ne – z zastrze­że­niem ust.5.
 5. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo wybo­ru i zmia­ny rodza­ju, form, cza­su oraz spo­so­bu udzie­la­nia Użytkownikom dostę­pu do wybra­nych Usług świad­czo­nych bez­płat­nie.
 6. Prawidłowe korzy­sta­nia z Serwisu i Usług moż­li­we jest pod warun­kiem speł­nie­nia nastę­pu­ją­cych wyma­gań tech­nicz­nych, zależ­nych od wybra­nej Platformy, o któ­rej mowa w §2 pkt 3:
  1. dostęp do Internetu 512 kbps lub szyb­szy;
  2. zain­sta­lo­wa­na prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa: Internet Explorer (7 lub wyż­sza), Mozilla Firefox (30 lub wyż­sza), Chrome (32 lub wyż­sza) lub Opera (19 lub wyż­sza);
  3. zain­sta­lo­wa­ny sys­tem ope­ra­cyj­ny: Windows XP (lub wyż­szy), OSX 10 (lub wyż­szy), Android 4.0 (lub wyż­szy); iOS 8 (lub wyż­szy);
  4. pamięć RAM 512 MB lub więk­sza;
  5. miej­sce na dys­ku: mini­mum 128 MB, przy czym ilość wyma­ga­ne­go miej­sca na dys­ku zale­ży od licz­by pobra­nych e-wydań – jed­no e-wyda­nie zaj­mu­je od 5 do 40 MB (mega baj­tów);
  6. posia­da­nie czyn­ne­go i popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­ne­go kon­ta pocz­ty elek­tro­nicz­nej.
 7. www.hij.com.pl świad­czy za pośred­nic­twem Serwisu nastę­pu­ją­ce Usługi:
  1. bez­płat­ne: udo­stęp­nie­nie Konta Użytkownikowi;
  2. odpłat­ne: sprze­daż Produktów.
 8. Zakazane jest prze­sy­ła­nie przez Użytkowników za pośred­nic­twem mecha­ni­zmów udo­stęp­nia­nych przez Serwis jakich­kol­wiek tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.
 9. www.hij.com.pl nie udzie­la gwa­ran­cji na Usługi oraz nie prze­wi­du­je dla nich usług posprze­daż­nych w innym zakre­sie niż zapew­nie­nie usu­wa­nia stwier­dzo­nych przez www.hij.com.pl lub zgło­szo­nych przez Użytkowników awa­rii, uste­rek, itp. doty­czą­cych: funk­cjo­no­wa­nia Serwisu lub Produktów. Nie wyłą­cza to odpo­wie­dzial­no­ści www.hij.com.pl za świad­czo­ne Usługi zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa.

§4. Zasady zało­że­nia Konta – Rejestracja

 1. Utworzenie i korzy­sta­nie z Konta jest bez­płat­ne dla Użytkownika i dobro­wol­ne, jed­nak­że brak Konta unie­moż­li­wia korzy­sta­nie z Usług, dla któ­re­go zgod­nie z Regulaminem nie­zbęd­na jest Rejestracja, któ­ra jest rów­nież bez­płat­na.
 2. W celu zało­że­nia Konta nale­ży doko­nać Rejestracji poprzez wypeł­nie­nie Formularza Rejestracyjnego, w któ­rym Użytkownik poda­je obo­wiąz­ko­wo w odpo­wied­nich polach ozna­czo­nych gwiazd­ką co naj­mniej nastę­pu­ją­ce dane, z zastrze­że­niem ust.3:
  1. Login;
  2. Hasło;
  3. Adres e-mail.
 3. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo zwró­ce­nia się do Użytkownika o poda­nie jego dodat­ko­wych danych, nie uję­tych w Formularzu Rejestracyjnym, w zakre­sie w jakim było­by to nie­zbęd­ne do kon­tak­tu z Użytkownikiem dla doko­na­nia Rejestracji, np. numer tele­fo­nu, bądź innych danych nie­zbęd­nych do wysta­wie­nia fak­tu­ry, jak np. NIP.
 4. Dokonując Rejestracji i zakła­da­jąc w jej wyni­ku Konto, Użytkownik poprzez zazna­cze­nie odpo­wied­nie­go pola oświad­cza, że zapo­znał się z Regulaminem, w peł­ni akcep­tu­je zawar­te w nim posta­no­wie­nia oraz zobo­wią­zu­je się do jego prze­strze­ga­nia, co jest nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z Konta, w tym do doko­ny­wa­nia zaku­pu Produktów.
 5. Użytkownik zobo­wią­zu­je się do poda­nia w Formularzu Rejestracyjnym, jak też w przy­pad­ku okre­ślo­nym w ust.3, praw­dzi­wych danych i zapew­nia, że dane te nie naru­sza­ją niczy­ich praw, dóbr lub inte­re­sów, obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa lub pra­wem chro­nio­nej tajem­ni­cy, ani dobrych oby­cza­jów, co ma rów­nież odpo­wied­nio zasto­so­wa­nie do Hasła i Loginu.
 6. Zatwierdzenie for­mu­la­rza z dany­mi poda­ny­mi przez Użytkownika jest rów­no­znacz­ne z oświad­cze­niem Użytkownika, że poda­ne w for­mu­la­rzu dane są praw­dzi­we, z zastrze­że­niem ust.8. Użytkownik pono­si odpo­wie­dzial­ność za poda­nie nie­praw­dzi­wych lub nie­pra­wi­dło­wych danych.
 7. Po wypeł­nie­niu i wysła­niu Formularza Rejestracyjnego i ewen­tu­al­nym potwier­dze­niu praw­dzi­wo­ści danych w nim zawar­tych, o któ­rym mowa w ust.8, na adres e-mail poda­ny w Formularzu Rejestracyjnym zosta­nie wysła­na wia­do­mość e-mail od www.hij.com.pl wska­zu­ją­ca spo­sób potwier­dze­nia doko­na­nia Rejestracji.
 8. www.hij.com.pl może, w razie zaist­nie­nia w tym wzglę­dzie uza­sad­nio­nych wąt­pli­wo­ści, uza­leż­nić potwier­dze­nie Rejestracji od uwia­ry­god­nie­nia danych wpi­sa­nych w Formularzu Rejestracyjnym.
 9. Z chwi­lą potwier­dze­nia doko­na­nia Rejestracji przez Użytkownika w spo­sób, o któ­rym mowa w ust.7, pomię­dzy www.hij.com.pl a Użytkownikiem zosta­je zawar­ta na czas nie okre­ślo­ny Umowa w zakre­sie doty­czą­cym korzy­sta­nia z Konta.
 10. Konto oraz Login mogą być przy­pi­sa­ne tyl­ko do jed­ne­go Użytkownika, przy czym może on posia­dać tyl­ko jed­no Konto.
 11. Użytkownik zobo­wią­za­ny jest do utrzy­ma­nia w tajem­ni­cy swo­je­go Loginu oraz Hasła i nie jest upraw­nio­ny do udo­stęp­nia­nia ich oso­bom trze­cim. www.hij.com.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne skut­ki nie­prze­strze­ga­nia tych warun­ków przez Użytkownika.
 12. Użytkownik jest też zobo­wią­za­ny nie­zwłocz­nie poin­for­mo­wać www.hij.com.pl o utra­cie Loginu lub Hasła, a tak­że o moż­li­wym wej­ściu w ich posia­da­nie przez oso­bę trze­cią.
 13. Użytkownik zobo­wią­zu­je się do nie­zwłocz­ne­go każ­do­ra­zo­we­go infor­mo­wa­nia www.hij.com.pl o zmia­nie jego danych poda­nych w wyni­ku Rejestracji. Brak takiej aktu­ali­za­cji może skut­ko­wać bra­kiem moż­li­wo­ści pra­wi­dło­we­go świad­cze­nia Usług, w tym sprze­da­ży Produktów.
 14. Użytkownik może w każ­dym cza­sie, bez poda­wa­nia przy­czy­ny, zre­zy­gno­wać z Konta, skła­da­jąc www.hij.com.pl oświad­cze­nie w tym przed­mio­cie na adres e-mail: sklep@hij.com.pl, bądź tele­fo­nicz­nie pod nr tel.: 22 628-03-61. Będzie to wów­czas rów­no­znacz­ne z roz­wią­za­niem Umowy o korzy­sta­nie z Konta przez Użytkownika.
 15. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo roz­wią­za­nia zawar­tej z Użytkownikiem Umowy o korzy­sta­nie z Konta, z waż­nych przy­czyn nie­za­leż­nych od www.hij.com.pl, tj. mają­cych istot­ne zna­cze­nie dla świad­cze­nia Usług, jak np. zmia­na obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów – z zacho­wa­niem 14 dnio­we­go okre­su wypo­wie­dze­nia.
 16. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie moż­li­wość odmo­wy świad­cze­nia Usług, zablo­ko­wa­nia Konta, a tak­że roz­wią­za­nia Umowy o korzy­sta­nie z Konta bez zacho­wa­nia okre­su wypo­wie­dze­nia – w przy­pad­ku naru­sze­nia przez Użytkownika pra­wa lub zasad opi­sa­nych w Regulaminie, w szcze­gól­no­ści Licencji Użytkownika.
 17. W przy­pad­ku zasto­so­wa­nia się Użytkownika do skie­ro­wa­ne­go do nie­go wezwa­nia ze stro­ny www.hij.com.pl do zaprze­sta­nia naru­szeń lub przy­wró­ce­nia sta­nu sprzed ich doko­na­nia – moż­li­we jest odblo­ko­wa­nie dostę­pu Użytkownika do Serwisu lub jego okre­ślo­nych funk­cjo­nal­no­ści.

§5. Zasady świad­cze­nia Usług w zakre­sie udo­stęp­nia­nia Produktów

 1. www.hij.com.pl świad­czy za pośred­nic­twem Serwisu Usługi pole­ga­ją­ce na sprze­da­ży poje­dyn­czych egzem­pla­rzy e-wydań;
 2. Korzystanie z funk­cjo­nal­no­ści Serwisu jako skle­pu inter­ne­to­we­go jest nie­od­płat­ne.
 3. Zamówienia reali­zo­wa­ne są natych­miast po zaksię­go­wa­niu wpła­ty. W odnie­sie­niu do Konsumentów, w przy­pad­ku gdy zaksię­go­wa­nie wpła­ty ma miej­sce przez upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od Umowy, o któ­rym mowa w §8 ust.1, reali­za­cja Zamówienia nastę­pu­je w ww. cza­sie, o ile Konsument udzie­lił www.hij.com.pl wyraź­nej zgo­dy na speł­nie­nie świad­cze­nia przed upły­wem wspo­mnia­ne­go wyżej ter­mi­nu do odstą­pie­nia od Umowy, a w przy­pad­ku bra­ku takiej zgo­dy – po upły­wie tego ter­mi­nu do odstą­pie­nia od Umowy.
 4. Warunkiem naby­cia przez Użytkownika Produktu za pośred­nic­twem Serwisu jest uprzed­nie zało­że­nie Konta, a następ­nie zalo­go­wa­nie się w Serwisie.
 5. Prezentacja w Serwisie aktu­al­nie dostęp­nych za jego pośred­nic­twem Produktów nie sta­no­wi ofer­ty w rozu­mie­niu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia sta­no­wi ofer­tę zaku­pu Produktu zło­żo­ną przez Użytkownika. Wysłanie przez Administratora na poda­ny przez Użytkownika adres e-mail potwier­dze­nia przy­ję­cia Zamówienia sta­no­wi oświad­cze­nie o przy­ję­ciu ofer­ty Użytkownika, o któ­rej mowa powy­żej, i skut­ku­je zawar­ciem Umowy sprze­da­ży Produktu.
 6. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo zmian w zakre­sie Produktów pre­zen­to­wa­nych na stro­nach Serwisu.
 7. Dla otrzy­ma­nia Produktu wyma­ga­ne jest zło­że­nie Zamówienia poprzez doda­nie wybra­ne­go Produktu do Koszyka, a następ­nie doko­na­nie zapła­ty (w przy­pad­ku Produktów udo­stęp­nia­nych w Serwisie odpłat­nie).
 8. Użytkownik ma pra­wo do rezy­gna­cji z Produktu do momen­tu doko­na­nia płat­no­ści za Produkt (w przy­pad­ku obo­wiąz­ku zapła­ty za Produkt).
 9. Ceny poda­wa­ne są w zło­tych i są cena­mi brut­to (uwzględ­nia­ją­cą aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cą staw­kę podat­ku VAT). Użytkownik nie pono­si żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów z tytu­łu zaku­pu Produktu, w szcze­gól­no­ści kosz­tów jego dostar­cze­nia.
 10. Użytkownik otrzy­mu­je na adres e-mail poda­ny przez nie­go pod­czas Rejestracji wia­do­mość mailo­wą zawie­ra­ją­cą:
  1. potwier­dze­nie Zamówienia;
  2. potwier­dze­nie doko­na­nia płat­no­ści za zamó­wio­ne Produkty.
 11. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo umiesz­cza­nia na stro­nach Serwisu infor­ma­cji o pro­mo­cjach w zakre­sie udo­stęp­nia­nia Produktów.
 12. Użytkownika obo­wią­zu­je Cena poda­na przy Produkcie w chwi­li jego umiesz­cze­nia w Koszyku, z uwzględ­nie­niem ewen­tu­al­nej aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej pro­mo­cji.
 13. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny Cen. Zmiany te nie doty­czą Zamówień zło­żo­nych przed wpro­wa­dze­niem zmia­ny Ceny do sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go Serwisu.
 14. Zamówienie pod­le­ga reali­za­cji w przy­pad­ku, gdy obję­ty nim Produkt jest dostęp­ny za pośred­nic­twem Serwisu. W przy­pad­ku doko­na­nia zapła­ty za nie­do­stęp­ny w Serwisie Produkt www.hij.com.pl zwra­ca Użytkownikowi całą kwo­tę otrzy­ma­ną z tego tytu­łu.
 15. Do korzy­sta­nia z e-wydań, oprócz speł­nie­nia wymo­gów okre­ślo­nych w §3 ust.6, nie­zbęd­ne jest pobra­nie Oprogramowania (patrz §2 pkt 14). Użytkownik zobo­wią­za­ny jest prze­strze­gać warun­ków Licencji Użytkownika okre­ślo­nych w §7.
 16. www.hij.com.pl zastrze­ga, że do e-wyda­nia mogą nie być dołą­cza­ne dodat­ki o cha­rak­te­rze w szcze­gól­no­ści rekla­mo­wym, pro­mo­cyj­nym (mate­ria­ły na pły­tach CD/DVD, książ­ki, mapy, prze­wod­ni­ki itp.), inne dodat­ki tema­tycz­ne, dostęp­ne z dru­ko­wa­ny­mi odpo­wied­ni­ka­mi e-wydań.
 17. www.hij.com.pl zobo­wią­zu­je się docho­wać nale­ży­tej sta­ran­no­ści, aby przy uży­ciu sto­so­wa­nych przez nie­go narzę­dzi infor­ma­tycz­nych uzy­skać względ­nie naj­wyż­szą jakość gra­ficz­ną e-wydań. www.hij.com.pl zastrze­ga­ją jed­nak, że wytwo­rze­nie e-wyda­nia może powo­do­wać obni­że­nie – w sto­sun­ku do wyda­nia dru­ko­wa­ne­go – jako­ści gra­ficz­nej nie­któ­rych mate­ria­łów zamiesz­czo­nych w e-wyda­niach.
 18. www.hij.com.pl zastrze­ga moż­li­wość wyco­fa­nia z Serwisu poszcze­gól­nych e-wydań.
 19. www.hij.com.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści pre­zen­to­wa­ne w ser­wi­sach zewnętrz­nych, do któ­rych pro­wa­dzą zamiesz­czo­ne w Serwisie www.hij.com.pl adre­sy stron WWW. Odsyłacze te poda­ne są dla wygo­dy Użytkowników.
 20. www.hij.com.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­moż­ność lub utrud­nie­nia w korzy­sta­niu z Serwisu, wyni­ka­ją­ce z przy­czyn leżą­cych po stro­nie Użytkownika, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku poda­nia przez Użytkownika błęd­nych danych, czy za utra­tę przez Użytkownika lub wej­ście w posia­da­nie przez oso­by trze­cie (nie­za­leż­nie od spo­so­bu) Loginu lub Hasła. www.hij.com.pl zapew­nia moż­li­wość odzy­ska­nia Hasła przez Użytkownika.
 21. www.hij.com.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści z tytu­łu szkód spo­wo­do­wa­nych dzia­ła­nia­mi lub zanie­cha­nia­mi Użytkowników, w szcze­gól­no­ści za korzy­sta­nie przez nich z Serwisu w spo­sób nie­zgod­ny z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa lub Regulaminem.
 22. www.hij.com.pl nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść i popraw­ność danych oraz infor­ma­cji wpro­wa­dzo­nych przez Użytkownika do gene­ro­wa­nych z wyko­rzy­sta­niem Serwisu Formularzy.

§6. Sposoby zapła­ty za Produkty

 1. W ramach funk­cji Serwisu jako skle­pu inter­ne­to­we­go dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce spo­so­by doko­ny­wa­nia płat­no­ści za Produkty za pośred­nic­twem ser­wi­su PayU
 2. Pośrednikiem w reali­za­cji płat­no­ści za pomo­cą kar­ty płat­ni­czej jest fir­ma PayU, opi­sa­na na stro­nie inter­ne­to­wej https://www.payu.pl. Użytkownik nie pono­si z tego tytu­łu żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów – opła­ty za reali­za­cję trans­ak­cji wli­czo­ne są w Cenę.
 3. W przy­pad­ku płat­no­ści kar­tą płat­ni­czą każ­dy Użytkownik doko­nu­ją­cy zaku­pu Produktu otrzy­mu­je e-mailem nie wyma­ga­ją­cą pod­pi­su fak­tu­rę w posta­ci pli­ku PDF, o ile wyra­ził na to zgo­dę. W przy­pad­ku bra­ku takiej zgo­dy otrzy­ma fak­tu­rę papie­ro­wą.
 4. W zakre­sie i na zasa­dach okre­ślo­nych w odręb­nym regu­la­mi­nie, Użytkownik może tak­że doko­ny­wać zapła­ty za zamó­wio­ne Produkty punk­ta­mi przy­zna­ny­mi mu zgod­nie z takim regu­la­mi­nem.

§7. Zasady korzy­sta­nia z Produktów

 1. Do korzy­sta­nia z e-wydań, oprócz speł­nie­nia wymo­gów okre­ślo­nych w §3 ust.6, nie­zbęd­ne jest pobra­nie Oprogramowania ze stro­ny Serwisu. Aby korzy­stać z Oprogramowania koniecz­ne jest wcze­śniej­sze doko­na­nie Rejestracji. Użytkownik zobo­wią­za­ny jest prze­strze­gać warun­ków Licencji Użytkownika okre­ślo­nych w ust.4.
 2. Jeden zamó­wio­ny dostęp do e-wyda­nia pozwa­la na pobra­nie z Serwisu każ­de­go nume­ru tego e-wyda­nia (zarów­no nume­ru aktu­al­ne­go, jak i nume­rów archi­wal­nych) nie wię­cej niż trzy razy, przy czym nie jest moż­li­wy dostęp do nich z wię­cej niż jed­ne­go sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we­go jed­no­cze­śnie. Przez pobra­nie rozu­mie się każ­de roz­po­czę­cie pobie­ra­nia i pobra­nie co naj­mniej 60% obję­to­ści dane­go nume­ru e-wyda­nia.
 3. Każde kolej­ne pobra­nie e-wyda­nia unie­moż­li­wia dostęp do tego same­go e-wyda­nia pobra­ne­go wcze­śniej. W przy­pad­ku naprze­mien­ne­go korzy­sta­nia z kil­ku kom­pu­te­rów każ­de kolej­ne pobra­nie e-wyda­nia unie­moż­li­wia dostęp do tego same­go e-wyda­nia pobra­ne­go wcze­śniej. Konsekwencją takie­go postę­po­wa­nia jest brak moż­li­wo­ści archi­wi­zo­wa­nia wydań.
 4. W ramach Umowy Użytkownik jest upraw­nio­ny do pobra­nia Oprogramowania ze stro­ny Serwisu. Z chwi­lą pobra­nia Oprogramowania www.hij.com.pl udzie­la Użytkownikowi Licencji Użytkownika w nastę­pu­ją­cym zakre­sie:
  1. utrwa­le­nie na dys­kach twar­dych kom­pu­te­rów Użytkowników;
  2. korzy­sta­nie z Oprogramowania wyłącz­nie w celu zgod­ne­go z Umową i Regulaminem pobie­ra­nia i odczy­ty­wa­nia e-wydań.
 5. Wynagrodzenie za udzie­le­nie Licencji Użytkownika zawie­ra się w wyna­gro­dze­niu należ­nym www.hij.com.pl z tytu­łu świad­cze­nia Usług w zakre­sie udo­stęp­nia­nia e-wyda­nia.
 6. Użytkownik w zakre­sie korzy­sta­nia z jakie­go­kol­wiek Produktu nie jest upraw­nio­ny do:
  1. roz­po­wszech­nia­nia go ani wpro­wa­dza­nia do obro­tu, ani w cało­ści ani we frag­men­tach;
  2. inge­ro­wa­nia w jego zawar­tość;
  3. publi­ka­cji, dys­try­bu­cji, powie­la­nia;
  4. usu­wa­nia ozna­czeń wła­ści­cie­la oraz tech­nicz­nych zabez­pie­czeń;
  5. odda­wa­nia w najem;
  6. jakie­go­kol­wiek komer­cyj­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia.

§8. Prawo odstą­pie­nia od Umowy sprze­da­ży Produktu

 1. Użytkownik będą­cy Konsumentem, zgod­nie z Ustawą o pra­wach Konsumenta, może odstą­pić od Umowy w zakre­sie sprze­da­ży Produktu bez poda­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia kosz­tów, w ter­mi­nie 14 dni od dnia zawar­cia tej Umowy. Do zacho­wa­nia tego ter­mi­nu wystar­czy zło­że­nie ww. oświad­cze­nia przed upły­wem tego ter­mi­nu – z zastrze­że­niem ust.5. Po upły­wie tego ter­mi­nu Konsument tra­ci pra­wo do odstą­pie­nia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstą­pie­niu od Umowy może być zło­żo­ne www.hij.com.pl w dowol­ny spo­sób, zapew­nia­ją­cy jed­nak moż­li­wość zapo­zna­nia się z jego tre­ścią przez www.hij.com.pl. W szcze­gól­no­ści oświad­cze­nie może być zło­żo­ne na piśmie (na adres: sie­dzi­by www.hij.com.pl wska­za­ny w §1 ust.2 Regulaminu), wysła­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej (na adres e-mail: sklep@hij.com.pl).
 3. www.hij.com.pl nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Konsumenta o odstą­pie­niu od Umowy sprze­da­ży Produktu, doko­nu­je zwro­tu wszyst­kich doko­na­nych przez Konsumenta płat­no­ści.
 4. Zwrot płat­no­ści nastą­pi przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jaki Konsument wybrał przy doko­ny­wa­niu zaku­pu Produktu, chy­ba że Konsument zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi.
 5. Mając na uwa­dze, że Produkty wystę­pu­ją w posta­ci cyfro­wej, nie zapi­sa­nej na nośni­ku mate­rial­nym - pra­wo do odstą­pie­nia od Umowy sprze­da­ży takie­go Produktu nie przy­słu­gu­je Użytkownikowi będą­ce­mu Konsumentem w przy­pad­ku, gdy za jego wyraź­ną zgo­dą udo­stęp­nie­nie Produktu nastą­pi­ło przed upły­wem ter­mi­nu odstą­pie­nia od Umowy wska­za­ne­go w ust.1 i po poin­for­mo­wa­niu go przez www.hij.com.pl o utra­cie pra­wa do odstą­pie­nia od Umowy.
 6. Zgoda, o któ­rej mowa w ust.5, może być doko­na­na przez zazna­cze­nie odpo­wied­nie­go pola w trak­cie skła­da­nia Zamówienia.

§9. Reklamacje

 1. W przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia lub nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia Usług przez www.hij.com.pl lub nie­zre­ali­zo­wa­nia ich zgod­nie z Regulaminem, Użytkownik ma pra­wo zło­że­nia rekla­ma­cji bez­po­śred­nio do www.hij.com.pl. www.hij.com.pl ma obo­wią­zek speł­nie­nia świad­cze­nia wcho­dzą­ce­go w zakres Usług bez wad i pono­si w tym zakre­sie odpo­wie­dzial­ność prze­wi­dzia­ną powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa.
 2. W przy­pad­ku pre­nu­me­ra­ty e-wydań rekla­ma­cja może doty­czyć w szcze­gól­no­ści nie­do­star­cze­nia lub opóź­nie­nia w dostar­cze­niu dane­go nume­ru e-wyda­nia.
 3. Reklamacje w zakre­sie Usług moż­na zgła­szać pocz­tą elek­tro­nicz­ną za pośred­nic­twem stro­ny Serwisu „Kontakt” lub w for­mie pisem­nej, w for­mie listu pole­co­ne­go, na adres: Polski Związek Hodowców Koni, z sie­dzi­bą w Warszawie (00-673), przy ul. Koszykowej 60/62 lok.16. W przy­pad­ku rekla­ma­cji doty­czą­cej Produktu, nale­ży ją prze­słać na adres e-mail: sklep@hij.com.pl wraz z rekla­mo­wa­nym Produktem i dowo­dem jego zaku­pu w Serwisie.
 4. Zgłoszenie rekla­ma­cyj­ne powin­no zawie­rać ozna­cze­nie oso­by zgła­sza­ją­cej rekla­ma­cję (imię, nazwisko/firma, adres zamiesz­ka­nia, adres e-mail) oraz opis zda­rze­nia będą­ce­go przy­czy­ną rekla­ma­cji.
 5. O ile odręb­ne prze­pi­sy nie sta­no­wią ina­czej, www.hij.com.pl roz­pa­tru­je zgło­szo­ną rekla­ma­cję i zobo­wią­za­ny jest udzie­lić odpo­wie­dzi na tę rekla­ma­cję w ter­mi­nie 30 dni od dnia jej otrzy­ma­nia, powia­da­mia­jąc Użytkownika o spo­so­bie jej roz­strzy­gnię­cia.
 6. Odpowiedź na rekla­ma­cję www.hij.com.pl prze­ka­zu­je Konsumentowi na papie­rze lub innym trwa­łym nośni­ku.
 7. W przy­pad­ku gdy www.hij.com.pl nie usto­sun­ku­je się do rekla­ma­cji zgło­szo­nej przez Użytkownika będą­ce­go Konsumentem w ter­mi­nie okre­ślo­nym w ust.5, uwa­ża się, że uznał rekla­ma­cję.

§10. Przetwarzanie danych oso­bo­wych Użytkowników

 1. Administratorem danych oso­bo­wych Użytkowników będą­cych oso­ba­mi fizycz­ny­mi, prze­twa­rza­nych w zakre­sie i celu nie­zbęd­nym do świad­cze­nia Usług, poda­nych przez Użytkownika w ramach Rejestracji i skła­da­nia Zamówienia, jest www.hij.com.pl.
 2. www.hij.com.pl dokła­da wszel­kich sta­rań, aby chro­nić dane oso­bo­we Użytkowników przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem do nich osób trze­cich. Dane te prze­twa­rza­ne są w celu reali­za­cji Usług, w tym dla wyko­na­nia Umowy, w tym Umowy sprze­da­ży Produktów, a tak­że w przy­pad­kach, gdy jest to nie­zbęd­ne dla wypeł­nie­nia praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów www.hij.com.pl jako admi­ni­stra­to­ra danych, w szcze­gól­no­ści w celach mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go wła­snych pro­duk­tów lub usług, bądź w innych celach, na któ­re Użytkownik wyra­zi zgo­dę, jeże­li jest ona wyma­ga­na zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi. W szcze­gól­no­ści może to być zgo­da na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji han­dlo­wych od www.hij.com.pl lub od pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych z www.hij.com.pl dro­gą elek­tro­nicz­ną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika poda­ny w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym lub w posta­ci sms na poda­ny przez nie­go numer tele­fo­nu. Zgoda na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji han­dlo­wych jest dobro­wol­na i może być w każ­dej chwi­li cof­nię­ta.
 3. Podanie przez Użytkowników ich danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że nie­poda­nie danych ozna­czo­nych jako nie­zbęd­ne, unie­moż­li­wia Rejestrację lub zło­że­nie Zamówienia. www.hij.com.pl jako admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych infor­mu­je, że Użytkownicy mają pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych prze­twa­rza­nych przez www.hij.com.pl oraz ich popra­wia­nia, a tak­że do żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych po zakoń­cze­niu korzy­sta­nia przez Użytkownika z Konta i Usług. Dane oso­bo­we mogą być popra­wia­ne po zalo­go­wa­niu się do Konta Użytkownika.
 4. Dane oso­bo­we zawar­te w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Administrator prze­cho­wu­je i prze­twa­rza w spo­sób oraz w celach wska­za­nych w niniej­szym Regulaminie, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym zakre­sie prze­pi­sa­mi pra­wa.
 5. www.hij.com.pl, na każ­de pisem­ne żąda­nie Użytkownika, w ter­mi­nie 30 dni poin­for­mu­je go w szcze­gól­no­ści jakie dane Użytkownika zosta­ły zebra­ne, w jakim celu, w jakim zakre­sie i komu zosta­ły udo­stęp­nio­ne. Jeżeli dodat­ko­wo Użytkownik wyka­że pisem­nie wolę usu­nię­cia zgro­ma­dzo­ne dane, któ­re go doty­czą zosta­ną usu­nię­te z sys­te­mu, z zastrze­że­niem ust.9.
 6. Usunięcie danych oso­bo­wych Użytkownika zgod­nie z ust.7 jest toż­sa­me z usu­nię­ciem jego Konta oraz adre­su e-mail, na któ­ry www.hij.com.pl dotych­czas prze­sy­łał mate­ria­ły mar­ke­tin­go­we www.hij.com.pl.
 7. www.hij.com.pl może odmó­wić usu­nię­cia danych oso­bo­wych Użytkownika w szcze­gól­no­ści, jeże­li Użytkownik nie ure­gu­lo­wał wszyst­kich należ­no­ści wobec www.hij.com.pl z tytu­łu świad­cze­nia na jego rzecz Usług płat­nych lub gdy Użytkownik naru­szył obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, a zacho­wa­nie danych oso­bo­wych jest nie­zbęd­ne do wyja­śnie­nia tych oko­licz­no­ści i usta­le­nia odpo­wie­dzial­no­ści Użytkownika.

§11. Własność inte­lek­tu­al­na

 1. Prawa mająt­ko­we do Zawartości, w tym pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej przy­słu­gu­ją w zakre­sie nie­zbęd­nym do świad­cze­nia Usług: www.hij.com.pl lub pod­mio­tom współ­pra­cu­ją­cym z www.hij.com.pl w tym zakre­sie. Wykorzystywanie jakich­kol­wiek ele­men­tów pocho­dzą­cych z Serwisu bez uzy­ska­nia zgo­dy www.hij.com.pl lub odpo­wied­nie­go part­ne­ra www.hij.com.pl jest zabro­nio­ne.
 2. Podmiotem mająt­ko­wych praw z zakre­su pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, w tym prze­wi­dzia­nych na mocy Prawa autor­skie­go, do tre­ści zawar­tych w Produktach, okład­kach pre­zen­to­wa­nych Publikacji, logo­ty­pach ich wydaw­ców, itp. – są wydaw­cy publi­ka­cji, któ­rych elek­tro­nicz­ną wer­sję sta­no­wią Produkty. Ewentualne wyko­rzy­sty­wa­nie tych mate­ria­łów wyma­ga uprzed­nie­go uzy­ska­nia zgo­dy ze stro­ny odpo­wied­nie­go wydaw­cy.
 3. Podmiotem autor­skich praw mająt­ko­wych do pli­ków z e-wyda­nia­mi jest www.hij.com.pl. Zabrania się prze­ka­zy­wa­nia przez Użytkowników udo­stęp­nio­nych im pli­ków z Produktami oso­bom trze­cim, podej­mo­wa­nia jakich­kol­wiek prób łama­nia zabez­pie­czeń, odszy­fro­wy­wa­nia ich zawar­to­ści, itp.
 4. www.hij.com.pl peł­ni rolę dys­try­bu­to­ra Produktów, nie ma więc żad­nej kon­tro­li nad zawar­to­ścią mery­to­rycz­ną pre­zen­to­wa­nych w Serwisie publi­ka­cji. W związ­ku z tym www.hij.com.pl nie gwa­ran­tu­je praw­dzi­wo­ści, kom­plet­no­ści ani uży­tecz­no­ści tych mate­ria­łów i nie odpo­wia­da za ewen­tu­al­ne szko­dy wyni­kłe z pole­ga­nia na infor­ma­cjach zamiesz­czo­nych w tre­ści Produktów.

§12. Pozasądowe roz­strzy­ga­nie spo­rów z Konsumentami

 1. www.hij.com.pl wyra­ża zgo­dę na poza­są­do­we roz­wią­zy­wa­nie spo­rów z Konsumentami, w przy­pad­ku, gdy spór zaist­nia­ły pomię­dzy www.hij.com.pl a Konsumentem nie może być roz­wią­za­ny w dro­dze rekla­ma­cji zło­żo­nej przez Konsumenta.
 2. Właściwy dla www.hij.com.pl pod­miot upraw­nio­ny do pro­wa­dze­nia poza­są­do­we­go postę­po­wa­nia w celu roz­wią­zy­wa­nia spo­rów z Konsumentami zosta­nie wska­za­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Serwisu.
 3. www.hij.com.pl infor­mu­je ponad­to, że pod adre­sem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostęp­na jest plat­for­ma inter­ne­to­we­go sys­te­mu roz­strzy­ga­nia spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi na szcze­blu unij­nym (plat­for­ma ODR). Platforma ODR sta­no­wi inte­rak­tyw­ną i wie­lo­ję­zycz­ną stro­nę inter­ne­to­wą z punk­tem kom­plek­so­wej obsłu­gi dla kon­su­men­tów i przed­się­bior­ców dążą­cych do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.

§13. Postanowienia koń­co­we

 1. Regulamin uwzględ­nia stan praw­ny wyni­ka­ją­cy z Ustawy o pra­wach Konsumenta.
 2. Skorzystanie z Serwisu w zakre­sie nie­wy­ma­ga­ją­cym Rejestracji jest rów­no­znacz­ne z zaak­cep­to­wa­niem Regulaminu, nato­miast sku­tecz­na Rejestracja wyma­ga zapo­zna­nia się z Regulaminem oraz jego akcep­ta­cji przez Użytkownika.
 3. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny Regulaminu z waż­nych przy­czyn tech­nicz­nych, praw­nych lub orga­ni­za­cyj­nych takich jak: zmia­na prze­pi­sów powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa lub zmia­na Regulaminu w zakre­sie w jakim jego dane posta­no­wie­nie zosta­ło­by uzna­ne za nie­do­zwo­lo­ne, zmia­na zakre­su lub warun­ków świad­cze­nia Usług, w tym koniecz­ność wpro­wa­dze­nia zabez­pie­czeń przed korzy­sta­niem z Usług z naru­sze­niem powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa lub posta­no­wień Regulaminu. W odnie­sie­niu do Usług w zakre­sie sprze­da­ży Produktów zmia­ny Regulaminu mogą być spo­wo­do­wa­ne w szcze­gól­no­ści zmia­ną w spo­so­bach doko­ny­wa­nia płat­no­ści – z zastrze­że­niem ust.7.
 4. Użytkownicy zosta­ną poin­for­mo­wa­nia o tre­ści zmia­ny Regulaminu z 30 dnio­wym wyprze­dze­niem przed wpro­wa­dze­niem zmia­ny, poprzez umiesz­cze­nie tej wia­do­mo­ści zawie­ra­ją­cej zesta­wie­nie zmian Regulaminu i utrzy­ma­nie jej na głów­nej stro­nie Serwisu przez co naj­mniej mie­siąc.
 5. Zamówienia zło­żo­ne przez Użytkowników przed wej­ściem w życie zmian Regulaminu są reali­zo­wa­ne według dotych­cza­so­wych posta­no­wień Regulaminu.
 6. Użytkownikowi przy­słu­gu­je pra­wo roz­wią­za­nia Umowy o świad­cze­nie Usług płat­nych naj­póź­niej na 14 dni przed wpro­wa­dze­niem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przed­mio­cie wyma­ga zacho­wa­nia for­my pisem­nej pod rygo­rem nie­waż­no­ści i prze­sła­nia na adres sie­dzi­by www.hij.com.pl wska­za­ny w §1 ust.2 Regulaminu.
 7. Nie sta­no­wi zmia­ny Regulaminu: zmia­na zawar­tych w nim danych tele­adre­so­wych, ani zmia­na danych wyni­ka­ją­ca ze zmia­ny for­my praw­nej pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści przez www.hij.com.pl.
 8. Treść Regulaminu może zostać utrwa­lo­na przez Użytkownika poprzez jego wydru­ko­wa­nie, zapi­sa­nie na nośni­ku lub pobra­nie w każ­dej chwi­li ze stro­ny Serwisu.
 9. www.hij.com.pl zastrze­ga sobie pra­wo zaprze­sta­nia lub zawie­sze­niu świad­cze­nia Usług, powia­da­mia­jąc o tym Użytkowników na stro­nie Serwisu, z przy­czyn takich jak zawie­sze­nie lub trwa­łe zaprze­sta­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w zakre­sie obję­tym Regulaminem lub brak moż­li­wo­ści świad­cze­nia Usług z przy­czyn nie­za­leż­nych od Administratora. Zaprzestanie lub zawie­sze­nie świad­cze­nia Usług może nastą­pić po upły­wie co naj­mniej 30 dni od dnia doko­na­nia ww. powia­do­mie­nia.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę