Connect with us

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie www.hij.com.pl

należącej do Polskiego Związku Hodowców Koni z siedzibą w Warszawie

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.hij.com.pl, pełniącym funkcje sklepu internetowego, zwanym dalej „Serwisem”, a w szczególności zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.
 2. Serwis prowadzony jest przez Polski Związek Hodowców Koni, z siedzibą w Warszawie (00-673), przy ul. Koszykowej 60/62 lok.16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000162222, NIP: 525-10-52-043, REGON: 000872190, adres e-mail: sklep@hij.com.pl, nr tel.: 22 628-03-61 (w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00) – będący jego administratorem, usługodawcą i sprzedawcą Treści Cyfrowych.
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez www.hij.com.pl na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), które odbywa się na mocy umowy (dalej: „Umowa”) zawieranej pomiędzy www.hij.com.pl a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie.
 5. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Cena – opłata należna www.hij.com.pl za Produkty udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu;
 2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.hij.com.pl
 4. e-wydanie – publikacja prasowa periodyczna i nieperiodyczna w formie cyfrowej, o treści tożsamej z odpowiadającą jej publikacją prasową drukowaną, albo wzbogacona o dodatki tematyczne, promocyjne lub reklamowe, dystrybuowana za pośrednictwem Serwisu;
 5. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;
 6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
 7. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
 10. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym www.hij.com.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez www.hij.com.pl funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów;
 11. Koszyk – element Serwisu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
 12. Licencja Użytkownika – niewyłączna licencja na korzystanie z Oprogramowania udzielana Użytkownikowi na warunkach określonych w Regulaminie;
 13. Login – ciąg znaków konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji;
 14. Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe służące pobieraniu i odczytywaniu e-wydań, jakie Użytkownik może pobrać ze strony producenta oprogramowania i korzystać z niego na zasadzie Licencji Użytkownika (rekomendowany Adobe Acrobat Reader);
 15. Produkt – produkt w postaci elektronicznej, nie zapisany na nośniku materialnym, dostępny w danym czasie w Serwisie;
 16. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.)
 17. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług i nabywanie Produktów;
 18. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy www.hij.com.pl a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym umowa sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu;
 19. Usługi – świadczenia, w tym treści i narzędzia udostępniane przez www.hij.com.pl Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, w tym sprzedaż Produktów – na zasadach określonych w Regulaminie;
 20. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.);
 21. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, która dokonała Rejestracji, oraz dla której utworzone zostało Konto; w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana;
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w zakresie nabycia Produktu;
 23. Zawartość – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.) niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez www.hij.com.pl.

§3. Opis i zasady korzystania z Usług

 1. www.hij.com.pl świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. www.hij.com.pl zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od www.hij.com.pl (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które www.hij.com.pl nie ponosi odpowiedzialności, itp.). www.hij.com.pl poinformuje o tym Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem przypadku przerwy w działaniu Serwisu spowodowanej nagłą awarią, o której www.hij.com.pl powiadomi Użytkowników niezwłocznie po jej wystąpieniu w sposób wskazany powyżej. Wspomniane wyżej przerwy nie mają wpływu na zakres uprawnień Użytkowników przysługujących im do chwili ich wystąpienia, w szczególności nie powodują utraty uprawnień do świadczeń nie zrealizowanych z powodu ich zaistnienia.
 3. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronie informacji i danych, w tym informacji o Produktach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne – z zastrzeżeniem ust.5.
 5. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
 6. Prawidłowe korzystania z Serwisu i Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych, zależnych od wybranej Platformy, o której mowa w §2 pkt 3:
  1. dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy;
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer (7 lub wyższa), Mozilla Firefox (30 lub wyższa), Chrome (32 lub wyższa) lub Opera (19 lub wyższa);
  3. zainstalowany system operacyjny: Windows XP (lub wyższy), OSX 10 (lub wyższy), Android 4.0 (lub wyższy); iOS 8 (lub wyższy);
  4. pamięć RAM 512 MB lub większa;
  5. miejsce na dysku: minimum 128 MB, przy czym ilość wymaganego miejsca na dysku zależy od liczby pobranych e-wydań – jedno e-wydanie zajmuje od 5 do 40 MB (mega bajtów);
  6. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. www.hij.com.pl świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  1. bezpłatne: udostępnienie Konta Użytkownikowi;
  2. odpłatne: sprzedaż Produktów.
 8. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 9. www.hij.com.pl nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych w innym zakresie niż zapewnienie usuwania stwierdzonych przez www.hij.com.pl lub zgłoszonych przez Użytkowników awarii, usterek, itp. dotyczących: funkcjonowania Serwisu lub Produktów. Nie wyłącza to odpowiedzialności www.hij.com.pl za świadczone Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4. Zasady założenia Konta – Rejestracja

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne dla Użytkownika i dobrowolne, jednakże brak Konta uniemożliwia korzystanie z Usług, dla którego zgodnie z Regulaminem niezbędna jest Rejestracja, która jest również bezpłatna.
 2. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje obowiązkowo w odpowiednich polach oznaczonych gwiazdką co najmniej następujące dane, z zastrzeżeniem ust.3:
  1. Login;
  2. Hasło;
  3. Adres e-mail.
 3. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o podanie jego dodatkowych danych, nie ujętych w Formularzu Rejestracyjnym, w zakresie w jakim byłoby to niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem dla dokonania Rejestracji, np. numer telefonu, bądź innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jak np. NIP.
 4. Dokonując Rejestracji i zakładając w jej wyniku Konto, Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest niezbędne do korzystania z Konta, w tym do dokonywania zakupu Produktów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym, jak też w przypadku określonym w ust.3, prawdziwych danych i zapewnia, że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów, co ma również odpowiednio zastosowanie do Hasła i Loginu.
 6. Zatwierdzenie formularza z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w formularzu dane są prawdziwe, z zastrzeżeniem ust.8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
 7. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego i ewentualnym potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, o którym mowa w ust.8, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail od www.hij.com.pl wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji.
 8. www.hij.com.pl może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 9. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust.7, pomiędzy www.hij.com.pl a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nie określony Umowa w zakresie dotyczącym korzystania z Konta.
 10. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego Loginu oraz Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim. www.hij.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.
 12. Użytkownik jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować www.hij.com.pl o utracie Loginu lub Hasła, a także o możliwym wejściu w ich posiadanie przez osobę trzecią.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania www.hij.com.pl o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług, w tym sprzedaży Produktów.
 14. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Konta, składając www.hij.com.pl oświadczenie w tym przedmiocie na adres e-mail: sklep@hij.com.pl, bądź telefonicznie pod nr tel.: 22 628-03-61. Będzie to wówczas równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika.
 15. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o korzystanie z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od www.hij.com.pl, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 16. www.hij.com.pl zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług, zablokowania Konta, a także rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia – w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa lub zasad opisanych w Regulaminie, w szczególności Licencji Użytkownika.
 17. W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony www.hij.com.pl do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania – możliwe jest odblokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

§5. Zasady świadczenia Usług w zakresie udostępniania Produktów

 1. www.hij.com.pl świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na sprzedaży pojedynczych egzemplarzy e-wydań;
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jako sklepu internetowego jest nieodpłatne.
 3. Zamówienia realizowane są natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. W odniesieniu do Konsumentów, w przypadku gdy zaksięgowanie wpłaty ma miejsce przez upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w §8 ust.1, realizacja Zamówienia następuje w ww. czasie, o ile Konsument udzielił www.hij.com.pl wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem wspomnianego wyżej terminu do odstąpienia od Umowy, a w przypadku braku takiej zgody – po upływie tego terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu za pośrednictwem Serwisu jest uprzednie założenie Konta, a następnie zalogowanie się w Serwisie.
 5. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zakupu Produktu złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży Produktu.
 6. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach Serwisu.
 7. Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty (w przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie).
 8. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Produktu do momentu dokonania płatności za Produkt (w przypadku obowiązku zapłaty za Produkt).
 9. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniającą aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zakupu Produktu, w szczególności kosztów jego dostarczenia.
 10. Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji wiadomość mailową zawierającą:
  1. potwierdzenie Zamówienia;
  2. potwierdzenie dokonania płatności za zamówione Produkty.
 11. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.
 12. Użytkownika obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
 13. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.
 14. Zamówienie podlega realizacji w przypadku, gdy objęty nim Produkt jest dostępny za pośrednictwem Serwisu. W przypadku dokonania zapłaty za niedostępny w Serwisie Produkt www.hij.com.pl zwraca Użytkownikowi całą kwotę otrzymaną z tego tytułu.
 15. Do korzystania z e-wydań, oprócz spełnienia wymogów określonych w §3 ust.6, niezbędne jest pobranie Oprogramowania (patrz §2 pkt 14). Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać warunków Licencji Użytkownika określonych w §7.
 16. www.hij.com.pl zastrzega, że do e-wydania mogą nie być dołączane dodatki o charakterze w szczególności reklamowym, promocyjnym (materiały na płytach CD/DVD, książki, mapy, przewodniki itp.), inne dodatki tematyczne, dostępne z drukowanymi odpowiednikami e-wydań.
 17. www.hij.com.pl zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez niego narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość graficzną e-wydań. www.hij.com.pl zastrzegają jednak, że wytworzenie e-wydania może powodować obniżenie – w stosunku do wydania drukowanego – jakości graficznej niektórych materiałów zamieszczonych w e-wydaniach.
 18. www.hij.com.pl zastrzega możliwość wycofania z Serwisu poszczególnych e-wydań.
 19. www.hij.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie www.hij.com.pl adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.
 20. www.hij.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. www.hij.com.pl zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.
 21. www.hij.com.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 22. www.hij.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.

§6. Sposoby zapłaty za Produkty

 1. W ramach funkcji Serwisu jako sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za Produkty za pośrednictwem serwisu PayU
 2. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej jest firma PayU, opisana na stronie internetowej https://www.payu.pl. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów – opłaty za realizację transakcji wliczone są w Cenę.
 3. W przypadku płatności kartą płatniczą każdy Użytkownik dokonujący zakupu Produktu otrzymuje e-mailem nie wymagającą podpisu fakturę w postaci pliku PDF, o ile wyraził na to zgodę. W przypadku braku takiej zgody otrzyma fakturę papierową.
 4. W zakresie i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, Użytkownik może także dokonywać zapłaty za zamówione Produkty punktami przyznanymi mu zgodnie z takim regulaminem.

§7. Zasady korzystania z Produktów

 1. Do korzystania z e-wydań, oprócz spełnienia wymogów określonych w §3 ust.6, niezbędne jest pobranie Oprogramowania ze strony Serwisu. Aby korzystać z Oprogramowania konieczne jest wcześniejsze dokonanie Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać warunków Licencji Użytkownika określonych w ust.4.
 2. Jeden zamówiony dostęp do e-wydania pozwala na pobranie z Serwisu każdego numeru tego e-wydania (zarówno numeru aktualnego, jak i numerów archiwalnych) nie więcej niż trzy razy, przy czym nie jest możliwy dostęp do nich z więcej niż jednego stanowiska komputerowego jednocześnie. Przez pobranie rozumie się każde rozpoczęcie pobierania i pobranie co najmniej 60% objętości danego numeru e-wydania.
 3. Każde kolejne pobranie e-wydania uniemożliwia dostęp do tego samego e-wydania pobranego wcześniej. W przypadku naprzemiennego korzystania z kilku komputerów każde kolejne pobranie e-wydania uniemożliwia dostęp do tego samego e-wydania pobranego wcześniej. Konsekwencją takiego postępowania jest brak możliwości archiwizowania wydań.
 4. W ramach Umowy Użytkownik jest uprawniony do pobrania Oprogramowania ze strony Serwisu. Z chwilą pobrania Oprogramowania www.hij.com.pl udziela Użytkownikowi Licencji Użytkownika w następującym zakresie:
  1. utrwalenie na dyskach twardych komputerów Użytkowników;
  2. korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu zgodnego z Umową i Regulaminem pobierania i odczytywania e-wydań.
 5. Wynagrodzenie za udzielenie Licencji Użytkownika zawiera się w wynagrodzeniu należnym www.hij.com.pl z tytułu świadczenia Usług w zakresie udostępniania e-wydania.
 6. Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
  2. ingerowania w jego zawartość;
  3. publikacji, dystrybucji, powielania;
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  5. oddawania w najem;
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

§8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu

 1. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy w zakresie sprzedaży Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu – z zastrzeżeniem ust.5. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone www.hij.com.pl w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią przez www.hij.com.pl. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: siedziby www.hij.com.pl wskazany w §1 ust.2 Regulaminu), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: sklep@hij.com.pl).
 3. www.hij.com.pl nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 4. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Mając na uwadze, że Produkty występują w postaci cyfrowej, nie zapisanej na nośniku materialnym – prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży takiego Produktu nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą udostępnienie Produktu nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od Umowy wskazanego w ust.1 i po poinformowaniu go przez www.hij.com.pl o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 6. Zgoda, o której mowa w ust.5, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia.

§9. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez www.hij.com.pl lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do www.hij.com.pl. www.hij.com.pl ma obowiązek spełnienia świadczenia wchodzącego w zakres Usług bez wad i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność przewidzianą powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku prenumeraty e-wydań reklamacja może dotyczyć w szczególności niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego numeru e-wydania.
 3. Reklamacje w zakresie Usług można zgłaszać pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony Serwisu „Kontakt” lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: Polski Związek Hodowców Koni, z siedzibą w Warszawie (00-673), przy ul. Koszykowej 60/62 lok.16. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail: sklep@hij.com.pl wraz z reklamowanym Produktem i dowodem jego zakupu w Serwisie.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firma, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 5. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, www.hij.com.pl rozpatruje zgłoszoną reklamację i zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na tę reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 6. Odpowiedź na reklamację www.hij.com.pl przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 7. W przypadku gdy www.hij.com.pl nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie określonym w ust.5, uważa się, że uznał reklamację.

§10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji i składania Zamówienia, jest www.hij.com.pl.
 2. www.hij.com.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, w tym dla wykonania Umowy, w tym Umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów www.hij.com.pl jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od www.hij.com.pl lub od podmiotów współpracujących z www.hij.com.pl drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. www.hij.com.pl jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez www.hij.com.pl oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Konta i Usług. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 4. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. www.hij.com.pl, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje go w szczególności jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Jeżeli dodatkowo Użytkownik wykaże pisemnie wolę usunięcia zgromadzone dane, które go dotyczą zostaną usunięte z systemu, z zastrzeżeniem ust.9.
 6. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust.7 jest tożsame z usunięciem jego Konta oraz adresu e-mail, na który www.hij.com.pl dotychczas przesyłał materiały marketingowe www.hij.com.pl.
 7. www.hij.com.pl może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec www.hij.com.pl z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§11. Własność intelektualna

 1. Prawa majątkowe do Zawartości, w tym prawa własności intelektualnej przysługują w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług: www.hij.com.pl lub podmiotom współpracującym z www.hij.com.pl w tym zakresie. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody www.hij.com.pl lub odpowiedniego partnera www.hij.com.pl jest zabronione.
 2. Podmiotem majątkowych praw z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym przewidzianych na mocy Prawa autorskiego, do treści zawartych w Produktach, okładkach prezentowanych Publikacji, logotypach ich wydawców, itp. – są wydawcy publikacji, których elektroniczną wersję stanowią Produkty. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uprzedniego uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.
 3. Podmiotem autorskich praw majątkowych do plików z e-wydaniami jest www.hij.com.pl. Zabrania się przekazywania przez Użytkowników udostępnionych im plików z Produktami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości, itp.
 4. www.hij.com.pl pełni rolę dystrybutora Produktów, nie ma więc żadnej kontroli nad zawartością merytoryczną prezentowanych w Serwisie publikacji. W związku z tym www.hij.com.pl nie gwarantuje prawdziwości, kompletności ani użyteczności tych materiałów i nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z polegania na informacjach zamieszczonych w treści Produktów.

§12. Pozasądowe rozstrzyganie sporów z Konsumentami

 1. www.hij.com.pl wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentami, w przypadku, gdy spór zaistniały pomiędzy www.hij.com.pl a Konsumentem nie może być rozwiązany w drodze reklamacji złożonej przez Konsumenta.
 2. Właściwy dla www.hij.com.pl podmiot uprawniony do prowadzenia pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporów z Konsumentami zostanie wskazany na stronie internetowej Serwisu.
 3. www.hij.com.pl informuje ponadto, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin uwzględnia stan prawny wynikający z Ustawy o prawach Konsumenta.
 2. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 3. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana Regulaminu w zakresie w jakim jego dane postanowienie zostałoby uznane za niedozwolone, zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przed korzystaniem z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu. W odniesieniu do Usług w zakresie sprzedaży Produktów zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności – z zastrzeżeniem ust.7.
 4. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie jej na głównej stronie Serwisu przez co najmniej miesiąc.
 5. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania na adres siedziby www.hij.com.pl wskazany w §1 ust.2 Regulaminu.
 7. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez www.hij.com.pl.
 8. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 9. www.hij.com.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszeniu świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu, z przyczyn takich jak zawieszenie lub trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie objętym Regulaminem lub brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Administratora. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę