Connect with us

Hodowca i Jeździec

Informacja praw­na doty­czą­ca korzy­sta­nia ze stro­ny inter­ne­to­wej Hodowca i Jeździec

Rozpoczęcie korzy­sta­nia z ser­wi­su inter­ne­to­we­go Hodowca i Jeździec jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem zgo­dy na przed­sta­wio­ne na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej warun­ki. Jeśli nie akcep­tu­ją Państwo poniż­szych warun­ków nie są Państwo upraw­nie­ni do korzy­sta­nia z ser­wi­su inter­ne­to­we­go HiJ. Prosimy więc o uważ­ne zapo­zna­nie się z warun­ka­mi użyt­ko­wa­nia ser­wi­su inter­ne­to­we­go HiJ.

Informacje zamiesz­cza­ne w ser­wi­sie inter­ne­to­wym doty­czą Hodowcy i Jeźdźca, nazy­wa­ny­mi dalej w tek­ście HiJ.

 1. Prawo autor­skie.
  Treść stron inter­ne­to­wych HiJ chro­nio­na jest pra­wem autor­skim. Zawartość ser­wi­su inter­ne­to­we­go HiJ nie może być zwie­lo­krot­nia­na, roz­po­wszech­nia­na ani publi­ko­wa­na w żad­nym innym celu. HiJ wyra­ża zgo­dę, aby prze­glą­da­li Państwo stro­ny inter­ne­to­we HiJ na swo­ich kom­pu­te­rach lub dru­ko­wa­li frag­men­ty tych stron wyłącz­nie dla użyt­ku oso­bi­ste­go, a nie w celu redy­stry­bu­cji, chy­ba że HiJ wyra­zi na to pisem­ną zgo­dę. Poszczególne doku­men­ty na naszych stro­nach inter­ne­to­wych mogą pod­le­gać dodat­ko­wym warun­kom okre­ślo­nym w tych doku­men­tach. Wszelkie dzia­ła­nia naru­sza­ją­ce pra­wa autor­skie HiJ są zabro­nio­ne. Nazwy pro­duk­tów HiJ są nazwa­mi han­dlo­wy­mi lub zare­je­stro­wa­ny­mi zna­ka­mi towa­ro­wy­mi. Wszystkie uży­te w niniej­szym ser­wi­sie inne zna­ki i nazwy fir­mo­we lub towa­ro­we nale­żą lub/i są zastrze­żo­ne przez ich wła­ści­cie­li i zosta­ły uży­te wyłącz­nie w celach infor­ma­cyj­nych. Dostępu Państwa do ser­wi­su inter­ne­to­we­go HiJ nie nale­ży inter­pre­to­wać jako przy­zna­nia jakiej­kol­wiek licen­cji lub pra­wa do korzy­sta­nia ze zna­ków wystę­pu­ją­cych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym HiJ bez uprzed­niej pisem­nej zgo­dy HiJ lub inne­go wła­ści­cie­la takich zna­ków.
 2. Zasady korzy­sta­nia z ser­wi­su.
  Treści zawar­te w ser­wi­sie inter­ne­to­wym HiJ mają wyłącz­nie cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny i rekla­mo­wy, nie mogą być uzna­wa­ne za jakie­kol­wiek reko­men­da­cje, nie moż­na ich rów­nież trak­to­wać jako jakiej­kol­wiek for­my doradz­twa. Informacje zamiesz­czo­ne w ser­wi­sie inter­ne­to­wym HiJ nie sta­no­wią ofer­ty świad­cze­nia usług lub ofer­ty sprze­da­ży jakich­kol­wiek pro­duk­tów przez HiJ. Informacje zamiesz­czo­ne w ser­wi­sie inter­ne­to­wym HiJ mogą być zmie­nio­ne bez uprze­dze­nia w każ­dym cza­sie. Bez uprze­dze­nia mogą być zmie­nio­ne zasa­dy korzy­sta­nia z ser­wi­su. Przesyłając mate­riał do jed­ne­go z naszych ser­we­rów, np. pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub poprzez stro­ny inter­ne­to­we HiJ, potwier­dza­ją Państwo, że: mate­riał nie będzie zawie­rał żad­nych tre­ści nie­zgod­nych z pra­wem lub z innych wzglę­dów nie nada­ją­cych się do publi­ka­cji; doło­żą Państwo sta­rań, aby przed prze­sła­niem mate­ria­łów zeska­no­wać i usu­nąć wszel­kie wiru­sy lub inne cechy mogą­ce pogor­szyć jakość lub uszko­dzić taki mate­riał; są Państwo wła­ści­cie­lem mate­ria­łu lub mają nie­ogra­ni­czo­ne pra­wo prze­ka­za­nia nam takie­go mate­ria­łu, a HiJ może opu­bli­ko­wać mate­riał bez­płat­nie i/lub może włą­czyć taki mate­riał lub kon­cep­cje w nim zawar­te do swo­ich pro­duk­tów bez zobo­wią­zań i odpo­wie­dzial­no­ści; nie podej­mą Państwo prze­ciw­ko nam żad­nych dzia­łań w związ­ku z prze­ka­za­nym mate­ria­łem i zwol­nią nas Państwo z odpo­wie­dzial­no­ści, jeśli oso­ba trze­cia podej­mie prze­ciw­ko nam dzia­ła­nia w związ­ku z prze­ka­za­nym przez Państwa mate­ria­łem. HiJ nie doko­nu­je i nie może doko­nać wery­fi­ka­cji tre­ści zamiesz­czo­nych przez użyt­kow­ni­ków witry­ny i nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za taką treść. W każ­dym cza­sie HiJ, według wła­sne­go uzna­nia, może usu­nąć wszel­kie tre­ści prze­ka­za­ne przez użyt­kow­ni­ków.
 3. Wyłączenie odpo­wie­dzial­no­ści.
  Informacje i opi­nie zawar­te w ser­wi­sie inter­ne­to­wym HiJ zosta­ły zebra­ne lub opra­co­wa­ne przez HiJ w dobrej wie­rze i na pod­sta­wie źró­deł uwa­ża­nych za wia­ry­god­ne, jed­nak­że w żad­nym wypad­ku żaden z pod­mio­tów wcho­dzą­cych w skład HiJ, pra­cow­ni­cy oraz dorad­cy nie pono­szą żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za rze­tel­ność, kom­plet­ność ani aktu­al­ność zamiesz­czo­nych infor­ma­cji i opi­nii w ser­wi­sie inter­ne­to­wym HiJ ani na innych stro­nach inter­ne­to­wych, do któ­rych moż­na uzy­skać dostęp poprzez niniej­szy ser­wis. Informacje, doku­men­ty, pro­duk­ty i usłu­gi zawar­te lub opi­sa­ne w tym ser­wi­sie mogą być przed­sta­wio­ne lub udo­stęp­nio­ne w for­mie skró­co­nej, nie­peł­nej lub być przedaw­nio­ne. HiJ nie gwa­ran­tu­je, że jej stro­ny inter­ne­to­we dostęp­ne będą w try­bie cią­głym i że pozba­wio­ne będą błę­dów. HiJ nie pono­si jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za bez­po­śred­nie, pośred­nie, przy­pad­ko­we, celo­we lub wyni­ko­we szko­dy, stra­ty, ubyt­ki i inne wypad­ki spo­wo­do­wa­ne przez Ciebie lub oso­by trze­cie w wyni­ku dzia­łań zwią­za­nych z dostę­pem, uży­ciem lub pobie­ra­niem mate­ria­łów z tego ser­wi­su i ich dal­szą eks­plo­ata­cją, nawet gdy o moż­li­wo­ści wystą­pie­nia szko­dy został zawia­do­mio­ny. W szcze­gól­no­ści HiJ nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za szko­dy powsta­łe wsku­tek prze­rwy w dostę­pie do sie­ci i ser­wi­su, błę­dów sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go spo­wo­do­wa­nych przez wiru­sy lub komu­ni­ka­cję za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej. HiJ nie zwe­ry­fi­ko­wa­ła tre­ści stron inter­ne­to­wych, z któ­ry­mi połą­czo­na jest niniej­szy ser­wis i nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ich zawar­tość. Umożliwienie połą­cze­nia ze stro­ną nie będą­cą wła­sno­ścią HiJ nie ozna­cza, że HiJ reko­men­du­je taką stro­nę lub pro­duk­ty czy też usłu­gi, o któ­rych mowa na stro­nie pro­wa­dzo­nej przez oso­bę trze­cią. W żad­nym wypad­ku żaden z pod­mio­tów wcho­dzą­cych w skład HiJ nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za szko­dy bez­po­śred­nio lub pośred­nio wyni­ka­ją­ce z wyko­rzy­sta­nia mate­ria­łów zamiesz­czo­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym HiJ ani za treść kore­spon­den­cji użyt­kow­ni­ków ser­wi­su inter­ne­to­we­go HiJ.
 4. Prawo wła­ści­we.
  Niniejszy ser­wis inter­ne­to­wy jest pro­wa­dzo­ny przez pod­mio­ty pol­skie, korzy­sta­nie z ser­wi­su inter­ne­to­we­go HiJ pod­le­ga pra­wu pol­skie­mu. Jakiekolwiek dzia­ła­nia praw­ne odno­szą­ce się do dostę­pu, uży­cia lub pobie­ra­nia mate­ria­łów z tego ser­wi­su i ich dal­szej eks­plo­ata­cji muszą być roz­strzy­ga­ne przez organ wła­ści­wy sie­dzi­bie Polskiego Związku Hodowców Koni. Wszelkie spra­wy zwią­za­ne z Twoim dostę­pem, uży­ciem lub pobie­ra­niem mate­ria­łów z tego ser­wi­su i ich dal­szą eks­plo­ata­cją są regu­lo­wa­ne i odno­szą się do odpo­wied­nich prze­pi­sów praw­nych obo­wią­zu­ją­cych na tere­nie Rzeczpospolitej Polskiej. Zabrania się dostę­pu, uży­cia lub pobie­ra­nia mate­ria­łów z tego ser­wi­su i ich dal­szej eks­plo­ata­cji w spo­sób nie­zgod­ny z prze­pi­sa­mi praw­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na tere­nie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby naru­sza­ją­ce wyżej opi­sa­ne regu­ły będą ści­ga­ne sądow­nie w mak­sy­mal­nym zakre­sie dopusz­cza­nym przez pra­wo.
 5. Ochrona pry­wat­no­ści.
  Osoby korzy­sta­ją­ce z ser­wi­su inter­ne­to­we­go HiJ pozo­sta­ją ano­ni­mo­we tak dłu­go, aż sami nie zade­cy­du­ją ina­czej.

Informacje o Ciasteczkach (pli­kach Cookies).

Wszystkie Prawa Zastrzeżone

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę