Connect with us

Pół roku za nami

Sprawozdania

Pół roku za nami

– sprawozdanie z prac zarządu PZHK w 2011 roku

tekst: Andrzej Stasiowski

W pierwszej połowie 2011 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZHK (w Chełmie) oraz dwa posiedzenia Prezydium PZHK (w Warszawie). Najważniejszym tematem podejmowanym na tych spotkaniach, niezwykle istotnym z punktu widzenia przyszłości całej organizacji, było utworzenie związkowego stada ogierów, zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK. Aktualnie są brane pod uwagę dwie koncepcje. Jedna to współpraca ze Stadem Ogierów w Łącku, polegająca na dzierżawieniu od stada określonych obiektów, w pierwszym etapie przede wszystkim potrzeba prowadzenia zakładu treningowego koni i świadczenia usług pensjonatowych oraz ewentualnie rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 3-4 dyscyplinach jeździeckich. Warunkiem jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb takiej imprezy, gdyż obecnie stado dysponuje jedynie hipodromem do rozgrywania zawodów skokowych.
Druga możliwość to wydzierżawienie na okres 25-30 lat Stada Ogierów w Białym Borze od Agencji Nieruchomości Rolnych. Stado to w zestawieniu z Łąckiem na pewno przegrywa gorszą lokalizacją, natomiast dysponuje doświadczoną grupą ujeżdżaczy młodych koni oraz infrastrukturą do rozgrywania MPMK praktycznie we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

Kolejną poruszaną sprawą, istotną dla hodowców koni objętych programami ochrony, była współpraca z Instytutem Zootechniki, odpowiedzialnym za koordynację tych programów. Współpraca ta jest dosyć trudna, szczególnie w świetle ubiegłorocznych zmian w programach ochrony koni rasy małopolskiej i wielkopolskiej, wprowadzonych przez Instytut Zootechniki mimo negatywnego stanowiska Związku. Ich efektem było wycofanie w 2010 r. poparcia Zarządu Głównego dla programów ochrony koni rasy wielkopolskiej i małopolskiej. W ubiegłym roku Związek przedstawił propozycje uproszczenia procedur związanych z uczestnictwem w programach ochrony, w większości zaakceptowane przez Instytut. Od tego roku jedną umowę z hodowcą na cały okres trwania programu podpisuje Instytut. Dalszych rozmów wymagają kwestie związane m.in. z terminem zgłaszania nowych klaczy do programów ochrony oraz kształtem programów ochrony po 2013 r. w świetle ewentualnych zmian w zasadach ich finansowania ze środków unijnych.

W przyjętym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonanych zadań hodowlanych przez OZHK w 2010 r. najbardziej zauważalny był spadek pokrytych klaczy o prawie 18% w stosunku do 2009 r. i tym samym spadek liczby klaczy czynnych w hodowli do nieco ponad 20 tys. we wszystkich rasach, dla których PZHK prowadzi księgi stadne. Pewnym optymizmem napawa liczba koni poddawanych różnego rodzaju próbom użytkowości, zgodnie z programami hodowlanymi.

Zatwierdzając bilans PZHK, Komisja Rewizyjna i Zarząd zwróciły uwagę na pozytywny wynik kontroli przeprowadzonych w PZHK i wybranych OZHK przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dotyczących wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na zadania związane z prowadzeniem ksiąg i oceną wartości użytkowej koni. Udało się również uruchomić centralną bazę danych koniowatych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej i przeszkolić powiatowych lekarzy weterynarii – nowe zadanie powierzone PZHK przez Ministerstwo Rolnictwa.
W 2011 r. Zarząd zmodyfikował zasady rozdziału funduszu hodowlanego PZHK, w ramach którego od 2007 r. PZHK wypłaca premie hodowcom przedstawiającym najlepsze konie na czempionatach i wystawach młodzieży hodowlanej (do 2. roku życia) oraz w polowych – zasadniczych próbach dzielności. W 2011 r. w ramach tego funduszu zostaną sfinansowane nagrody dla hodowców na 50 imprezach w całym kraju, wskazanych przez OZHK. Wystąpiono również do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o dofinansowanie organizacji wystaw młodych klaczy zimnokrwistych, w celu zahamowania spadku liczby młodych klaczy tej rasy wpisywanych do ksiąg.

W celu zwiększenia sprzedaży kwartalnika „Hodowca i Jeździec” Zarząd postanowił zwrócić OZHK, których członkowie zaprenumerują związkowe pismo, 13% kwot odprowadzonych do PZHK od każdej pobranej składki członkowskiej w OZHK.
W celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników OZHK Zarząd przyjął nowy system egzaminów na uprawnienia wpisu do ksiąg oraz wprowadził konieczność weryfikacji nabytych uprawnień co cztery lata.

Po wysłuchaniu informacji na temat przeglądu prawodawstwa unijnego dotyczącego transportu długodystansowego zwierząt (rozporządzenie komisji 1/2004) i w związku z groźbą dalszego zaostrzenia tych przepisów Zarząd podjął kroki w celu przedstawienia na forum unijnej organizacji producentów i spółdzielców COPA-COGECA stanowiska przeciwnego dalszym zmianom w ww. rozporządzeniu ze względu na możliwe ograniczenia transportu koni z Polski.
Zarząd podjął również uchwały:

  • o przygotowaniu zaproszenia do składania ofert na dostarczenie transponderów (chipów) do elektronicznej identyfikacji koni,
  • o weryfikacji kuców wpisanych do rejestru pod kątem wpisu do nowo otwartej Polskiej Księgi Stadnej Kuców.

Więcej w Sprawozdania

W ostatnim numerze

HiJ nr 80 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXII Nr 1 (80) Zima 2024

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę