Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sprawozdania

Pół roku za nami

- spra­woz­da­nie z prac zarzą­du PZHK w 2011 roku

tekst: Andrzej Stasiowski

W pierw­szej poło­wie 2011 roku odby­ło się posie­dze­nie Zarządu Głównego PZHK (w Chełmie) oraz dwa posie­dze­nia Prezydium PZHK (w Warszawie). Najważniejszym tema­tem podej­mo­wa­nym na tych spo­tka­niach, nie­zwy­kle istot­nym z punk­tu widze­nia przy­szło­ści całej orga­ni­za­cji, było utwo­rze­nie związ­ko­we­go sta­da ogie­rów, zgod­nie z uchwa­łą ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK. Aktualnie są bra­ne pod uwa­gę dwie kon­cep­cje. Jedna to współ­pra­ca ze Stadem Ogierów w Łącku, pole­ga­ją­ca na dzier­ża­wie­niu od sta­da okre­ślo­nych obiek­tów, w pierw­szym eta­pie przede wszyst­kim potrze­ba pro­wa­dze­nia zakła­du tre­nin­go­we­go koni i świad­cze­nia usług pen­sjo­na­to­wych oraz ewen­tu­al­nie roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w 3-4 dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Warunkiem jest dosto­so­wa­nie infra­struk­tu­ry do potrzeb takiej impre­zy, gdyż obec­nie sta­do dys­po­nu­je jedy­nie hipo­dro­mem do roz­gry­wa­nia zawo­dów sko­ko­wych.
Druga moż­li­wość to wydzier­ża­wie­nie na okres 25-30 lat Stada Ogierów w Białym Borze od Agencji Nieruchomości Rolnych. Stado to w zesta­wie­niu z Łąckiem na pew­no prze­gry­wa gor­szą loka­li­za­cją, nato­miast dys­po­nu­je doświad­czo­ną gru­pą ujeż­dża­czy mło­dych koni oraz infra­struk­tu­rą do roz­gry­wa­nia MPMK prak­tycz­nie we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich.

Kolejną poru­sza­ną spra­wą, istot­ną dla hodow­ców koni obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny, była współ­pra­ca z Instytutem Zootechniki, odpo­wie­dzial­nym za koor­dy­na­cję tych pro­gra­mów. Współpraca ta jest dosyć trud­na, szcze­gól­nie w świe­tle ubie­gło­rocz­nych zmian w pro­gra­mach ochro­ny koni rasy mało­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej, wpro­wa­dzo­nych przez Instytut Zootechniki mimo nega­tyw­ne­go sta­no­wi­ska Związku. Ich efek­tem było wyco­fa­nie w 2010 r. popar­cia Zarządu Głównego dla pro­gra­mów ochro­ny koni rasy wiel­ko­pol­skiej i mało­pol­skiej. W ubie­głym roku Związek przed­sta­wił pro­po­zy­cje uprosz­cze­nia pro­ce­dur zwią­za­nych z uczest­nic­twem w pro­gra­mach ochro­ny, w więk­szo­ści zaak­cep­to­wa­ne przez Instytut. Od tego roku jed­ną umo­wę z hodow­cą na cały okres trwa­nia pro­gra­mu pod­pi­su­je Instytut. Dalszych roz­mów wyma­ga­ją kwe­stie zwią­za­ne m.in. z ter­mi­nem zgła­sza­nia nowych kla­czy do pro­gra­mów ochro­ny oraz kształ­tem pro­gra­mów ochro­ny po 2013 r. w świe­tle ewen­tu­al­nych zmian w zasa­dach ich finan­so­wa­nia ze środ­ków unij­nych.

W przy­ję­tym przez Zarząd spra­woz­da­niu z wyko­na­nych zadań hodow­la­nych przez OZHK w 2010 r. naj­bar­dziej zauwa­żal­ny był spa­dek pokry­tych kla­czy o pra­wie 18% w sto­sun­ku do 2009 r. i tym samym spa­dek licz­by kla­czy czyn­nych w hodow­li do nie­co ponad 20 tys. we wszyst­kich rasach, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi stad­ne. Pewnym opty­mi­zmem napa­wa licz­ba koni pod­da­wa­nych róż­ne­go rodza­ju pró­bom użyt­ko­wo­ści, zgod­nie z pro­gra­ma­mi hodow­la­ny­mi.

Zatwierdzając bilans PZHK, Komisja Rewizyjna i Zarząd zwró­ci­ły uwa­gę na pozy­tyw­ny wynik kon­tro­li prze­pro­wa­dzo­nych w PZHK i wybra­nych OZHK przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a doty­czą­cych wyko­rzy­sta­nia środ­ków budże­to­wych prze­zna­czo­nych na zada­nia zwią­za­ne z pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ną war­to­ści użyt­ko­wej koni. Udało się rów­nież uru­cho­mić cen­tral­ną bazę danych konio­wa­tych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej i prze­szko­lić powia­to­wych leka­rzy wete­ry­na­rii - nowe zada­nie powie­rzo­ne PZHK przez Ministerstwo Rolnictwa.
W 2011 r. Zarząd zmo­dy­fi­ko­wał zasa­dy roz­dzia­łu fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK, w ramach któ­re­go od 2007 r. PZHK wypła­ca pre­mie hodow­com przed­sta­wia­ją­cym naj­lep­sze konie na czem­pio­na­tach i wysta­wach mło­dzie­ży hodow­la­nej (do 2. roku życia) oraz w polo­wych - zasad­ni­czych pró­bach dziel­no­ści. W 2011 r. w ramach tego fun­du­szu zosta­ną sfi­nan­so­wa­ne nagro­dy dla hodow­ców na 50 impre­zach w całym kra­ju, wska­za­nych przez OZHK. Wystąpiono rów­nież do Agencji Rynku Rolnego z wnio­skiem o dofi­nan­so­wa­nie orga­ni­za­cji wystaw mło­dych kla­czy zim­no­krwi­stych, w celu zaha­mo­wa­nia spad­ku licz­by mło­dych kla­czy tej rasy wpi­sy­wa­nych do ksiąg.

W celu zwięk­sze­nia sprze­da­ży kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Zarząd posta­no­wił zwró­cić OZHK, któ­rych człon­ko­wie zapre­nu­me­ru­ją związ­ko­we pismo, 13% kwot odpro­wa­dzo­nych do PZHK od każ­dej pobra­nej skład­ki człon­kow­skiej w OZHK.
W celu cią­głe­go pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji pra­cow­ni­ków OZHK Zarząd przy­jął nowy sys­tem egza­mi­nów na upraw­nie­nia wpi­su do ksiąg oraz wpro­wa­dził koniecz­ność wery­fi­ka­cji naby­tych upraw­nień co czte­ry lata.

Po wysłu­cha­niu infor­ma­cji na temat prze­glą­du pra­wo­daw­stwa unij­ne­go doty­czą­ce­go trans­por­tu dłu­go­dy­stan­so­we­go zwie­rząt (roz­po­rzą­dze­nie komi­sji 1/2004) i w związ­ku z groź­bą dal­sze­go zaostrze­nia tych prze­pi­sów Zarząd pod­jął kro­ki w celu przed­sta­wie­nia na forum unij­nej orga­ni­za­cji pro­du­cen­tów i spół­dziel­ców COPA-COGECA sta­no­wi­ska prze­ciw­ne­go dal­szym zmia­nom w ww. roz­po­rzą­dze­niu ze wzglę­du na moż­li­we ogra­ni­cze­nia trans­por­tu koni z Polski.
Zarząd pod­jął rów­nież uchwa­ły:

  • o przy­go­to­wa­niu zapro­sze­nia do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów (chi­pów) do elek­tro­nicz­nej iden­ty­fi­ka­cji koni,
  • o wery­fi­ka­cji kuców wpi­sa­nych do reje­stru pod kątem wpi­su do nowo otwar­tej Polskiej Księgi Stadnej Kuców.

Więcej w Sprawozdania

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę