Connect with us

Hodowca i Jeździec

Prace Zarządu i Prezydium Zarządu PZHK w pierw­szym pół­ro­czu 2012 r.

Sprawozdania

Prace Zarządu i Prezydium Zarządu PZHK w pierw­szym pół­ro­czu 2012 r.

Andrzej Stasiowski

24 stycz­nia odby­ło się posie­dze­nie Prezydium w Warszawie

W cza­sie obrad dys­ku­to­wa­no nad pro­jek­tem stra­te­gii roz­wo­ju PZHK. Podkreślano, że do tego doku­men­tu muszą zostać załą­czo­ne stra­te­gie roz­wo­ju i pro­mo­cji poszcze­gól­nych ras koni, dla któ­rych pro­wa­dzi­my księ­gi. Do two­rze­nia takich stra­te­gii nale­ży zapro­sić związ­ki raso­we oraz odbior­ców - użyt­kow­ni­ków koni. Ważne jest rów­nież, aby w stra­te­gii pod­kre­ślić koniecz­ność zmian w struk­tu­rze Związku i więk­sze otwar­cie na współ­pra­cę z inny­mi orga­ni­za­cja­mi hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni oraz koniecz­ność dzia­łań na rzecz inte­gra­cji śro­do­wi­ska hodow­la­ne­go i jeź­dziec­kie­go w kra­ju.
W czę­ści poświę­co­nej przy­szło­ści związ­ko­we­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” redak­tor naczel­ny dr Michał Wierusz-Kowalski mówił o koniecz­no­ści więk­sze­go niż dotych­czas zaan­ga­żo­wa­nia okrę­go­wych związ­ków hodow­ców koni w pro­mo­cję pisma. Nieliczne związ­ki (Gniezno, Szczecin, Kraków) zwięk­szy­ły w ostat­nim cza­sie pre­nu­me­ra­tę człon­kow­ską, ale są i takie, któ­re nie­ste­ty zmniej­szy­ły kupo­wa­ny nakład (Warszawa, Malbork). Zwrócono uwa­gę na wciąż zbyt małą licz­bę arty­ku­łów poświę­co­nych hodow­li koni zim­no­krwi­stych, o któ­rej inne pisma bran­żo­we piszą bar­dzo rzad­ko.
W cza­sie spo­tka­nia z Marcinem Szczypiorskim - pre­ze­sem Polskiego Związku Jeździeckiego - dys­ku­to­wa­no nad dal­szy­mi moż­li­wy­mi sce­na­riu­sza­mi zaan­ga­żo­wa­nia i współ­pra­cy naszych orga­ni­za­cji przy wyda­wa­niu kwar­tal­ni­ka, pod­kre­śla­jąc jed­no­cze­śnie, że śro­do­wi­sko jeź­dziec­kie bar­dzo pozy­tyw­nie oce­nia dotych­cza­so­wą współ­pra­cę i pozy­cję „Hodowcy i Jeźdźca” na ryn­ku wydaw­ni­czym.
Prezydium pod­ję­ło uchwa­ły o dofi­nan­so­wa­niu, podob­nie jak w ubie­głym roku, star­tów Bartłomieja Kwiatka (zaprzę­gi jed­no­kon­ne) w sezo­nie 2012 oraz o dofi­nan­so­wa­niu kosz­tów wyjaz­du Komisji Oceny Ogierów ras szla­chet­nych na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów KWPN w ‘s-Hetrtogenbosch.
Na sta­no­wi­sku głów­ne­go księ­go­we­go PZHK zatrud­nio­no Piotra Wojciechowskiego, peł­nią­ce­go dotych­czas obo­wiąz­ki.
Na wnio­sek labo­ra­to­riów badań mar­ke­rów gene­tycz­nych wyra­żo­no zgo­dę na pod­nie­sie­nie od 2012 r. ceny jed­nost­ko­wej za bada­nie ze 140 zł na 160 zł. Dotychczasowa cena nie była zmie­nia­na od 2007 r.

26 mar­ca w KJ Zbyszko k. Łodzi odby­ło się posie­dze­nie Zarządu

Tradycyjnie już mar­co­we posie­dze­nie było poświę­co­ne omó­wie­niu dzia­łal­no­ści w roku poprzed­nim i przy­ję­ciu pla­nu dzia­ła­nia na rok bie­żą­cy. Po wysłu­cha­niu i przy­ję­ciu spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści poszcze­gól­nych związ­ków raso­wych przed­sta­wio­no spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści hodow­la­nej i iden­ty­fi­ka­cyj­nej PZHK i OZHK/WZHK. Podkreślano w nim, że spa­dek licz­by pokry­tych kla­czy, noto­wa­ny od 2009 r., wol­niej, ale nadal postę­pu­je. Zwracano uwa­gę na roz­bież­no­ści w wiel­ko­ści pogło­wia wg GUS (2011 r. - 254 tys.) oraz bazy danych PZHK (314 tys.). Różnica 60 tys. wyni­ka przede wszyst­kim z fak­tu, że spis GUS ogra­ni­cza się jedy­nie do gospo­darstw rol­nych.
Następnie, w związ­ku z nad­cho­dzą­cym Walnym Zjazdem i koń­cem 6-let­niej kaden­cji, spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści komi­sji ksiąg stad­nych poszcze­gól­nych ras zło­ży­li ich prze­wod­ni­czą­cy (spra­woz­da­nia dostęp­ne na stro­nie www.pzhk.pl). Zarząd przy­jął spra­woz­da­nia, a następ­nie doko­nał zmian w regu­la­mi­nie powo­ły­wa­nia i dzia­ła­nia komi­sji ksiąg stad­nych, m. in. zapew­nia­jąc mini­mal­ną licz­bę miejsc w ich skła­dach przed­sta­wi­cie­lom związ­ków raso­wych zrze­szo­nych w PZHK.
W przed­sta­wio­nym spra­woz­da­niu finan­so­wym wyka­za­no, zgod­nie z wnio­ska­mi hodow­ców, w jaki spo­sób zosta­ła wyko­rzy­sta­na 13-pro­cen­to­wa skład­ka odpro­wa­dza­na przez OZHK na rzecz PZHK. W 2011 r. 25 proc. tej skład­ki tra­fi­ło do OZHK jako dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej, a 25 proc. w for­mie nagród rze­czo­wych i finan­so­wych dla hodow­ców i wła­ści­cie­li koni. Druga poło­wa zosta­ła prze­zna­czo­na na dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej pro­wa­dzo­nej bez­po­śred­nio przez PZHK (ZT, MPMK), pro­mo­cję hodow­li, roz­wi­ja­nie sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go i bazy danych oraz obsłu­gę praw­ną.
Zarząd zaak­cep­to­wał, opra­co­wa­ne przez biu­ro PZHK, zmo­dy­fi­ko­wa­ne zasa­dy pre­mio­wa­nia z fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK mło­dych koni (do dwóch lat) przed­sta­wia­nych na wysta­wach regio­nal­nych i naj­lep­szych kla­czy szla­chet­nych w ZT oraz nowe zasa­dy pre­mio­wa­nia koni pod­da­wa­nych pró­bom dziel­no­ści z fun­du­szy OZHK. Następnie zatwier­dzo­no plan zadań hodow­la­nych OZHK i plan finan­so­wy PZHK oraz upo­waż­nio­no OZHK do wyko­ny­wa­nia w 2012 r. zadań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją koni, admi­ni­stro­wa­niem księ­ga­mi i pro­wa­dze­niem oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej na tere­nie poszcze­gól­nych woje­wództw.
Zatwierdzono pro­gram Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego oraz wnio­ski ustę­pu­ją­ce­go Zarządu, któ­re zosta­ły przed­sta­wio­ne na tym zjeź­dzie. Jednocześnie zobo­wią­za­no Prezydium do przy­go­to­wa­nia osta­tecz­nej wer­sji spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Zarządu w kaden­cji 2008 – 2012 (spra­woz­da­nie zosta­ło zatwier­dzo­ne w cza­sie kwiet­nio­we­go posie­dze­nia Prezydium).
Na wnio­sek nowe­go Zarządu WZHK w Warszawie przy­wró­co­no ten zwią­zek w skład człon­ków Polskiego Związku Hodowców Koni.
W związ­ku z nowym ter­mi­nem Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu (koniec kwiet­nia 2013 r.) dys­ku­to­wa­no nad nową for­mu­łą wysta­wy, pod­kre­śla­ją­cą walo­ry użyt­ko­we koni, tak istot­ne z punk­tu widze­nia pro­mo­cji poszcze­gól­nych ras. Postanowiono rów­nież o zaan­ga­żo­wa­niu się PZHK w pro­mo­cję pol­skiej hodow­li (pawi­lon pol­skiej hodow­li) w cza­sie naj­więk­szych w Polsce tar­gów jeź­dziec­kich i mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów sko­ko­wych w Poznaniu (Cavaliada).
Zobowiązano biu­ro PZHK do przy­go­to­wa­nia i przed­sta­wie­nia w MRiRW oraz na forum euro­pej­skim (za pośred­nic­twem COPA/COGECA) nega­tyw­ne­go sta­no­wi­ska hodow­ców koni w spra­wie dys­ku­to­wa­ne­go na forum Parlamentu Europejskiego zamia­ru skró­ce­nia do 8 godzin mak­sy­mal­ne­go cza­su trans­por­tu zwie­rząt do uboj­ni.
Z nie­po­ko­jem przy­ję­to pla­ny nowej struk­tu­ry zarzą­dza­ją­cej torem wyści­go­wym we Wrocławiu - Wrocławskiego Centrum Hipiki Sportu i Rekreacji, zmie­rza­ją­ce do ogra­ni­cze­nia moż­li­wo­ści star­tów koni pół­krwi na tym torze. Jednocześnie pod­ję­to uchwa­łę o sfi­nan­so­wa­niu orga­ni­za­cji pię­ciu dni wyści­go­wych w sezo­nie 2012.

21 czerw­ca odby­ło się pierw­sze po Walnym Zjeździe posie­dze­nie nowe­go Zarządu

Zarząd przy­jął w poczet człon­ków PZHK szó­sty zwią­zek raso­wy - Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi.
W cza­sie tego posie­dze­nia doko­na­no istot­nej zmia­ny w regu­la­mi­nie komi­sji ksiąg stad­nych. Postanowiono, że prze­wod­ni­czą­cych komi­sji ksiąg stad­nych, czy­li tzw. koor­dy­na­to­rów rasy, będzie powo­ły­wał Zarząd PZHK, a nie komi­sja ze swo­je­go skła­du. Zgodnie ze zmie­nio­nym w ten spo­sób regu­la­mi­nem wybra­no 7-oso­bo­we skła­dy komi­sji ksiąg stad­nych i ich prze­wod­ni­czą­cych, jak niżej:

  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy mało­pol­skiej - Jacek Kozik, LZHK Lublin
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy wiel­ko­pol­skiej - prof. Szczepan Chrzanowski, SGGW Warszawa
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi - Jarosław Lewandowski, KPZHK Bydgoszcz
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej - Krzysztof Wójcik, OZHK Wrocław
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty - Wiesław Niewiński, WZHK Białystok
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy hucul­skiej - Marek Gibała, OZHK Rzeszów
  • Komisja Księgi Stadnej koni­ków pol­skich - Marek Żuławski, ZHKWlkp Gniezno
  • Komisja Księgi Stadnej oraz Rejestru kuców i koni małych – prof. Ryszard Kolstrung, UP Lublin.

Regulamin komi­sji ksiąg stad­nych i peł­ne skła­dy komi­sji są dostęp­ne na stro­nie www.pzhk.pl.

Wybrano rów­nież Kapitułę Odznaczeń w skła­dzie:

  • Andrzej Woda, MałZHK Kraków - prze­wod­ni­czą­cy
  • Bogdan Gajzlerowicz, OZHK Łódź; Wojciech Ganowicz, ZHKWlkp Gniezno; Franciszek Kalbarczyk, WZHK Warszawa; Tadeusz Kodź, ZHKZL Zielona Góra - człon­ko­wie.

Zarząd zaak­cep­to­wał pro­jekt umo­wy w spra­wie pro­wa­dze­nia księ­gi arde­na pol­skie­go mię­dzy Polskim Związkiem Hodowców Koni a Związkiem Hodowców Koni Ardeńskich we Francji i Francuskim Instytutem Hodowli Koni i Jeździectwa.

Więcej w Sprawozdania

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę