Connect with us

Prace Zarządu i Prezydium Zarządu PZHK w pierwszym półroczu 2012 r.

Sprawozdania

Prace Zarządu i Prezydium Zarządu PZHK w pierwszym półroczu 2012 r.

Andrzej Stasiowski

24 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium w Warszawie

W czasie obrad dyskutowano nad projektem strategii rozwoju PZHK. Podkreślano, że do tego dokumentu muszą zostać załączone strategie rozwoju i promocji poszczególnych ras koni, dla których prowadzimy księgi. Do tworzenia takich strategii należy zaprosić związki rasowe oraz odbiorców – użytkowników koni. Ważne jest również, aby w strategii podkreślić konieczność zmian w strukturze Związku i większe otwarcie na współpracę z innymi organizacjami hodowców i użytkowników koni oraz konieczność działań na rzecz integracji środowiska hodowlanego i jeździeckiego w kraju.
W części poświęconej przyszłości związkowego kwartalnika „Hodowca i Jeździec” redaktor naczelny dr Michał Wierusz-Kowalski mówił o konieczności większego niż dotychczas zaangażowania okręgowych związków hodowców koni w promocję pisma. Nieliczne związki (Gniezno, Szczecin, Kraków) zwiększyły w ostatnim czasie prenumeratę członkowską, ale są i takie, które niestety zmniejszyły kupowany nakład (Warszawa, Malbork). Zwrócono uwagę na wciąż zbyt małą liczbę artykułów poświęconych hodowli koni zimnokrwistych, o której inne pisma branżowe piszą bardzo rzadko.
W czasie spotkania z Marcinem Szczypiorskim – prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego – dyskutowano nad dalszymi możliwymi scenariuszami zaangażowania i współpracy naszych organizacji przy wydawaniu kwartalnika, podkreślając jednocześnie, że środowisko jeździeckie bardzo pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę i pozycję „Hodowcy i Jeźdźca” na rynku wydawniczym.
Prezydium podjęło uchwały o dofinansowaniu, podobnie jak w ubiegłym roku, startów Bartłomieja Kwiatka (zaprzęgi jednokonne) w sezonie 2012 oraz o dofinansowaniu kosztów wyjazdu Komisji Oceny Ogierów ras szlachetnych na kwalifikację ogierów KWPN w 's-Hetrtogenbosch.
Na stanowisku głównego księgowego PZHK zatrudniono Piotra Wojciechowskiego, pełniącego dotychczas obowiązki.
Na wniosek laboratoriów badań markerów genetycznych wyrażono zgodę na podniesienie od 2012 r. ceny jednostkowej za badanie ze 140 zł na 160 zł. Dotychczasowa cena nie była zmieniana od 2007 r.

26 marca w KJ Zbyszko k. Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu

Tradycyjnie już marcowe posiedzenie było poświęcone omówieniu działalności w roku poprzednim i przyjęciu planu działania na rok bieżący. Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdań z działalności poszczególnych związków rasowych przedstawiono sprawozdanie z działalności hodowlanej i identyfikacyjnej PZHK i OZHK/WZHK. Podkreślano w nim, że spadek liczby pokrytych klaczy, notowany od 2009 r., wolniej, ale nadal postępuje. Zwracano uwagę na rozbieżności w wielkości pogłowia wg GUS (2011 r. – 254 tys.) oraz bazy danych PZHK (314 tys.). Różnica 60 tys. wynika przede wszystkim z faktu, że spis GUS ogranicza się jedynie do gospodarstw rolnych.
Następnie, w związku z nadchodzącym Walnym Zjazdem i końcem 6-letniej kadencji, sprawozdania z działalności komisji ksiąg stadnych poszczególnych ras złożyli ich przewodniczący (sprawozdania dostępne na stronie www.pzhk.pl). Zarząd przyjął sprawozdania, a następnie dokonał zmian w regulaminie powoływania i działania komisji ksiąg stadnych, m. in. zapewniając minimalną liczbę miejsc w ich składach przedstawicielom związków rasowych zrzeszonych w PZHK.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym wykazano, zgodnie z wnioskami hodowców, w jaki sposób została wykorzystana 13-procentowa składka odprowadzana przez OZHK na rzecz PZHK. W 2011 r. 25 proc. tej składki trafiło do OZHK jako dofinansowanie kosztów prowadzenia oceny wartości użytkowej, a 25 proc. w formie nagród rzeczowych i finansowych dla hodowców i właścicieli koni. Druga połowa została przeznaczona na dofinansowanie kosztów oceny wartości użytkowej prowadzonej bezpośrednio przez PZHK (ZT, MPMK), promocję hodowli, rozwijanie systemu informatycznego i bazy danych oraz obsługę prawną.
Zarząd zaakceptował, opracowane przez biuro PZHK, zmodyfikowane zasady premiowania z funduszu hodowlanego PZHK młodych koni (do dwóch lat) przedstawianych na wystawach regionalnych i najlepszych klaczy szlachetnych w ZT oraz nowe zasady premiowania koni poddawanych próbom dzielności z funduszy OZHK. Następnie zatwierdzono plan zadań hodowlanych OZHK i plan finansowy PZHK oraz upoważniono OZHK do wykonywania w 2012 r. zadań związanych z identyfikacją koni, administrowaniem księgami i prowadzeniem oceny wartości użytkowej na terenie poszczególnych województw.
Zatwierdzono program Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego oraz wnioski ustępującego Zarządu, które zostały przedstawione na tym zjeździe. Jednocześnie zobowiązano Prezydium do przygotowania ostatecznej wersji sprawozdania z działalności Zarządu w kadencji 2008–2012 (sprawozdanie zostało zatwierdzone w czasie kwietniowego posiedzenia Prezydium).
Na wniosek nowego Zarządu WZHK w Warszawie przywrócono ten związek w skład członków Polskiego Związku Hodowców Koni.
W związku z nowym terminem Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu (koniec kwietnia 2013 r.) dyskutowano nad nową formułą wystawy, podkreślającą walory użytkowe koni, tak istotne z punktu widzenia promocji poszczególnych ras. Postanowiono również o zaangażowaniu się PZHK w promocję polskiej hodowli (pawilon polskiej hodowli) w czasie największych w Polsce targów jeździeckich i międzynarodowych zawodów skokowych w Poznaniu (Cavaliada).
Zobowiązano biuro PZHK do przygotowania i przedstawienia w MRiRW oraz na forum europejskim (za pośrednictwem COPA/COGECA) negatywnego stanowiska hodowców koni w sprawie dyskutowanego na forum Parlamentu Europejskiego zamiaru skrócenia do 8 godzin maksymalnego czasu transportu zwierząt do ubojni.
Z niepokojem przyjęto plany nowej struktury zarządzającej torem wyścigowym we Wrocławiu – Wrocławskiego Centrum Hipiki Sportu i Rekreacji, zmierzające do ograniczenia możliwości startów koni półkrwi na tym torze. Jednocześnie podjęto uchwałę o sfinansowaniu organizacji pięciu dni wyścigowych w sezonie 2012.

21 czerwca odbyło się pierwsze po Walnym Zjeździe posiedzenie nowego Zarządu

Zarząd przyjął w poczet członków PZHK szósty związek rasowy – Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi.
W czasie tego posiedzenia dokonano istotnej zmiany w regulaminie komisji ksiąg stadnych. Postanowiono, że przewodniczących komisji ksiąg stadnych, czyli tzw. koordynatorów rasy, będzie powoływał Zarząd PZHK, a nie komisja ze swojego składu. Zgodnie ze zmienionym w ten sposób regulaminem wybrano 7-osobowe składy komisji ksiąg stadnych i ich przewodniczących, jak niżej:

  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy małopolskiej – Jacek Kozik, LZHK Lublin
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy wielkopolskiej – prof. Szczepan Chrzanowski, SGGW Warszawa
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy polski koń szlachetny półkrwi – Jarosław Lewandowski, KPZHK Bydgoszcz
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy śląskiej – Krzysztof Wójcik, OZHK Wrocław
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy polski koń zimnokrwisty – Wiesław Niewiński, WZHK Białystok
  • Komisja Księgi Stadnej koni rasy huculskiej – Marek Gibała, OZHK Rzeszów
  • Komisja Księgi Stadnej koników polskich – Marek Żuławski, ZHKWlkp Gniezno
  • Komisja Księgi Stadnej oraz Rejestru kuców i koni małych – prof. Ryszard Kolstrung, UP Lublin.

Regulamin komisji ksiąg stadnych i pełne składy komisji są dostępne na stronie www.pzhk.pl.

Wybrano również Kapitułę Odznaczeń w składzie:

  • Andrzej Woda, MałZHK Kraków – przewodniczący
  • Bogdan Gajzlerowicz, OZHK Łódź; Wojciech Ganowicz, ZHKWlkp Gniezno; Franciszek Kalbarczyk, WZHK Warszawa; Tadeusz Kodź, ZHKZL Zielona Góra – członkowie.

Zarząd zaakceptował projekt umowy w sprawie prowadzenia księgi ardena polskiego między Polskim Związkiem Hodowców Koni a Związkiem Hodowców Koni Ardeńskich we Francji i Francuskim Instytutem Hodowli Koni i Jeździectwa.

Więcej w Sprawozdania

W ostatnim numerze

HiJ nr 79 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXI Nr 4 (79) Jesień 2023

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę