Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wnioski przy­ję­te przez XXIV Walny Zjazd Delegatów PZHK w dniu 23 maja 2006 r.

Sprawozdania

Wnioski przy­ję­te przez XXIV Walny Zjazd Delegatów PZHK w dniu 23 maja 2006 r.

 1. Opracować warian­to­wy plan finan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2007-2013, na pod­sta­wie pla­nów OZHK/WZHK, uwzględ­nia­ją­cy takie ele­men­ty, jak:
  1. ewen­tu­al­ne dofi­nan­so­wa­nie z budże­tu kra­jo­we­go w ramach zatwier­dzo­nych pro­gra­mów pomo­co­wych,
  2. skład­ki człon­kow­skie,
  3. usłu­gi zoo­tech­nicz­ne,
  4. fun­du­sze wypra­co­wa­ne z iden­ty­fi­ka­cji koni.
 2. Dokończyć dzia­ła­nia zwią­za­ne z iden­ty­fi­ka­cją koni w maso­wym pogło­wiu, tak aby w naj­bliż­szej przy­szło­ści iden­ty­fi­ko­wać tyl­ko nowo naro­dzo­ne źre­bię­ta, oraz pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do prze­ję­cia przez Związek zadań zwią­za­nych ze zna­ko­wa­niem koni za pomo­cą mikro­tran­spon­de­rów, jeże­li taki wymóg wpro­wa­dzą prze­pi­sy Unii Europejskiej. Z myślą o ewen­tu­al­nym prze­ję­ciu tego zada­nia prze­szko­li­li­śmy już pra­cow­ni­ków inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nych OZHK/WZHK w zakre­sie zna­ko­wa­nia koni przy uży­ciu mikro­tran­spon­de­rów oraz zamie­rza­my ozna­ko­wać na koszt OZHK i PZHK mło­de ogie­ry i kla­cze wpi­sy­wa­ne w 2006 r. do ksiąg, oczy­wi­ście na wnio­sek i za zgo­dą ich wła­ści­cie­li.
 3. Rozwinąć akcję szko­leń hodow­ców koni, przy wspar­ciu środ­ka­mi pomo­co­wy­mi Unii Europejskiej prze­wi­dzia­nymj na lata 2007-2013.
 4. Podjąć dal­sze inten­syw­ne sta­ra­nia o odłą­cze­nie Stada Ogierów w Starogardzie Gd. od Stada Ogierów w Łącku.
 5. Podjąć sta­ra­nia o odłą­cze­nie Stada Ogierów w Kętrzynie od Stada Ogierów w Łącku.
 6. Zwrócić się do odpo­wied­nich władz wete­ry­na­ryj­nych z wnio­skiem o opra­co­wa­nie listy leków, któ­re moż­na zaku­pić bez­po­śred­nio w hur­tow­ni leków, a nie tyl­ko za pośred­nic­twem leka­rzy wete­ry­na­rii. Dotyczy to głów­nie środ­ków do zabie­gów zoo­tech­nicz­nych, np. odro­ba­cza­nia, odka­ża­nia ran itp.
 7. Podjąć sta­ra­nia o oddzie­le­nie Stada Ogierów Klikowa od Stada Ogierów w Białce.
 8. Stworzyć pro­ce­du­ry do orga­ni­za­cji szko­leń sędziów oce­ny hodow­la­nej i użyt­ko­wej koni rasy hucul­skiej w celu zwięk­sze­nia licz­by sędziów, jak rów­nież ujed­no­li­ce­nia kry­te­riów oce­ny koni.
 9. Nie poda­wać do publicz­nej wia­do­mo­ści w trak­cie kwa­li­fi­ka­cji do ZT wyni­ków boni­ta­cji ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych. Wynik ten może być poda­ny tyl­ko wła­ści­cie­lo­wi na jego żąda­nie.
 10. Powołać gru­pę robo­czą w celu wypra­co­wa­nia zasad obo­wią­zu­ją­cych przy dzier­ża­wie koni do celów spor­to­wych.
 11. Organizować kwa­li­fi­ka­cje mło­dych ogie­rów do ZT tyl­ko w miej­scach prze­pro­wa­dza­nia tre­nin­gów i prób dziel­no­ści, w ter­mi­nie nie­ko­li­du­ją­cym z pra­ca­mi polo­wy­mi, tzn. mak­sy­mal­nie do poło­wy lip­ca. Wypracować alter­na­tyw­ne moż­li­wo­ści uzna­wa­nia ogie­rów „kolo­ro­wych”.
 12. Zwrócić się do MRiRW oraz ARiMR o dofi­nan­so­wa­nie pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się uty­li­za­cją koni padłych.
 13. Podjąć sta­ra­nia o skie­ro­wa­nie mak­sy­mal­nej czę­ści dota­cji z pro­gra­mów rol­no-śro­do­wi­sko­wych w latach 2007-2013 na dofi­nan­so­wa­nie gospo­darstw utrzy­mu­ją­cych zwie­rzę­ta.
 14. Objąć dota­cją w ramach pro­gra­mów ochro­ny ras rodzi­mych rów­nież ogie­ry speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia rodo­wo­do­we, obo­wią­zu­ją­ce obec­nie w przy­pad­ku kla­czy.
 15. Dołożyć sta­rań, aby OZHK/WZHK sze­rzej roz­pro­pa­go­wa­ły nabór ogie­rów na test wierz­cho­wo-zaprzę­go­wy, szcze­gól­nie wśród mniej­szych hodow­ców zaj­mu­ją­cych się rol­nic­twem eko­lo­gicz­nym i hodow­lą koni „kolo­ro­wych” oraz wśród hodow­ców koni do wyczy­no­we­go spor­tu zaprzę­go­we­go.
 16. Wprowadzić zasa­dę poda­wa­nia do publicz­nej wia­do­mo­ści ocen człon­ków komi­sji pod­czas wystaw.
 17. Zorganizować dla hodow­ców wszyst­kich ras kurs selek­cjo­ne­rów koni pod­czas regio­nal­nych wystaw.
 18. Wyjaśnić ze sta­da­mi ogie­rów zasa­dy dzier­ża­wie­nia ogie­rów. Wszelkie zmia­ny zwią­za­ne z warun­ka­mi dzier­ża­wy powin­ny być uzgad­nia­ne z wyprze­dze­niem (6 mie­się­cy wcze­śniej). Stada ogie­rów nie mogą zmie­niać warun­ków umo­wy bez poro­zu­mie­nia z dzier­żaw­cą.

Więcej w Sprawozdania

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę