Connect with us

Wnioski przyjęte przez XXIV Walny Zjazd Delegatów PZHK w dniu 23 maja 2006 r.

Sprawozdania

Wnioski przyjęte przez XXIV Walny Zjazd Delegatów PZHK w dniu 23 maja 2006 r.

 1. Opracować wariantowy plan finansowania działalności Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2007-2013, na podstawie planów OZHK/WZHK, uwzględniający takie elementy, jak:
  1. ewentualne dofinansowanie z budżetu krajowego w ramach zatwierdzonych programów pomocowych,
  2. składki członkowskie,
  3. usługi zootechniczne,
  4. fundusze wypracowane z identyfikacji koni.
 2. Dokończyć działania związane z identyfikacją koni w masowym pogłowiu, tak aby w najbliższej przyszłości identyfikować tylko nowo narodzone źrebięta, oraz podjąć działania zmierzające do przejęcia przez Związek zadań związanych ze znakowaniem koni za pomocą mikrotransponderów, jeżeli taki wymóg wprowadzą przepisy Unii Europejskiej. Z myślą o ewentualnym przejęciu tego zadania przeszkoliliśmy już pracowników inżynieryjno-technicznych OZHK/WZHK w zakresie znakowania koni przy użyciu mikrotransponderów oraz zamierzamy oznakować na koszt OZHK i PZHK młode ogiery i klacze wpisywane w 2006 r. do ksiąg, oczywiście na wniosek i za zgodą ich właścicieli.
 3. Rozwinąć akcję szkoleń hodowców koni, przy wsparciu środkami pomocowymi Unii Europejskiej przewidzianymj na lata 2007-2013.
 4. Podjąć dalsze intensywne starania o odłączenie Stada Ogierów w Starogardzie Gd. od Stada Ogierów w Łącku.
 5. Podjąć starania o odłączenie Stada Ogierów w Kętrzynie od Stada Ogierów w Łącku.
 6. Zwrócić się do odpowiednich władz weterynaryjnych z wnioskiem o opracowanie listy leków, które można zakupić bezpośrednio w hurtowni leków, a nie tylko za pośrednictwem lekarzy weterynarii. Dotyczy to głównie środków do zabiegów zootechnicznych, np. odrobaczania, odkażania ran itp.
 7. Podjąć starania o oddzielenie Stada Ogierów Klikowa od Stada Ogierów w Białce.
 8. Stworzyć procedury do organizacji szkoleń sędziów oceny hodowlanej i użytkowej koni rasy huculskiej w celu zwiększenia liczby sędziów, jak również ujednolicenia kryteriów oceny koni.
 9. Nie podawać do publicznej wiadomości w trakcie kwalifikacji do ZT wyników bonitacji ogierów niezakwalifikowanych. Wynik ten może być podany tylko właścicielowi na jego żądanie.
 10. Powołać grupę roboczą w celu wypracowania zasad obowiązujących przy dzierżawie koni do celów sportowych.
 11. Organizować kwalifikacje młodych ogierów do ZT tylko w miejscach przeprowadzania treningów i prób dzielności, w terminie niekolidującym z pracami polowymi, tzn. maksymalnie do połowy lipca. Wypracować alternatywne możliwości uznawania ogierów „kolorowych”.
 12. Zwrócić się do MRiRW oraz ARiMR o dofinansowanie podmiotów zajmujących się utylizacją koni padłych.
 13. Podjąć starania o skierowanie maksymalnej części dotacji z programów rolno-środowiskowych w latach 2007-2013 na dofinansowanie gospodarstw utrzymujących zwierzęta.
 14. Objąć dotacją w ramach programów ochrony ras rodzimych również ogiery spełniające wymagania rodowodowe, obowiązujące obecnie w przypadku klaczy.
 15. Dołożyć starań, aby OZHK/WZHK szerzej rozpropagowały nabór ogierów na test wierzchowo-zaprzęgowy, szczególnie wśród mniejszych hodowców zajmujących się rolnictwem ekologicznym i hodowlą koni „kolorowych” oraz wśród hodowców koni do wyczynowego sportu zaprzęgowego.
 16. Wprowadzić zasadę podawania do publicznej wiadomości ocen członków komisji podczas wystaw.
 17. Zorganizować dla hodowców wszystkich ras kurs selekcjonerów koni podczas regionalnych wystaw.
 18. Wyjaśnić ze stadami ogierów zasady dzierżawienia ogierów. Wszelkie zmiany związane z warunkami dzierżawy powinny być uzgadniane z wyprzedzeniem (6 miesięcy wcześniej). Stada ogierów nie mogą zmieniać warunków umowy bez porozumienia z dzierżawcą.

Więcej w Sprawozdania

W ostatnim numerze

HiJ nr 79 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XXI Nr 4 (79) Jesień 2023

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Tofi Horses
Pets Diag
Tofi Horses
eHorses
Purina
Equishop
Energys
De Heus Polska
Equishop
Cavalor
Smarthorse

Artykuł sponsorowany

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Na górę