Connect with us

Hodowca i Jeździec

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych - rela­cja onli­ne

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych Hodowca i Jeździec

Sprawozdania

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych - rela­cja onli­ne

W dniach 24-27 sierp­nia 2017 w Ośrodku Jeździeckim Lando, odby­wa­ją się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu CAI 3*,2*,1*, w trak­cie któ­rych roze­gra­ne zosta­ną XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych oraz Zawody Krajowe. Najwyższa ran­ga zawo­dów to naj­lep­si powo­żą­cy, wspa­nia­łe konie, wiel­kie nie­po­wta­rzal­ne wido­wi­sko spor­to­we. Na czwo­ro­bo­ku w Ptakowicach będzie­my mogli podzi­wiać zma­ga­nia topo­wych spor­tow­ców z Polski wal­czą­cych o meda­le oraz zawod­ni­ków wal­czą­cych o punk­ty do ran­kin­gu FEI. Kto zdo­bę­dzie medal mistrzostw Polski? Czy w trak­cie zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego? Warto przy­je­chać do Ptakowic i kibi­co­wać Zawodnikom, ponie­waż zaprzę­gi to naj­bar­dziej wido­wi­sko­wa i naj­trud­niej­sza dys­cy­pli­na jeź­dziec­ka.

Strona wyda­rze­nia na Facebooku.

Transmisja on-line (pią­tek):

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Sprawozdania

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę