Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sprawozdanie z XVI Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego

Sprawozdania

Sprawozdanie z XVI Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego

XVI Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w sko­kach przez prze­szko­dy i ujeż­dże­niu, Konne Zawody Regionalne A i B, a zara­zem festyn rodzin­ny z mini-zoo i inny­mi atrak­cja­mi w Ośrodku Jeździeckim UP w Lublinie.

Wydarzenie, nad któ­rym patro­nat hono­ro­wy objął Marszałek woje­wódz­twa lubel­skie­go oraz JM Rektor UP w Lublinie, odby­ło się dniach 11-12 maja 2019 roku. Patronem medial­nym była TVP Lublin, Radio Lublin, Dziennik Wschodni oraz kwar­tal­nik Hodowca i Jeździec. Wśród spon­so­rów i part­ne­rów Wydarzenia zna­lazł się m.in. Totalizator Sportowy sp. z o.o. - Oddział w Lublinie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - Odział Terenowy Lublin, Bank PKO BP, Polski Związek Hodowców Koni i Lubelski Związek Hodowców Koni, fir­ma Soymax i Podkowa oraz licz­ne skle­py jeź­dziec­kie. Wydarzenie odby­wa­ło się w godzi­nach od 8:00 do 19:00 każ­de­go dnia. W trak­cie zawo­dów nastą­pi­ło uro­czy­ste otwar­cie spe­cja­li­stycz­ne­go pla­cu kon­kur­so­we­go, któ­re­go moder­ni­za­cja była moż­li­wa dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu WFOŚiGW w Lublinie. Swoją obec­no­ścią impre­zę uho­no­ro­wa­li przed­sta­wi­cie­le władz i innych osób ofi­cjal­nych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w oso­bach: Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, Prorektora ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki prof. dr hab. Halina Buczkowska, prof. dr hab. Joanny Barłowskiej – Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki i prof. dr hab. Krzysztofa Gołackiego. Rywalizację spor­to­wą i poka­zy kuców obser­wo­wa­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le spon­so­rów i part­ne­rów wyda­rze­nia, a wśród nich m.in. Edward Sidoruk z Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego, Marek Wojciechowski: Z-ca Dyrektora OT KOWR w Lublinie i Grzegorz Grzywaczewski Prezes WFOŚiGW w Lublinie.

Rywalizacja spor­to­wa odby­wa­ła się w ramach dwóch kon­ku­ren­cji jeź­dziec­kich: ujeż­dże­nia i sko­ków przez prze­szko­dy, a licz­ba koni wynio­sła nie­speł­na 100.  Łącznie odby­ło się 14 kon­kur­sów o róż­nym stop­niu trud­no­ści. Konkurs Mistrzowski w ujeż­dże­niu wygra­ła Pani Natalia Szpilka repre­zen­tu­ją­ca Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, nato­miast w sko­kach przez prze­szko­dy Pan Robert Dubel repre­zen­tu­ją­cy Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Wydarzenie wraz z infor­ma­cją o spon­so­rach i part­ne­rach roz­pro­pa­go­wa­no na pla­ka­tach, w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej UP w Lublinie oraz Aktualnościach UP w Lublinie. Lista spon­so­rów i part­ne­rów Wydarzenia była wie­lo­krot­nie odczy­ty­wa­na przez spe­ake­ra w trak­cie trwa­nia impre­zy.

Partnerem Wydarzenia był Akademicki Związek Sportowy: zawo­dy zali­czo­no do roz­gry­wek w ramach Akademickich Mistrzostw Polski.

Organizatorzy oce­ni­li fre­kwen­cję publicz­no­ści jako utrzy­mu­ją­cą się na pozio­mie bar­dzo dobrym przez cały czas trwa­nia Wydarzenia.

Więcej w Sprawozdania

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę