Connect with us

Hodowca i Jeździec

XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni

Sprawozdania

XXVII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni

Andrzej Stasiowski

Za nami kolej­ny Walny Zjazd PZHK. Zjazd nie­ty­po­wy, bo jed­no­dnio­wy, a prze­cież moż­na by powie­dzieć, że dwu­dnio­we zjaz­dy wybor­cze to już tra­dy­cja. Oczywiście były oba­wy, że nie będzie­my w sta­nie tak boga­te­go pro­gra­mu - a przede wszyst­kim wybo­rów nowych władz - prze­pro­wa­dzić w tak krót­kim cza­sie, ale uda­ło się.

Niektórzy mogą powie­dzieć, że nie było dys­ku­sji nad przed­sta­wio­ny­mi spra­woz­da­nia­mi, szcze­gól­nie że prze­cho­dzi­my wyraź­ny kry­zys w hodow­li. A może nie­któ­rzy zwąt­pi­li, że może być lepiej, i uzna­li, że kolej­na dys­ku­sja nic nie zmie­ni? Nie potwier­dza tego licz­ba wnio­sków zgło­szo­nych do Komisji Wnioskowej dzia­ła­ją­cej w cza­sie Zjazdu. Dobrze, że po prze­ana­li­zo­wa­niu prze­bie­gu poprzed­nie­go zjaz­du spra­woz­daw­cze­go Zarząd popro­sił OZHK i Związki Rasowe o wcze­śniej­sze prze­sy­ła­nie wnio­sków ich dele­ga­tów, aże­by moż­na było przed majo­wym zjaz­dem doko­nać oce­ny mery­to­rycz­nej i praw­nej. W ten spo­sób dele­ga­ci spo­śród zgło­szo­nych 44 wnio­sków (w tym 6 ustę­pu­ją­ce­go Zarządu), po dokład­nym omó­wie­niu przez prze­wod­ni­czą­ce­go Komisji Wnioskowej, osta­tecz­nie przy­ję­li do reali­za­cji 16, jak niżej:

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK zespo­łu, któ­ry podej­mie pra­ce nad nowe­li­za­cją sta­tu­tu PZHK.
 2. Podjęcie roz­mów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie libe­ra­li­za­cji prze­pi­sów doty­czą­cych sztucz­nej inse­mi­na­cji. Opracowanie i wpro­wa­dze­nie w życie pro­gra­mu powszech­nej inse­mi­na­cji kla­czy, sie­ci punk­tów inse­mi­na­cyj­nych, dys­try­bu­cji nasie­nia, szko­leń inse­mi­na­to­rów, kur­sów dla pra­cow­ni­ków Związku i hodow­ców.
 3. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnio­sku o oce­nę aktu­al­nej sytu­acji w pań­stwo­wej hodow­li koni (pod nad­zo­rem ANR), w związ­ku z pry­wa­ty­za­cją kolej­nych stad­nin i stad ogie­rów.
 4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmia­nę prze­pi­su wyklu­cza­ją­ce­go z ubo­ju konia z zastęp­czym doku­men­tem iden­ty­fi­ka­cyj­nym.
 5. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnio­skiem, aby w latach 2014-2020 jakie­kol­wiek dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych mogli otrzy­my­wać tyl­ko rol­ni­cy, któ­rzy posia­da­ją mini­mal­ną obsa­dę zwie­rząt w ilo­ści 0,3 SD/1ha TUZ. Datą refe­ren­cyj­ną w Programie 2014-2020 powi­nien być rok 2012 lub 2013.
 6. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wpro­wa­dze­nie d o zało­żeń WPR po 2013 r. moż­li­wo­ści dota­cji do utrzy­my­wa­nia koni robo­czych jako alter­na­tyw­ne­go źró­dła ener­gii.
 7. Podjęcie ini­cja­ty­wy zbie­ra­nia pod­pi­sów przez wszyst­kich człon­ków Związku - hodow­ców pod wnio­skiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie prze­ka­za­nia Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
 8. Rozpoczęcie prac nad uzu­peł­nie­niem bazy PZHK o wyni­ki spor­to­we koni z ostat­nich 20 lat i pro­wa­dze­nie jej na bie­żą­co.
 9. Dopuszczenie moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla ogie­rów zim­no­krwi­stych w gospo­dar­stwach hodow­ców, z zastrze­że­niem, że w pró­bie musi uczest­ni­czyć co naj­mniej 5 ogie­rów, a ter­min i miej­sce pró­by muszą być poda­ne do publicz­nej wia­do­mo­ści.
 10. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. mini­mal­nej licz­by ogie­rów zim­no­krwi­stych wyma­ga­nej do zor­ga­ni­zo­wa­nia jesien­nych wystaw sprze­da­ży.
 11. Podjęcie roz­mów z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się sku­pem koni rzeź­nych, w celu orga­ni­za­cji sku­pu koni na zasa­dach kon­trak­ta­cji.
 12. Wprowadzenie dofi­nan­so­wa­nia do kosz­tów utrzy­ma­nia ogie­rów bio­rą­cych udział w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.
 13. Uruchomienie zaprzę­go­we­go zakła­du tre­nin­go­we­go dla kla­czy, któ­ry był­by dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków związ­ko­wych.
 14. Dążenie do popra­wy umie­jęt­no­ści jeźdź­ców w zakła­dach tre­nin­go­wych poprzez wery­fi­ka­cję i spraw­dza­nie ich umie­jęt­no­ści przez komi­sję Polskiego Związku Hodowców Koni.
 15. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej spra­wy zasad wpi­su do księ­gi koni rasy wiel­ko­pol­skiej - stwo­rze­nie moż­li­wo­ści wpi­su do tej księ­gi koni zapi­sa­nych obec­nie do księ­gi koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, a posia­da­ją­cych typo­wo wiel­ko­pol­skie pocho­dze­nie.
 16. Przyjęcie zapro­po­no­wa­ne­go przez Zarząd spo­so­bu nali­cza­nia licz­by dele­ga­tów na Walny Zjazd PZHK na pod­sta­wie mini­mal­nej skład­ki człon­kow­skiej 30 zł oraz zwrot do OZHK/Związku Rasowego 13% skład­ki od człon­ka Związku za każ­dą pre­nu­me­ra­tę rocz­ną „Hodowcy i Jeźdźca”.

Delegaci wybra­li nowe wła­dze na kaden­cję 2012-2016.

Prezesem Zarządu Głównego został prof. Zbigniew Jaworski, a na zwo­ła­nym zaraz po Walnym Zjeździe pierw­szym posie­dze­niu Zarządu wybra­no Prezydium w nastę­pu­ją­cym skła­dzie:

 • Leszek Hądzlik, ZHKWlkp Gniezno - I wice­pre­zes
 • Henryk Strzelecki, OZHK Białystok - II wice­pre­zes
 • Jacek Soborski, KPZHK Bydgoszcz - sekre­tarz
 • Tomasz Siergiej, ZZHK Szczecin - skarb­nik
 • Janusz Lawin, OZHK Wrocław - czło­nek
 • Henryk Wójtowicz, LZHK Lublin - czło­nek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzej Matławski - dele­gat ZHKWlkp Gniezno, a prze­wod­ni­czą­cym Sądu Koleżeńskiego Jerzy Białobok - dele­gat OZHK Kielce.

Więcej w Sprawozdania

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę