Connect with us

Hodowca i Jeździec

Try on w Tryon - pol­skie konie na WEG 2018

Sport i wyścigi

Try on w Tryon - pol­skie konie na WEG 2018

23 wrze­śnia 2018 roku zakoń­czy­ła się naj­waż­niej­sza impre­za Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) – Światowe Igrzyska Jeździeckie (The FEI World Equestrian Games™). Odbywa się ona raz na 4 lata i ma for­mu­łę Igrzysk Jeździeckich w 8 dys­cy­pli­nach. W ośrod­ku Tryon International Equestrian Center w USA w Karolinie Północnej przez 13 dni tysiąc spor­tow­ców, 1500 koni i oko­ło pół milio­na widzów z ponad 70 kra­jów oglą­da­ło spor­to­we zma­ga­nia nie tyl­ko dre­sa­ży­stów i para­dre­sa­ży­stów, skocz­ków, wkkwi­stów, powo­że­niow­ców, ale tak­że kon­kur­sy wol­ty­żer­ki, reinin­gu oraz raj­dy dłu­go­dy­stan­so­we. Podczas naj­więk­szej impre­zy jeź­dziec­kiej na świe­cie mie­li­śmy tak­że oka­zję kibi­co­wać pol­skim spor­tow­com – jeźdź­com i koniom.

WKKW

Paweł Spisak i Banderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx / Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko.

Po kon­kur­sie ujeż­dże­nia nasza para zaję­ła 35. miej­sce (na 85 star­tu­ją­cych) z wyni­kiem 30,6. Bezbłędnie prze­szli przez pró­bę tere­no­wą z małym prze­kro­cze­niem nor­my cza­su – o zale­d­wie 2 sekun­dy, co dało naszym repre­zen­tan­tom 13. miej­sce. Paweł i Banderas w ostat­niej pró­bie sko­ko­wej mie­li 8 punk­tów kar­nych i osta­tecz­nie zakoń­czy­li rywa­li­za­cję na bar­dzo dobrej 22. pozy­cji.

Marek Jodko,właściciel Banderasa zapy­ta­ny o wra­że­nia z Tryon wyra­ził zado­wo­le­nie z wyni­ku naszej pary pod­czas The FEI World Equestrian Games™ 2018. Zgadzamy się z opi­nią pana Marka, że 22. pozy­cja wśród naj­lep­szych wkkwi­stów świa­ta to powód do dumy, a sam występ w naj­waż­niej­szej impre­zie jeź­dziec­kiej świa­ta to bez­cen­ne doświad­cze­nie, któ­re z pew­no­ścią zaowo­cu­je w przy­szło­ści.

Banderas to brą­zo­wy meda­li­sta Mistrzostw Świata Młodych Koni w WKKW 2013 w kate­go­rii koni 6-letnich odby­wa­ją­cych się w Le Lion d’Angers (Francja).

Paweł Spisak to naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­ny pol­ski zawod­nik WKKW, trzy­krot­ny olim­pij­czyk, czte­ro­krot­ny mistrz Polski Seniorów, sied­mio­krot­ny meda­li­sta Mistrzostw Polski Seniorów WKKW. Paweł tre­nu­je pod okiem Michaela Junga, mul­ti­me­da­li­sty z Niemiec, mistrza Europy, mistrza świa­ta i mistrza olim­pij­skie­go.

Polski Związek Hodowców Koni
jest spon­so­rem Pawła Spisaka i Bandersa

W kon­ku­ren­cji WKKW zło­ty medal wywal­czy­ła Brytyjka Rosalind Canter na Allstar B, srebr­ny Padraig McCarthy z Irlandii na Mr Chunky. Brązowy medal zdo­by­ła Niemka Ingrid Klimke na SAP Hale Bob.
Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z Tryon, któ­re otrzy­ma­li­śmy dzię­ki uprzej­mo­ści pana Marka Jodko.

 

Powożenie - zaprzę­gi czte­ro­kon­ne

Piotr Mazurek i Bandar sp (Pastisz m – Bona sp / Orbaldo old.) hod. M.Andrzejewska, Bankier sp (Pastisz m – Bakalia sp / Insider old.) hod. T. Lipiński, Erazmus sp (Ulisses KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.) hod. Eco-Abi Ewa Fabińska oraz Eric sp (Carambole KWPN – Eroica sp / Lancer III hol.) hod. Eco-Abi Ewa Fabińska - wszyst­kie konie wła­sno­ści zawod­ni­ka.

Piotr Mazurek ze swo­ją czwór­ką po ujeż­dże­niu zajął miej­sce 15. Po mara­to­nie zna­lazł się na miej­scu 17. ukoń­czył Maraton powo­żąc czwór­ką z wyni­kiem 151.98 co dawa­ło wów­czas 17 miej­sce w ran­kin­gu ogól­nym. Piotr Mazurek osta­tecz­nie zakoń­czył Mistrzostwa na 17. miej­scu.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej zaję­li­śmy 17 miej­sce. Zdobyliśmy doświad­cze­nie, któ­re pomo­że nam w dal­szych star­tach. Dla naszych mło­dych koni to był bar­dzo waż­ny start, będą bogat­sze o nowe umie­jęt­no­ści i reago­wa­nie w trud­nych warun­kach zawo­dów. Wielu ame­ry­kań­skim miło­śni­kom koni podo­ba­ły się konie pol­skiej hodow­li, co może sta­no­wić impuls do ich przy­jaz­du i zain­te­re­so­wa­nia się koń­mi do spor­tu zaprzę­go­we­go – czy­ta­my w rela­cji na Facebooku.

Piotr Mazurek jest Mistrzem Halowego Pucharu Polski w zaprzę­gach czte­ro­kon­nych, od 2007 roku repre­zen­tu­ję Polskę na zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych i Mistrzostwach Świata, do tej pory czte­ro­krot­nie brał udział w Mistrzostwach Świata w Zaprzęgach Czterokonnych.

Aktualnym tre­ne­rem Piotra Mazurka jest Ijsbrand Chardon – 4-krot­ny Mistrz Świata i 7-krot­ny Mistrz Europy.

Polski Związek Hodowców Koni
był spon­so­rem zawod­ni­ka na Tryon 2018

Zachęcamy do obej­rze­nia fil­mów na Facebooku na pro­fi­lu Mazurek Horse Team

Próba ujeż­dże­nia

Maraton

Konkurs zręcz­no­ści

Złoty medal w powo­że­niu przy­padł Boydowi Exellowi (Australia) z koń­mi: Celviro, Checkmate, Daphne i Zingraaf, srebr­ny Chesterowi Weberowi (USA) i koniom Boris W, First Edition, Reno i Splash. Brązowy medal zdo­był Edouard Simonet z koń­mi iBouke, Dark Dream, Topspeed Bauke i El Fiero vd Vemmekeshoeve.


Do Światowych Igrzysk Jeździeckich zakwa­li­fi­ko­wa­ły się tak­że dwa inne konie pol­skiej hodow­li:

  • Ferro „S” sp (Talent BWP – Fantazja sp / Fanimo KWPN) hod. Andrzej Skibiński wł. James Swindells, Jari Martilla, Pauliina Swindells, Pirjo Martilla, Sharon Graves pod fiń­ską zawod­nicz­ką Pauliiną Swindells nie ukoń­czył roz­gry­wek WKKW.
  • Jako rezer­wo­wy koń dru­ży­ny bel­gij­skiej w sko­kach przez prze­szko­dy do Tryon przy­je­chał MJT Nevados S sp (Calvados Z Z – Nestia S sp / Romualdo KWPN) hod. Stanisława Szurika i wł. MJT Marcelewo. Koniowi naszej hodow­li pod Gregorem Watheletem nie dane było wystar­to­wać.

Wśród Polaków w Tryon zna­lazł się tak­że Krzysztof Ludwiczak z 10-let­nim wała­chem Stalando 2 old. (OS) (Stakkatol old. (OS) – Dilandora old. (OS) / Lando DWB) wł. Andrzeja. Opłatka. Niestety nie był to uda­ny start, koń dwu­krot­nie odmó­wił sko­ku przez mur, następ­ne­go dnia zakoń­czył prze­jazd z 25 punk­ta­mi kar­ny­mi.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę