Connect with us

Hodowca i Jeździec

Stado Ogierów Książ gospo­da­rzem mię­dzy­na­ro­do­wej impre­zy

Sport i wyścigi

Stado Ogierów Książ gospo­da­rzem mię­dzy­na­ro­do­wej impre­zy

Międzynarodowe i Krajowe Zawody w Powożeniu oraz Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi już 28-30 wrze­śnia roze­gra­ne zosta­ną w Książu. Zawodnicy z Polski oraz zagra­ni­cy m. in. z Chile, Holandii, Danii i Czech zja­dą do Wałbrzych, by powal­czyć o naj­wyż­sze podium w zaprzę­gach – jed­no­kon­nych, paro­kon­nych, czte­ro­kon­nych i pony.

Po czte­rech latach do kalen­da­rza Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej wra­ca jako orga­ni­za­tor zawo­dów Stado Ogierów Książ. Specjalnie na to wyda­rze­nie wybu­do­wa­li­śmy sie­dem nowych prze­szkód mara­to­no­wych. Powstał też piasz­czy­sty plac tre­nin­go­wy. Jesteśmy do tego wyda­rze­nia dobrze przy­go­to­wa­ni. Zapraszamy nie tyl­ko miło­śni­ków koni, ale wszyst­kich, któ­rzy chcą obej­rzeć wyjąt­ko­we wido­wi­sko w ple­ne­rze. Ujeżdżenie, mara­ton, powo­że­nie – będzie co podzi­wiać.

Z satys­fak­cją infor­mu­je Wiktor Karol,
pre­zes OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim,
w skład któ­re­go wcho­dzi SO Książ.

Gospodarz toru, Marek Zaleski doda­je:

Zawody w Książu to zakoń­cze­nie tego­rocz­ne­go sezo­nu, zjeż­dża więc do nas kil­ka­dzie­siąt załóg nie tyl­ko z Polski i Europy, ale też z odle­glej­szych czę­ści świa­ta. Cieszymy się, że wystar­tu­je zawod­nik Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego „Książ” Bartłomiej Kwiatek, któ­ry kil­ka tygo­dni temu wywal­czył zło­ty medal Mistrzostw Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Holandii. Fanów powo­że­nia zapra­sza­my szcze­gól­nie na sobo­tę 29 wrze­śnia, kie­dy to roze­gra­na zosta­nie naj­bar­dziej wido­wi­sko­wa część zawo­dów, jaką jest mara­ton. Atrakcji nie zabrak­nie, a wstęp jest wol­ny.

Harmonogram wyda­rze­nia:

  • 28 wrze­śnia, pią­tek od godz. 9:00 – pró­ba ujeż­dże­nio­wa
  • 29 wrze­śnia, sobo­ta od godz. 9:00 – pró­ba tere­no­wa: mara­ton
  • 30 wrze­śnia, nie­dzie­la
    • od godz. 9:00 – pró­ba zręcz­no­ści powo­że­nia,
    • ok. godz. 15„30 – uro­czy­ste deko­ra­cje.

Projekt reali­zo­wa­ny jest w ramach obcho­dów stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści.

Patronatem hono­ro­wym zawo­dy obję­li: Witold Bańka, Minister Sportu i Rekreacji, Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Wojciech Murdzek, Poseł na Sejm RP, Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Polski Związek Jeździecki, Polski Związek Hodowców Koni.

Patronat medial­ny spra­wu­ją: „Hodowca i Jeździec” oraz „Koń Polski”.

Wydarzenie wspie­ra­ją: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”, Nadleśnictwo Świdnica, Burmistrz Świebodzic, Termet S.A., Uzdrowiska Kłodzkie Polska Grupa Uzdrowisk, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Inwest-Park”, Śnieżka Invest sp. z o. o., Danone sp. z o. o., Toyota Nowakowski Wałbrzych sp. z o. o., Arden s.c., Glinkowski sp. z o. o.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę