Connect with us

Hodowca i Jeździec

Najlepsze wyni­ki koni pol­skiej hodow­li - Lato 2018

Kamil Grzelczyk i WIBARO sp

Sport i wyścigi

Najlepsze wyni­ki koni pol­skiej hodow­li - Lato 2018

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z naj­lep­szy­mi wyni­ka­mi koni pol­skiej hodow­li w sezo­nie let­nim.

Ujeżdżenie

AZZARO sp (Rubin han. – Aza sp / Montevideo KWPN), hod. Marian Orłowski, wł. Galina Sabitova, jeź­dziec: Rishat Sabitov

 • CDI3* Sopot, 26.06-1.07.2018
  • 1 m-sc – GPS CDI***
  • Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li
 • CDI 3* Radzionków, 2.09.2018
  • 2 m-sc – wice­mistrz Polski w kate­go­rii senio­rów
  • Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li

BREAKDANCE (ex Bombastic) wlkp (Fred sp – Bossa Nova wlkp / Carbano hol.), hod. Krzysztof Lik, wł. zawod­nicz­ki Aleksandry Szulc

 • CDI3*/CDI Ochaby, 5-7.07.2018
  • 2 m-sc – PSG CDI3*
  • 3 m-sc – Int 1 FS CDI3*
  • Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li

Skoki przez prze­szko­dy

WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp / Graf Quidam sp), hod. Marian Skopa, wł. Bogdan Kuchejda, jeź­dziec: Kamil Grzelczyk (para na zdję­ciu autor­stwa Kamili Tworkowskiej)

 • CSI4* Poznań, 7-10.06.2018
  • 2 m-sc – 155 cm, Big Tour LR
  • Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li
 • CSI3* Jakubowice, 4-8.07.20018
  • 1 m-sc – 160 cm, Grand Prix Gold Round CSI3* LR
  • 1 m-sc – 150 cm, Gold Round CSI3* LR
 • CSI3* Jakubowice, 11-15.07.20018
  • 1 m-sc – 150 cm, Gold Round CSI3* LR
  • 1 m-sc – 145 cm, Gold Round CSI3* LR
  • Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li
 • CSI2* Ciekocinko, 28.08-2.09.2018
  • 1 m-sc – 145 cm, Gold Tour 4 LR D
  • 1 m-sc – 145 cm, Gold Tour 4 LR

Para Kamil Grzelczyk i Wibaro zdo­by­ła 580 punk­tów do ran­kin­gu WBFSH dla księ­gi PZHK.

JERICO sp (Wieland thür. – Jennifer sp / Ever for Pleasure han.), hod. i wł. Remigiusz Makowski

 • CSI3* Jakubowice, 4-8.07.20018
  • 1 m-sc – 140 cm, Bronze Round
  • 3 m-sc – 140 cm, Silver Round
 • CSI2* Ciekocinko, 28.08-2.09.2018
  • 1 m-sc – 145 cm, Gold Tour 4 GP LR
  • 2 m-sc – 145 cm, Gold Tour 4 LR D

FARMER sp (Rovetto old. – Feola sp / Lavendel KWPN), hod. i wł. SK Nowielice

 • CSIO5* Budapeszt, 8-12 sierp­nia 2018
  • 5 m-sc – Longines FEI Jumping Nation CSIO5* Royal Diamonds Prize
 • CSI3* Jakubowice, 11-15.07.20018
  • 2 m-sc – 145 cm, Silver Round Final CSI3* LR

EL CAMP sp (Campari M old. – Eleine sp / Elvis KWPN), hod. SK Prudnik, wł. zawod­ni­ka Andrzeja Opłatka

 • CSI4* Poznań, 7-10. 06. 2018
  • 2 m-sc – 160 cm, Grand Prix LR - B Qualification WEG 2018 & CH-EU 2019
  • Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li.

El Camp pod Andrzejem Opłatkiem zdo­był 205 punk­tów do świa­to­we­go ran­kin­gu.

OKARINO sp (Pavarotti Van De Helle westf. – Obella hol. / Cassini II hol.), hod. Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska, jeź­dziec: Adam Grzegorzewski

 • CSIO5* Sopot, 14-17.06.2018
  • 2 m-sc – 145 cm, CSIO5* LR
  • Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li

Para Okarino i Adam Grzegorzewski zdo­by­li 140 punk­tów do ran­kin­gu WBFSH.

WKKW

Tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li pod­czas LOTTO Strzegom Horse Trials 28.06-1.07.2018 przy­padł 15-let­nie­mu wała­cho­wi HAVANA CLUB (ex NIL J) wlkp (Maram KWPN – Nike wlkp / Cardiff xx), hod. Krzysztof Jędrzejewski, pod wła­ści­ciel­ką Marie Kraack z Niemiec. Para ta zaję­ła 8 miej­sce.

SENIOR sp (Rytm han. – Segowia sp / Genius han.), hod. SK Prudnik, wł. Marcin Kamiński

 • Mistrzostwa Polski WKKW – Strzegom 2018
  • Złoty medal w Mistrzostwach Polski Seniorów w WKKW pod Janem Kamińskim
  • W kon­kur­sie mię­dzy­na­ro­do­wym CI-shor­t3* zajął 18. miej­sce

ADMIRAŁ m (Vis Versa AA – Aragona m / Szał xxoo), hod. SK Janów Podlaski, wł. Mieszko Wędrowski

 • Brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów WKKW pod Pawłem Spisakiem

Powożenie

SONET śl. (Dastin xx – Sorbona / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki, pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka.

 • Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, Bogusławice 2018
  • Tytuł mistrzow­ski oraz tytuł naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li otrzy­mał Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki, pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka.
 • FEI World Championships for Singles & Para Driving Kronenberg 2018
  • Tytuł Mistrzów Świata
  • Brązowy dru­ży­no­wy medal dla pol­skiej repre­zen­ta­cji wraz z Bartłomiejem Kwiatkiem z ogie­rem Sonet, ode­bra­li: Katarzyna Kuryś z ogie­rem BIRALDO sp (Halogen m – Buchta sp / Caretino K hes.) oraz Sebastian Bogacz z wała­chem DYLANO KWPN (Victory – Soliste / Alpinist)

XXXIV Mistrzostwa Polski w powo­że­niu zaprzę­ga­mi paro­kon­nym, Ptakowice 2018

 • Tytuł naj­lep­szej pary koni pol­skiej hodow­li star­tu­ją­cą w Mistrzostwach Polski dla wała­cha śl. KUBA (Arsenał śl. – Kara typ.szlach.) oraz szla­chet­nej pół­krwi MICHEL (Awans śl. – Maja sp / Jaz sp) – oba wła­sno­ści A. Szulc pod lej­cą Jacka Kozłowskiego oraz tytuł Wicemistrzów Polski.

Mezohegyes 2018 – Mistrzostwa Świata Młodych Koni

 • sre­bro - kat. 5-lat­ków dla ślą­skie­go ogie­ra FROMBORK (Nomen – Fuksja / Jogut), powo­żą­cy - Bartłomiej Kwiatek, hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki
 • brąz - kat. 6-lat­ków dla ślą­skie­go ogie­ra RENESANS (Lokan – Regencja / Bank), powo­żą­cy - Bartłomiej Kwiatek, hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki
 • brąz - kat. 7-lat­ków - dla ślą­skiej kla­czy LOXIA (Nefryt – Łupawa / Palant), powo­żą­ca Weronika Kwiatek, hod. Beata Kapica, wł. Andrzej Bryl

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę