Connect with us

Hodowca i Jeździec / Rok XVI Nr 1 (56) Zima 2018

Hodowca i Jeździec / Rok XVI Nr 1 (56) Zima 2018

9,00 

Zapraszamy do zapoznania się z zimowym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

Reprint „Jeździec i Hodowca” nr 8 i 20, 1936 r.

 • Siostry Kubańskie, Ewa Jakubowska
 • W poszu­ki­wa­niu gwiazd, Agnieszka Mossakowska-Knast
 • Młode konie z wiel­kim poten­cja­łem, Agata Grosicka
 • Mała ilość, wyso­ka jakość, Paweł Mazurek
 • W poszu­ki­wa­niu następ­ców, Adam Domżała
 • Historyczny tytuł dla Leksji, Marek Gibała
 • Czy będą god­ny­mi następ­ca­mi…?, Andrzej Goraus
 • Ślązaczki w tre­nin­gu – AD 2017, Paulina Peckiel
 • Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych, Wiesław Niewiński
 • Potęga testo­ste­ro­nu razy 30!, Marzena Woźbińska
 • Polskie konie naj­lep­sze we Francji, Sławomir Pietrzak
 • Lego w kolo­rze blue, czy­li o spo­tka­niu WBFSH 2017, Anna Cuber, Jacek Łojek
 • Skok po suk­ces… luzem, Ewa Jakubowska
 • Roman Drabiński hodow­ca z Dolnego Śląska, Ewa Jakubowska
 • Najlepsze konie pol­skiej hodow­li w II poło­wie 2017 r.
 • Sukcesy pol­skich koni na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych
 • Konie srebr­ne, Anna Stachurska, Henriette Smit-Arriens, Anne Phaff Ussing
 • Oferta sta­nów­ki 2018

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Róg obfi­to­ści na Lubelszczyźnie, Katarzyna Milbrat
 • Zaprzęgowy Dolny Śląsk – DALZ 2017, Karolina i Justyna Kubańskie
 • Zimnokrwiste czem­pio­ny z Pomorza Gdańskiego, Wiesław Adam Jończyk
 • Jesienne impre­zy hodow­la­ne na Pomorzu Gdańskim, Wiesław Adam Jończyk
 • Rzeczniańskie czem­pio­na­ty, Henryk Soboń
 • Konikowo gości­ło źre­ba­ki, Anna Kęszka
 • Wolne sko­ki w Sierakowie, Magdalena Walos
 • Surowa tyl­ko z nazwy, Jacek Bondaruk
 • Pierwsza mię­dzy­wo­je­wódz­ka, Jacek Hebda
 • Czempionat źre­biąt w Jarużynie, Tomasz Bagniewski
 • Klacze w Wapnie, Tomasz Bagniewski
 • Zadania Funduszu w 2017 roku

KRONIKA,

 • Jesienny sezon koń­fe­ren­cyj­ny, Mira Suwała
 • Nowoczesna hodow­la a dobro­stan zwie­rząt, Mira Suwała
 • Wozić zwie­rzę­ta w god­nych warun­kach, Anna Grontkowska
 • Zmiana klu­czem do dosko­na­le­nia, Magdalena Procyszyn
 • Hip, hip… hura, Alicja Kuśmierczak
 • Bezdomni…
 • Jest świę­to, są nagro­dy!, Ewa Jakubowska

SPORT I WYŚCIGI

 • Po sezo­nie 2017, Paweł Gocłowski
 • Mistrzostwa Polski w ujeż­dże­niu, Sławomir Pietrzak
 • Czy pol­skie konie mają ten swing?, Agata Grosicka
 • Superbohaterowie na super­ru­ma­kach, Agata Grosicka
 • Siła tkwi w ludziach, Virginia Buława-Dziarmaga
 • Sport, szyk i ele­gan­cja, Edyta Mikołajewska

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Biotyna w żywie­niu koni, Marcin Różewicz
 • Wytłoki z owo­ców i warzyw jako war­to­ścio­wy doda­tek dla koni, Krystyna Jakubowska
 • Chromosomowe przy­czy­ny nie­płod­no­ści koni, M. Bugno-Poniewierska, M. Wojtaszek, K. Kowalska
 • Podkuwanie, zło koniecz­ne, Ryszard Kolstrung

PORADNICTWO

 • Organizacje spo­łecz­ne a ochro­na zwie­rząt, Agnieszka Cwajna i Anita Garnuszek
 • Druga stro­na meda­lu, Ewa Jakubowska
 • Ubezpieczenie konia w zakła­dzie tre­nin­go­wym

HISTORIA I SZTUKA

 • 19. medal MP, i to w Janowie!, Jerzy Milczarek
 • Konik kolę­du­ją­cy, Beata Romanowicz
 • Pamiętajmy o naj­lep­szych!

WYNIKI

KALENDARIUM

OGŁOSZENIA DROBNE

 

Na górę