Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 48 | Zima 2016, Rok XIV Nr 1

Hodowca i Jeździec nr 48 | Zima 2016, Rok XIV Nr 1

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z zimowym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 42, 1928

WYWIAD

 • Nie unik­nie­my wiwi­sek­cji - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Gdzie konie wol­ne są - Piotr Dzięciołowski
 • Rekordzistka z Pomorza - Marzena Woźbińska
 • Wystawy-sprze­da­że ogie­rów w 2015 roku - Marzena Woźbińska
 • Międzynarodowe infor­ma­cje dla hodow­ców arde­nów pol­skich - Marzena Woźbińska, Andrzej Stasiowski
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 2015 - Marzena Woźbińska
 • Konina - temat tabu - Grażyna Polak
 • Zimne pod lupą - Grażyna Polak
 • Nowe Programy ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni sztum­skich i sokól­skich - Grażyna Polak
 • Próba ogie­rów w Książu - Paulina Peckiel
 • Czas poka­że, co potra­fią... - Marek Gibała
 • Koniki pol­skie w Biebrzańskim Parku Narodowym, cz.2 - Agnieszka Tylkowska
 • MJT Nevados S sp - Dobry, bo pol­ski - Tomasz Bagniewski, Jarosław Lewandowski
 • Bazyli - Justyna Dera
 • Pianissima - Monika Szpura
 • 3×P - może Polish Polo Pony lub pol­ski pro­dukt przy­szło­ścio­wy? - Jerzy Ożga
 • Klucz do iden­ty­fi­ka­cji - Anna Stachurska
 • Nowe obli­cze pasz­por­tów - Patrycja Wojciechowska
 • Głos w dys­ku­sji - Artur Dąbrowski
 • List otwar­ty do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie - Agata Sowińska

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • 120-lecie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich - Jarosław Szymoniak
 • Podsumowanie oce­ny źre­biąt po mat­ka­mi - Marta Kowalczyk
 • Szlachetne ostat­ki w Jarużynie - Tomasz Bagniewski
 • Jak co roku w Sadowie... - Maria Szymańska
 • ZT Doruchów i polo­wa pró­ba w Wapnie - Jarosław Szymoniak
 • Górki, górą - Rafał Andrzejewski

KRONIKA

 • Andrzej Krzyształowicz - w set­ną rocz­ni­cę uro­dzin - Monika Koch
 • Panu Józefowi Koporskiemu - Anna Stachurska, Wanda Wąsowska

SPORT I WYŚCIGI

 • Jaki będzie następ­ny krok? - Marek Szewczyk
 • Cavaliada pal­ce lizać!!! - Małgorzata Sieradzan
 • Va Bank - sam jeden - Paweł Gocłowski
 • Waga czem­pio­na­to­wych par­ku­rów - Krzysztof Kierzek
 • Rzecz o kieł­znach - Mordo ty moja! - Jan Skoczylas
 • Gorący week­end w Bogusławicach - Ewa Markowska
 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu - Wacław Pruchniewicz
 • MPMK-D w Strzegomiu - Magdalena Helon
 • Analiza wpły­wu wybra­nych czyn­ni­ków na wyni­ki MPMK w powo­że­niu w latach 2003-2014 - Anna Swornowska

PORADNICTWO

 • Transport koni a prze­pi­sy pra­wa - Anita Garnuszek

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Muzyka i masaż relak­sa­cyj­ny w staj­niach wyści­go­wych - Witold Kędzierski, Iwona Janczarek, Anna Stachurska, Izabela Wilk

HISTORIA I SZTUKA

 • Kolejny suk­ces pol­skiej hodow­li - Rafał Andrzejewski
 • Pożegnanie Saddlecombe - Andrzej Novák-Zempliński
 • Kadryl w Laponii - Jerzy Milczarek
 • Nad-konie baro­ku - Aleksandra Jaworowska

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 1 (48) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę