Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 58 | Lato 2018, Rok XVI Nr 3

Hodowca i Jeździec nr 58 | Lato 2018, Rok XVI Nr 3

6,00 

Zapraszamy do zapoznania się z letnim numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 11 i 16, 1931 r.

WYWIAD

 • MPMK: Najlepsze konie trzech dys­cy­plinEwa Jakubowska.

HODOWLA

 • Mało koni w Białce… – Agnieszka Szymańska o niskiej fre­kwen­cji pod­czas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni
  Małopolskich
 • CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo­ara­ba – rela­cja Agnieszki Szymańskiej z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji
  Koni Angloarabskich w Białce
 • Diamuno Star naj­lep­szy w Jarużynie – Tomasz Bagniewski o IV Kujawsko-Pomorskim Czempionacie Użytkowym Koni
  Ras Szlachetnych
 • Dodatkowa wio­sen­na kwa­li­fi­ka­cja – Paulina Peckiel oma­wia wyni­ki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy hucul­skiej w Klikowej
 • Konie hucul­skie znów poka­za­ły kla­sę – Iwona Tomczyk-Wrona o XVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Czempionacie Koni Rasy Huculskiej
 • Faworytka przed Favorita – Tomasz Bagniewski pod­su­mo­wu­je wyni­ki pierw­sze­go tego­rocz­ne­go Zakładu
  Treningowego w Bielicach
 • Lokan – koń, któ­ry za życia stał się legen­dą – Justyna Kwiatek
 • Na pierw­sze­go źre­ba­ka uzbie­ra­łem sam – roz­mo­wa z Rafałem Rojewskim, przed­sta­wi­cie­lem rodzi­ny, któ­ra hodu­je konie sztum­skie
 • Konie były zawsze i muszą być – roz­mo­wa z Jerzym Kondratiukiem i jego cór­ką Agnieszką Rogalską, hodow­ca­mi koni sokól­skich
 • Polskie nadzie­je na Szwecję – Marzena Woźbińska przed­sta­wia pol­skie konie, któ­re poka­żą się pod­czas Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Bollerup
 • Po raz trze­ci na Pomorzu Gdańskim – Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich w Starym Polu
  w rela­cji Wiesława Adama Jończyka
 • Sukcesy debiu­tan­tów – Marta Kowalczyk rela­cjo­nu­je prze­bieg Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu
  Koni Sokólskich w Szepietowie
 • XXX Walny Zjazd PZHK – Ewa Jakubowska pod­su­mo­wu­je usta­le­nia jubi­le­uszo­we­go zjaz­du dele­ga­tów
 • MPMK – zmia­ny w regu­la­mi­nach – infor­ma­cje na temat naj­waż­niej­szych zmian zebra­ła Ewa Jakubowska

REGIONY

 • Kwidzyn mia­stem koni – o wyda­rze­niach hodow­la­nych i nie tyl­ko, któ­re mia­ły miej­sce w Polsce Północnej opo­wia­da Wiesław Adam Jończyk
 • Szkoleniowa wio­sna na Dolnym Śląsku – ABC powo­że­nia i pro­ce­du­ry praw­ne obo­wią­zu­ją­ce przy sprze­da­ży koni – Beata Kapica
 • Końska Bychawa – prze­gląd źre­biat rocz­nych i dwu­let­nich i obcho­dy jubi­le­uszu 45-lecia Hodowli Kuca Felinskiego – LZHK
 • Biało-czer­wo­ne Święto Konia – w tym roku w Siedlcu Trzebnickim uczczo­no stu­le­cie odzy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści. Beata Kapica
 • Po raz trze­ci na Mazowszu – Paulina Liwińska o Mazowieckim Czempionacie Młodzieży Wszystkich Ras
 • Kujawsko-Pomorski Pokaz Ogierów w Grabowcu – Tomasz Bagniewski o jubi­le­uszo­wym, pięt­na­stym już poka­zie
 • Gospodarze bio­rą wszyst­ko – Anna Deszczyńska o Majówce w Regietowie, roz­po­czy­na­ją­cej sezon kwa­li­fi­ka­cji do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
 • Urodziwe gru­ba­sy w świe­to­krzy­skim – Dominika Perlik i Monika Staniec o Młodzieżowym Czempionacie Koni Ras Zimnokrwistych w Ożarowie

KRONIKA

 • Dreams come true – Anna Cuber o szko­le­niu dla pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK, któ­re odby­ło się w cen­trum hodow­li koni spor­to­wych w Holandii
 • Pamięci Adama Królikiewicza – Wanda Wasowska o wspa­nia­łej ini­cja­ty­wie przy­po­mi­na­nia syl­we­tek wiel­kich pol­skich jeźdz­ców
 • Pożegnania

SPORT

 • Wyścigowa wio­sna – Paweł Gocłowski o wio­sen­nych wyni­kach i let­nich nadzie­jach, zwią­za­nych z koń­mi wyści­go­wy­mi
 • Mam dużo szczę­ścia – z nagro­dzo­ną ostat­nio Natalią Hendzel, dżo­ke­jem, roz­ma­wia­ła Marta Nowakowska
 • Dobre otwar­cie sezo­nu – o wyni­kach koni pol­skiej hodow­li w kra­ju i zagra­ni­cą – zebra­ła Ewa Jakubowska

ZDROWIE

 • Ślepota mie­sięcz­na koni – Marta Warzecha, spe­cja­li­sta cho­rób oczu – o nawra­ca­ją­cym zapa­le­niu bło­ny naczy­nio­wej u koni
 • Lato – bogac­two natu­ral­ne­go pokar­mu i czas egzem – pierw­szy odci­nek cyklu poświę­co­ne­go żywie­niu, autor­stwa Anny Piety
 • Cały rok bez staj­ni – Marta Siemieniuch o moż­li­wo­sci przy­sto­so­wa­nia konia do cho­wu bez­sta­jen­ne­go
 • Czy oty­łość u koni jest pro­ble­mem? – Agnieszka Żak, Natalia Siwińska oraz Hieronim Borowicz

PORADY

 • Nowe poko­le­nie jeźdź­cówo szko­le w Jordanowie, któ­ra kształ­ci w zawo­dzie tech­nik jeź­dziec­twa
 • O odpo­wie­dzial­no­ści za konia i wyrzą­dzo­ne przez nie­go szko­dyAgnieszka Cwajna i Anita Garnuszek z Kancelarii Lex Hippica
 • Okiem zoo­fi­zjo­te­ra­peu­tyMarta Czernik o tym, jak dzię­ki zabie­gom fizjo­te­ra­peu­tycz­nym może­my pomóc koniom
 • Trec PTTKMieczysław Solarz
 • EI Dressagezmia­ny w wytycz­nych do oce­nia­nia błę­dów w ruchach ujeż­dże­nio­wych – tłu­ma­cze­nie Natalii Smagacz

HISTORIA I SZTUKA

 • Koń w pla­ka­cie pol­skimNatalia Dydo
 • Sport jeź­dziec­ki w kawa­le­rii kon­nej II Rzeczpospolitej – rotmistrz Robert Woronowicz
 • W rocz­ni­cę bitwy pod KomarowemMarta Czernik w imie­niu Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” zapra­sza na rocz­ni­co­we obcho­dy
 • Koń w służ­bie Narodu PolskiegoKrzysztof Szuster w 110. rocz­ni­cę o wiel­kiej wysta­wie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Okręgowe Towarzystwo Garwolińskie
 • Jazfrag­ment z książ­ki „Opowiadania” Wincentego Smolaka
 • Koń jaki jest, każ­dy widzi“o przy­sło­wiach, któ­re są mądro­ścią Polaków i o tym, jak czę­sto są one zwią­za­ne z koń­mi

WYNIKI

KALENDARIUM

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę