Connect with us

Hodowca i Jeździec

Szkolenia

Konno w XXI wiek

Polski Związek Hodowców Koni w ramach pro­jek­tu „Konno w XXI wiek - szan­sa dla obsza­rów wiej­skich w roz­wo­ju hodow­li i nowych metod wyko­rzy­sta­nia koni”, orga­ni­zu­je nastę­pu­ją­ce kur­sy:

  • pod­ku­wa­cza
  • lon­żo­wa­nia
  • zaprzę­go­we
  • przy­go­to­wa­nia koni do pre­zen­ta­cji i poka­zów
  • pierw­szej pomo­cy medycz­nej i wete­ry­na­ryj­nej
  • sza­co­wa­nia war­to­ści hodow­la­nej i użyt­ko­wej koni

Kursy są bez­płat­ne dla wszyst­kich osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub zatrud­nio­nych w przed­się­bior­stwach (orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych wpi­sa­nych do reje­stru przed­się­bior­ców) w woj. mazo­wiec­kim.
Harmonogram kur­sów i wszel­kie szcze­gó­ły znaj­dą Państwo na stro­nie pro­jek­tu: www.szkoleniaue.pzhk.pl.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Szkolenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
kir

Od Redakcji

Nie żyje Andrzej Sarnowski

By 25 października 2019

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019
Na górę