Connect with us

Hodowca i Jeździec

W Szkolnej Ławce i w Siodle

Szkolenia

W Szkolnej Ławce i w Siodle

Najpierw zma­ga­nia z gra­ma­ty­ką i pier­wiast­ka­mi, póź­niej sko­ki przez prze­szko­dy i szko­le­nie konia. We wrze­śniu roz­pocz­nie się już dru­gi rok szkol­ny w szko­le zawo­do­wej Zawód Jeździec – pierw­szej pol­skiej pla­ców­ce kształ­cą­cej przy­szłych jeźdź­ców.

Ta pereł­ka mało­pol­skiej oświa­ty mie­ści się w gmi­nie Jordanów. To tam odby­wa­ją się szkol­ne zaję­cia, a uczen­ni­ce i ucznio­wie z całej Polski mają swój inter­nat. W gmi­nie Jordanów jest też miej­sco­wość Toporzysko, gdzie dzia­ła Klub Sportowy „Bór” Toporzysko, w któ­rym mło­dzi ludzie uczą się jeź­dziec­twa. Mają tam do dys­po­zy­cji zna­ko­mi­cie utrzy­ma­ne konie, impo­nu­ją­cą infra­struk­tu­rę (pro­fe­sjo­nal­ny hipo­drom z pod­ło­żem kwar­co­wym i kry­ta ujeż­dżal­nia), a tak­że praw­dzi­wych pasjo­na­tów tego koń­skie­go spor­tu: tre­ne­rów, instruk­to­rów i hipo­te­ra­peu­tów.

Pierwszy, naj­trud­niej­szy rok za nami. Mimo natu­ral­nych obaw, jak to będzie i czy nam się uda, wszyst­ko poszło spraw­nie. Zrealizowaliśmy nasz autor­ski pro­gram. Najważniejsze jest to, że widzi­my real­ne postę­py u naszych pod­opiecz­nych. Niektórzy z nich na począt­ku nie czu­li się pew­nie w sio­dle, ale po kil­ku mie­sią­cach wszy­scy jeź­dzi­li­śmy już na koniach na tere­no­we wyciecz­ki” – opo­wia­da Barbara Zygmunt, instruk­tor­ka jeź­dziec­twa i wycho­waw­czy­ni pierw­sze­go roku. „Teraz przed nimi nowe wyzwa­nia, przy­bli­ża­ją­ce ich do zdo­by­cia zawo­du jeźdź­ca.”

Program, od pod­staw przy­go­to­wa­ny przez spe­cja­li­stów z Toporzyska, został podzie­lo­ny na dwa stop­nie. Pierwszy liczy 6 seme­strów nauki, dru­gi, koń­czą­cy się egza­mi­nem matu­ral­nym – czte­ry. Jak wyglą­da nauka w takiej szko­le? Każdego dnia ucznio­wie mają kla­sycz­ne lek­cje: język pol­ski, mate­ma­ty­ka, języ­ki obce, fizy­ka czy che­mia. Ale po ostat­nim dzwon­ku nie idą na boisko czy przed kom­pu­ter, a jadą do ośrod­ka jeź­dziec­kie­go. Tam cze­ka­ją na nich 4 godzi­ny zajęć w staj­ni, w tym aż 2 godzi­ny samej jaz­dy kon­nej. Do tego docho­dzą dodat­ko­we kur­sy, dzię­ki któ­rym moż­na zdo­być umie­jęt­no­ści pod­ku­wa­cza czy też nauczyć się jaz­dy w dam­skim sio­dle.

Chcemy umoż­li­wić naszym uczniom jak naj­peł­niej­szy dostęp do jeź­dziec­kie­go świa­ta. Dlatego przy­go­to­wa­li­śmy tak kom­plek­so­wy pro­gram naucza­nia. Na pierw­szym roku uczy­my ich pod­staw: uczą się tech­nik jaz­dy kon­nej, lon­żu­ją, pozna­ją zabie­gi wete­ry­na­ryj­ne. W kolej­nych latach wybie­ra­ją i kształ­cą się w kon­kret­nych dys­cy­pli­nach spor­tu jeź­dziec­kie­go” – tłu­ma­czy Dariusz Waligórski, pomy­sło­daw­ca, ini­cja­tor i dyrek­tor szko­ły Zawód Jeździec.

Kadra pla­ców­ki nie zapo­mi­na bowiem, jaki jest naj­waż­niej­szy cel edu­ka­cji: przy­go­to­wa­nie mło­dzie­ży do pod­ję­cia pra­cy z koń­mi.

Dlatego od począt­ku kła­dzie się nacisk na prak­tycz­ny wymiar zajęć. Już pierw­szy rok uczest­ni­czył w sta­żach zawo­do­wych orga­ni­zo­wa­nych w cze­skiej szko­le jeź­dziec­kiej. Szkoła utrzy­mu­je tak­że kon­tak­ty z inny­mi zagra­nicz­ny­mi pla­ców­ka­mi, m.in. z Francji. Uczniowie anga­żu­ją się rów­nież w bie­żą­cą dzia­łal­ność ośrod­ka jeź­dziec­kie­go w Toporzysku, pozna­jąc aspek­ty zarzą­dza­nia i sta­wia­jąc pierw­sze kro­ki w biz­ne­sie.

2 wrze­śnia w szkol­nych ław­kach w Jordanowie i w koń­skich sio­dłach w Toporzysku zasią­dzie kolej­ny rocz­nik mło­dych pasjo­na­tów jeź­dziec­twa. Małopolska może pochwa­lić się wie­lo­ma wybit­ny­mi spor­tow­ca­mi, m.in. Rafał Majka czy Justyna Kowalczyk. Czy do tego gro­na dołą­czy już wkrót­ce jeź­dziec­ki dia­ment, wypa­trzo­ny i oszli­fo­wa­ny w szko­le Zawód Jeździec?

Więcej w Szkolenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę