Connect with us

Hodowca i Jeździec

Technik jeź­dziec­twa - mło­dzi zmie­nią rynek jeź­dziec­ki

Szkolenia

Technik jeź­dziec­twa - mło­dzi zmie­nią rynek jeź­dziec­ki

Ta infor­ma­cja zelek­try­zo­wa­ła pol­ski rynek jeź­dziec­ki: w Jordanowie wła­śnie otwar­to pierw­sze w Polsce tech­ni­kum kształ­cą­ce w zawo­dzie Technik jeź­dziec­twa. Absolwenci tej pla­ców­ki zdo­bę­dą wie­dzę i umie­jęt­no­ści tak potrzeb­ne wła­ści­cie­lom staj­ni, zawod­ni­kom czy ośrod­kom zaj­mu­ją­cym się hipo­te­ra­pią.

Zanim jed­nak upra­gnio­ne świa­dec­two tra­fi w ręce mło­de­go czło­wie­ka – a wraz z nim kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we „Jeździec” i „Instruktor Jeździectwa Powszechnego” - trze­ba będzie przez czte­ry lata pil­nie uczyć się pod okiem tre­ne­rów oraz instruk­to­rów z Klubu Sportowego „Bór” Toporzysko. To oni są pomy­sło­daw­ca­mi oraz twór­ca­mi szko­ły. Także oni odpo­wia­da­ją za jej pod­sta­wę pro­gra­mo­wą.

Gruntowne roze­zna­nie

Chcieli uzu­peł­nić ofer­tę szkół kształ­cą­cych w kie­run­ku tech­nik hodow­ca koni, będą­cym do tej pory w Polsce jedy­nym sen­sow­nym roz­wią­za­niem dla mło­dzie­ży chcą­cej zwią­zać swo­ją zawo­do­wą przy­szłość z koń­mi. Drugim źró­dłem inspi­ra­cji była ana­li­za potrzeb poten­cjal­nych pra­co­daw­ców: wła­ści­cie­li staj­ni i ośrod­ków jeź­dziec­kich, przed­sta­wi­cie­li klu­bów spor­to­wych czy cen­trów zaj­mu­ją­cych się hipo­te­ra­pią. Im wszyst­kim bra­ku­je spe­cja­li­stów goto­wych do samo­dziel­nej pra­cy z koniem i mogą­cych wyka­zać się powszech­nie uzna­wa­ny­mi w śro­do­wi­sku upraw­nie­nia­mi jeź­dziec­ki­mi. Pilnie poszu­ki­wa­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi są rów­nież wykwa­li­fi­ko­wa­ni jeźdź­cy – ujeż­dża­cze, któ­rzy potra­fi­li­by tak wyszko­lić konia, aby sprze­daż zwie­rzę­cia przy­nio­sła satys­fak­cjo­nu­ją­cy zysk.
Trzecim obsza­rem, z któ­re­go czer­pa­li eks­per­ci KS „Bór” były sys­te­my edu­ka­cji jeźdź­ców obo­wią­zu­ją­ce w Niemczech, Holandii czy Finlandii. O ich sku­tecz­no­ści dowo­dzą sta­ty­sty­ki i ana­li­za zawo­do­wych losów absol­wen­tów tam­tej­szych szkół. W Holandii w swo­im zawo­dzie pra­cu­je i znaj­du­je zatrud­nie­nie nawet do 80-90% absol­wen­tów szko­leń o jeź­dziec­kim pro­fi­lu (dane: HNB Deurne). W Niemczech ten odse­tek jest rów­nie wyso­ki: 70% uczniów pod­pi­su­je umo­wy o pra­ce już przed ukoń­cze­niem kształ­ce­nia (dane: Die Deutsche Reitschule w Wahrendorfie). W sys­te­mie fiń­skim zakła­da się z góry, że więk­szość uczniów wyje­dzie do pra­cy zagra­ni­cę do naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych staj­ni spor­to­wych i szko­ła jest dum­na z tego, że jej absol­wen­tów moż­na spo­tkać na całym świe­cie.
W powsta­niu szko­ły pomo­gły też takie insty­tu­cje jak Polski Związek Jeździecki i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

Raz w kla­sie, raz w staj­ni

Uczniowie roz­po­czy­na­ją­cy naukę w szko­le Technik Jeździectwa mają więc czte­ry lata, by zdo­być takie umie­jęt­no­ści. Już pierw­szy rzut oka na cze­ka­ją­ce ich przed­mio­ty i zaję­cia poka­zu­je, że będzie to inten­syw­nie spę­dzo­ny czas. Oprócz mate­ma­ty­ki, języ­ka pol­skie­go czy che­mii, mło­dzież uczyć się będzie m.in. cho­wu i użyt­ko­wa­nia koni, hipo­lo­gii, zasad szko­le­nia konia i jeźdź­ca, pod­staw dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz języ­ka zawo­do­we­go w jeź­dziec­twie. Równie waż­ne jak lek­cje w szkol­nych ławach, będą zaję­cia w koń­skim sio­dle. Podstawa to mini­mum 6 godzin jaz­dy w każ­dym tygo­dniu. Młodzi będą szko­lić się tak­że z tre­nin­gu spor­to­we­go konia, hipo­te­ra­pii, lon­żo­wa­nia i pro­wa­dze­nia nauki jaz­dy kon­nej.
Na jakość edu­ka­cji mło­dzie­ży w jor­da­now­skiej szko­le wpływ ma nie tyl­ko gro­no peda­go­gicz­ne, ale tak­że konie. Pochodzić one będą ze staj­ni Klubu Sportowego „Bór”, któ­ry udo­stęp­ni rów­nież swo­ją infra­struk­tu­rę na potrze­by kształ­ce­nia przy­szłych jeźdź­ców. Na myśl o spo­tka­niu z ucznia­mi kopy­ta­mi nie­cier­pli­wie prze­bie­ra bli­sko 50 zwie­rząt. Są one na co dzień wyko­rzy­sty­wa­ne w hipo­te­ra­pii, rekre­acji i spo­rcie. Zajęcia z koń­mi odby­wać się będą w kom­for­to­wych warun­kach: na pro­fe­sjo­nal­nym hipo­dro­mie, prze­stron­nej kry­tej ujeż­dżal­ni oraz pla­cach zewnętrz­nych z pia­skiem kwar­co­wym.
Lokalizacja Klubu Sportowego pośród lasów i w pobli­żu Babiej Góry spra­wia, że uczniom nie brak­nie oka­zji do jazd tere­no­wych. Można nawet przy­pusz­czać, że z uwa­gi na licz­ne zaję­cia z koń­mi oraz zaję­cia w ple­ne­rze odse­tek waga­ru­ją­cych uczniów będzie tu naj­niż­szy w całej Polsce.

Pracodawca już cze­ka

Oczywiste jest, że dla wie­lu osób – zarów­no mło­dzie­ży, jak i jej rodzi­ców czy opie­ku­nów – klu­czo­we zna­cze­nie przy wybo­rze szko­ły śred­niej mają per­spek­ty­wy zawo­do­we. Czy łatwo będzie zna­leźć pra­cę po zda­niu matu­ry? Czy zdo­by­ta pro­fe­sja pozwo­li na odpo­wied­nie zarob­ki? Dlatego kadra szko­ły Technik Jeździectwa zadba­ła o pro­gram prak­tyk i sta­ży, reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z kra­jo­wy­mi ośrod­ka­mi jeź­dziec­ki­mi i staj­nia­mi. To tak, rzu­ce­ni w wir codzien­nych obo­wiąz­ków, ucznio­wie będą zdo­by­wać prak­tycz­ne doświad­cze­nie. Z per­spek­ty­wy ich dal­szej karie­ry zawo­do­wej będzie to bez­cen­ny naby­tek. Zwłaszcza w oczach przy­szłe­go pra­co­daw­cy. Temu same­mu słu­żyć będą wymia­ny z euro­pej­ski­mi szko­ła­mi jeź­dziec­ki­mi, m.in. w cze­skiej Střední ško­la dosti­ho­vého spor­tu a jez­dec­tví czy fran­cu­skiej Maison Familiale Rurale Saint Flour.
Uczniowie będą regu­lar­nie star­to­wać w zawo­dach, wal­cząc nie tyle o pierw­sze miej­sce na podium, co pozna­jąc od pod­szew­ki spe­cy­fi­kę i atmos­fe­rę jeź­dziec­kiej spor­to­wej rywa­li­za­cji.

Blisko do marzeń

Być może nie­któ­rym wyda się, że poło­żo­ny ok. 70 kilo­me­trów od Krakowa Jordanów znaj­du­je się gdzieś na koń­cu Polski. Inni mogą stwier­dzić, że ze swo­im pozio­mem jeź­dziec­kich umie­jęt­no­ści nie mają co liczyć na miej­sce w szko­le Technik Jeździectwa. Jednak jeśli komuś zale­ży na speł­nie­niu swo­ich marzeń, nic nie sta­nie na prze­szko­dzie. Szkoła ofe­ru­je miej­sce w inter­na­cie. Przy rekru­ta­cji nie ma zaś wymo­gu wyka­za­nia się doświad­cze­niem w jeź­dzie kon­nej. Przyjęci mogą zostać nawet ci ucznio­wie, któ­rzy dotąd nie jeź­dzi­li. Pierwsze mie­sią­ce nauki i tak będą poświę­co­ne wyrów­ny­wa­niu pozio­mu. Tak, aby satys­fak­cję z nauki czer­pać mogli wszy­scy mło­dzi ludzie. Rekrutacja odby­wa się na pod­sta­wie kon­kur­su świa­dectw, a apli­ko­wać moż­na on-line. Jej szcze­gó­ły oraz wszyst­kie infor­ma­cje o szko­le Technik Jeździectwa moż­na zna­leźć na stro­nie www.zawodjezdziec.pl oraz na facebook.com/zawodjezdziec.

Technik Jeździectwa - połącz marze­nia z pasją

Zostań pierw­szym w kra­ju absol­wen­tem tech­ni­kum jeź­dziec­twa z upraw­nie­nia­mi instruk­tor­ski­mi Polskiego Związku Jeździeckiego. Rozpocznij naukę w jedy­nej takiej szko­le kształ­cą­cej w tym zawo­dzie w Polsce.

Opublikowany przez Zawód Jeździec Wtorek, 22 maja 2018

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Szkolenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę