Connect with us

Hodowca i Jeździec

Licencja kie­row­cy - trans­port zwie­rząt

drogowy znak ostrzegawczy z koniem w środku

Szkolenia

Licencja kie­row­cy - trans­port zwie­rząt

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki zachę­ca do zdo­by­cia Licencji kie­row­ca / kon­wo­jent zatrud­nio­ny przy trans­por­cie zwie­rząt 21.04.2018 w Warszawie ul. Żołny 56 A o godz: 10.00.


Licencja ta upo­waż­nia do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści zwią­za­nych z trans­por­tem zwie­rząt na tere­nie Polski i Unii Europejskiej. Dokument wyda­wa­ny jest bez­ter­mi­no­wo w języ­ku pol­skim i angiel­skim.
W myśl art. 6 ust. 5 roz­po­rzą­dze­nia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grud­nia 2004 r. w spra­wie ochro­ny zwie­rząt pod­czas trans­por­tu i zwią­za­nych z tym do pro­wa­dze­nia pojaz­du lub obsłu­gi pojaz­du trans­por­tu­ją­ce­go zwie­rzę­ta, upraw­nio­ne są jedy­nie oso­by posia­da­ją­ce licen­cję. W trak­cie kon­tro­li dro­go­wej Inspekcja Transportu Drogowego i służ­by wete­ry­na­ryj­ne wyma­ga­ją tego doku­men­tu. Za prze­wóz zwie­rząt bez licen­cji gro­zi kara grzyw­ny w wyso­ko­ści 8 tys. zł.

Warunki przy­ję­cia na kurs:

 • ukoń­czo­ne 18 lat
 • ukoń­czo­na szko­ła pod­sta­wo­wa
 • pra­wo jaz­dy ( dla kie­row­ców)

Prawo jaz­dy nie jest wyma­ga­ne do upraw­nień kon­wo­jen­ta zwie­rząt.

Logistyka:

 • Kurs jed­no­dnio­wy.
 • Program i kar­ta zgło­sze­nia w załącz­ni­ku.
 • Wszystkie for­mal­no­ści, szko­le­nie, opła­ta, egza­min i cer­ty­fi­kat zała­twia­ne są na miej­scu tego same­go dnia.
 • Po zakoń­cze­niu szko­le­nia egza­min prze­pro­wa­dza komi­sja egza­mi­na­cyj­na powo­ła­na przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Egzamin odby­wa się w for­mie testu pisem­ne­go.
 • Do egza­mi­nu mogą przy­stą­pić oso­by, któ­re odby­ły szko­le­nie.
 • Certyfikat uczest­ni­cy uzy­sku­ją zaraz po egza­mi­nie.

PROGRAM KURSU „KIEROWCA/ KONWOJENT ZATRUDNIONY PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT”

 • Przepisy kra­jo­we i obo­wią­zu­ją­ce w pań­stwach człon­kow­skich Unii Europejskiej w zakre­sie ochro­ny zwie­rząt pod­czas trans­por­tu.
 • Planowanie tra­sy, zmia­ny tra­sy i adno­ta­cje doko­ny­wa­ne w tym zakre­sie.
 • Wymagana doku­men­ta­cja towa­rzy­szą­ca prze­sył­ce żywych zwie­rząt.
 • Konstrukcja i spo­so­by użyt­ko­wa­nia pojaz­du mają­ce wpływ na zapew­nie­nie trans­por­to­wa­nym zwie­rzę­tom odpo­wied­nich warun­ków w cza­sie trans­por­tu.
 • Załadunek, roz­miesz­cze­nie i wyła­du­nek zwie­rząt, sto­sow­nie do gatun­ku.
 • Opieka nad zwie­rzę­ta­mi pod­czas posto­jów. Kontrola ich sta­nu zdro­wia, wyma­ga­ne posto­je, kar­mie­nie i poje­nie.
 • Zachowania beha­wio­ral­ne roż­nych gatun­ków zwie­rząt. Wykorzystanie natu­ral­ne­go instynk­tu zwie­rząt pod­czas trans­por­tu, zała­dun­ku i wyła­dun­ku.
 • Normy zała­dun­ko­we oraz spo­sób zała­dun­ku zwie­rząt.
 • Stres u zwie­rząt oraz spo­so­by redu­ko­wa­nia jego symp­to­mów.
 • Postępowanie ze zwie­rzę­ta­mi cho­ry­mi lub zwie­rzę­ta­mi, któ­re ule­gły zra­nie­niu pod­czas trans­por­tu.
 • Transport zwie­rząt w pojem­ni­kach i kon­te­ne­rach.
 • Wpływ warun­ków atmos­fe­rycz­nych na trans­port zwie­rząt oraz spo­so­by zapew­nie­nia opty­mal­nych warun­ków zoo­hi­gie­nicz­nych pod­czas prze­wo­zu zwie­rząt.

Koszt :
350 zł (opła­ta urzę­do­wa. egza­mi­nu, szko­le­nia, mate­ria­łów, wyda­nia licen­cji, bufe­tu)

Zgłoszenia:
biuro@wmzj.waw.pl
Liczba miejsc ogra­ni­czo­na.
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KURS

Więcej w Szkolenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę