Connect with us

Hodowca i Jeździec

CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

Reportaż

CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

Pod takim tytu­łem uka­za­ła się rela­cja z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA) na stro­nie inter­ne­to­wej Francuskiego Związku Anglo-Arabskiego (ANAA). Wydarzenie to mia­ło miej­sce w dniach 7-8 czerw­ca na tere­nie Stadniny Koni Białka, gdzie na kolej­ne dwa dni zapla­no­wa­ny był Narodowy Czempionat Koni Małopolskich. Gospodarze - Polski Związek Hodowców Koni i Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. – Stadnina Koni Białka, gości­li repre­zen­tan­tów Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii, Szwajcarii oraz Polski.

Spotkanie roz­po­czę­ło się od wizy­ty w Stadninie oraz pre­zen­ta­cji koni hodow­la­nych – rasy mało­pol­skiej, czy­stej krwi arab­skiej, ale tak­że innych pol­skich ras. Następnie po posie­dze­niu Zarządu CIAA goście wybra­li się na zwie­dza­nie Zamościa i uro­czy­stą kola­cję. Kolejny dzień prze­biegł pod zna­kiem obrad na temat hodow­li, spor­tu oraz pro­mo­cji i komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej CIAA. W prze­rwie obia­do­wej goście mie­li oka­zję zoba­czyć pol­skie anglo­ara­by użyt­ko­wa­ne w spo­rcie. Decyzją Walnego Zjazdu zosta­ła powo­ła­na komi­sja mię­dzy­na­ro­do­wa, któ­ra ma roz­strzy­gać kwe­stie zwią­za­ne z wymia­ną mate­ria­łu gene­tycz­ne­go mię­dzy kra­ja­mi człon­kow­ski­mi oraz dopusz­cza­niem do roz­ro­du ogie­rów nie­speł­nia­ją­cych warun­ków rodo­wo­do­wych dzia­łu II ksiąg anglo-arab­skich. W celu pro­mo­cji rasy oraz Konfederacji, CIAA chce zazna­czyć swo­ją obec­ność na tego­rocz­nych Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Tryon (USA). Zostaną opu­bli­ko­wa­ne mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne. Planowany jest udział CIAA w nowej tzw. plat­for­mie komu­ni­ka­cyj­nej Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). Zaś ist­nie­ją­cą stro­nę inter­ne­to­wą angloarabhorses.com ma uzu­peł­nić pro­fil CIAA na face­bo­oku. Pobyt gości zagra­nicz­nych zakoń­czył się w sobo­tę udzia­łem 2 dele­ga­tów w Komisji Sędziowskiej Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich.

Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć autor­stwa Fancisco Maria Ferrari Calisto.

Więcej w Reportaż

 • Pokazy Pokazy

  Reportaż

  Poznań – tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła

  By

  W roku stu­le­cia odzy­ska­nia przez naszą ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści zapro­si­li­śmy odwie­dza­ją­cych poznań­ską Cavaliadę na pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni, Krajowego...

 • EMANOLLA EMANOLLA

  Reportaż

  Święto Konia Arabskiego 2018

  By

  W tym roku hodow­cy, jak i miło­śni­cy tej rasy koni mogli się spo­tkać na dwóch odręb­nych impre­zach, tj. na XXXX Narodowym Pokazie...

 • Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych

  Hodowla

  Szwecja zdo­by­ta!!!

  By

  Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szewcja/ w dniach 2-5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie...

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Płodność ogie­ra

By 18 stycznia 2019
Cavaliada

Porady Żywieniowe

Początek sta­nów­ki

By 11 stycznia 2019
Na górę