Connect with us

Hodowca i Jeździec

CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

Reportaż

CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

Pod takim tytu­łem uka­za­ła się rela­cja z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA) na stro­nie inter­ne­to­wej Francuskiego Związku Anglo-Arabskiego (ANAA). Wydarzenie to mia­ło miej­sce w dniach 7-8 czerw­ca na tere­nie Stadniny Koni Białka, gdzie na kolej­ne dwa dni zapla­no­wa­ny był Narodowy Czempionat Koni Małopolskich. Gospodarze - Polski Związek Hodowców Koni i Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. – Stadnina Koni Białka, gości­li repre­zen­tan­tów Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii, Szwajcarii oraz Polski.

Spotkanie roz­po­czę­ło się od wizy­ty w Stadninie oraz pre­zen­ta­cji koni hodow­la­nych – rasy mało­pol­skiej, czy­stej krwi arab­skiej, ale tak­że innych pol­skich ras. Następnie po posie­dze­niu Zarządu CIAA goście wybra­li się na zwie­dza­nie Zamościa i uro­czy­stą kola­cję. Kolejny dzień prze­biegł pod zna­kiem obrad na temat hodow­li, spor­tu oraz pro­mo­cji i komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej CIAA. W prze­rwie obia­do­wej goście mie­li oka­zję zoba­czyć pol­skie anglo­ara­by użyt­ko­wa­ne w spo­rcie. Decyzją Walnego Zjazdu zosta­ła powo­ła­na komi­sja mię­dzy­na­ro­do­wa, któ­ra ma roz­strzy­gać kwe­stie zwią­za­ne z wymia­ną mate­ria­łu gene­tycz­ne­go mię­dzy kra­ja­mi człon­kow­ski­mi oraz dopusz­cza­niem do roz­ro­du ogie­rów nie­speł­nia­ją­cych warun­ków rodo­wo­do­wych dzia­łu II ksiąg anglo-arab­skich. W celu pro­mo­cji rasy oraz Konfederacji, CIAA chce zazna­czyć swo­ją obec­ność na tego­rocz­nych Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Tryon (USA). Zostaną opu­bli­ko­wa­ne mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne. Planowany jest udział CIAA w nowej tzw. plat­for­mie komu­ni­ka­cyj­nej Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH). Zaś ist­nie­ją­cą stro­nę inter­ne­to­wą angloarabhorses.com ma uzu­peł­nić pro­fil CIAA na face­bo­oku. Pobyt gości zagra­nicz­nych zakoń­czył się w sobo­tę udzia­łem 2 dele­ga­tów w Komisji Sędziowskiej Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich.

Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć autor­stwa Fancisco Maria Ferrari Calisto.

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
kir

Od Redakcji

Nie żyje Andrzej Sarnowski

By 25 października 2019

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019
Na górę