Connect with us

Hodowca i Jeździec

Szwecja zdo­by­ta!!!

Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych

Hodowla

Szwecja zdo­by­ta!!!

Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szewcja/ w dniach 2-5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie z pię­ciu kra­jów Europy. Polskę repre­zen­to­wa­ło 13 koni ardeń­skich wyho­do­wa­nych u nas w kra­ju. Spośród nich 7 zna­la­zło się w pierw­szej trój­ce w swo­jej kla­sie, a osta­tecz­nie zdo­by­li­śmy tytu­ły: 2 czem­pio­nów, 3 wice­czem­pio­nów i 2 dru­gich wice­czem­pio­nów! To wiel­ki suk­ces pol­skich hodow­ców!

Chcemy podzię­ko­wać orga­ni­za­to­rom za nie­za­po­mnia­ne chwi­le spę­dzo­ne w Bollerup - pięk­ne konie, facho­wa obsłu­ga i wspa­nia­ła atmos­fe­ra. Organizacja tego wyda­rze­nia sta­ła na naj­wyż­szym pozio­mie!
Gorące podzię­ko­wa­nia prze­sy­ła­my rów­nież naszym spon­so­rom. Dzięki Sklep Jeździecki BERGO z Rumi oraz Sklep Jeździecki GnL z Łodzi pol­skie arde­ny wyglą­da­ły wyjąt­ko­wo pięk­nie, co oczy­wi­ście prze­ło­ży­ło się na zna­ko­mi­te wyni­ki.
Hodowcom jesz­cze raz GRATULUJEMY, a wszyst­kich Państwa zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji zdję­cio­wej ze Szwecji przy­go­to­wa­nej przez naszą kole­żan­kę, Marzenę Woźbińską.

Wyniki Internationell Utstallning!
Bollerup, 02-05.08.2018 r.

Klacze dwu­let­nie

 1. Teklija (Suliwan ard.pol. - Tequila ard.szw. po Expo De Feulen ard.) hod. i wł. Witold Świątek Brzeziński POL
 2. Gaby De Saint Brice (Bolero De La Croix – Venise De La Croix po Quitus De La Croix) wł. Michel Claude FRA
 3. Dora De Pallen (Sioux De Wincrange – Charlotte De Oallen po Arami De La Mess) hod. i wł. Leon Zigrand LUX

Klacze trzy­let­nie:

 1. Emeraude De Kuborn (Darco De L’halvigne – Duchesse De Kuborn po Arco Van Nieuwenhove) hod. i wł. Joseph Reuter LUX
 2. Viola S.A. (Qeo AWG ard. - Violette Du Chateau ard.fr. po Neron 50 ard.) hod. i wł. Andrzej Ślepowroński POL
 3. Sakwa (Pippo Du Blofagnu ard.bel. - Samba z po Bossman ard.szw.) hod. i wł. Waldemar Sekściński POL

Ogiery dwu­let­nie:

 1. Gaillard De Gibariet (Martell – Alizee De Gibarriet po Rival Du Caire) hod. i wł. Marc Bardin FRA
 2. Styll (Marino ard.szw. - Stina ard.szw. po Paular ard.szw.) hod. i wł. Andrzej Derlecki POL
 3. Amolis (Marino ard.szw. - Amorina ard.szw. po Amiralen ard.szw.) hod. i wł. Andrzej Derlecki POL

Ogiery trzy­let­nie:

 1. Artur S (Remus – Amanda po Frej) hod. i wł. Goran Salomonsson SWE
 2. Elmar (Marino ard.szw. - Ellen ard.szw. po Elegant ard.) hod. i wł. Andrzej Derlecki POL
 3. Falco Du Vallon (Impair De La Coronne Be – Blueberry Du Vallon po On Line Du Vallon) hod. i wł. Cyril Lacroix FRA

Ogiery czte­ro­let­nie i star­sze:

 1. Santor (Pippo Du Blofagnu ard.bel. - Samba z po Bossman ard.szw.) hod. Waldemar Sekściński, wł. Krzysztof Giers POL
 2. Asterix (Akvavit – Mamsell po Anker) hod. Adam Carlsson, wł. Arne Nord SWE
 3. Sioux De Wincrange (Xingu Du Piry – Brunette De Wincrange po Benno De Dahl) hod. Thielen Wincrange, wł. Leon Zigrand LUX

 

Zdjęcie głów­ne:
Dekoracja ogie­ra Santor, czem­pio­na w kla­sie ogie­rów star­szych,
fot. Marzena Woźbińska.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę