Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sezon wyści­go­wy 2007 w licz­bach

Sport i wyścigi

Sezon wyści­go­wy 2007 w licz­bach

Paweł Gocłowski

Organizatorem spor­to­wych zma­gań na war­szaw­skim Służewcu przez kolej­ny rok będzie Stado Ogierów w Łącku Spółka z o.o., a ope­ra­to­rem przyj­mu­ją­cym zakła­dy wza­jem­ne (zarów­no na torze, jak i w eks­po­zy­tu­rach na tere­nie kra­ju) Totolotek Toto-Mix SA.

Stołeczny sezon wyści­gów kon­nych 2007 ruszył 28 kwiet­nia i potrwa do 25 listo­pa­da. Konie peł­nej krwi angiel­skiej pod­czas 54 dni (sobo­ty i nie­dzie­le) roze­gra­ją 285 gonitw, w tym 10 pło­to­wych. Zaplanowana pula nagród w naj­szyb­szej koń­skiej rasie to 2 717 750 zło­tych, z cze­go na wyści­gi ska­ka­ne przy­pa­da kwo­ta 110 250 zło­tych. Płatnych jest pierw­szych pięć miejsc.

Liczba fol­blu­tów zamel­do­wa­nych do bie­ga­nia oscy­lu­je w gra­ni­cach 750 sztuk. Jak zwy­kle naj­licz­niej­szą gru­pę sta­no­wią dwu­lat­ki - ponad 320, rocz­nik der­bo­wy liczy oko­ło 250 koni, a star­sze gene­ra­cje nie­co ponad 170. Pamiętać nale­ży, że część koni zgło­szo­nych do tego­rocz­ne­go sezo­nu leczy kon­tu­zje, część już ode­szła z tre­nin­gu, jesz­cze inne w ogó­le do nie­go nie tra­fi­ły, a pew­na gru­pa będzie star­to­wać wyłącz­nie poza gra­ni­ca­mi kra­ju.

Zima wyjąt­ko­wo sprzy­ja­ła sys­te­ma­tycz­nej codzien­nej pra­cy, ale jak to zwy­kle bywa, nie­któ­re wierz­chow­ce mają jesz­cze nie­co zale­gło­ści tre­nin­go­wych. Z naj­wyż­szej kate­go­rii (A) roz­po­czę­ło sezon 11 koni star­szych i 2 trzy­lat­ki. Poza gru­pa­mi (B) kla­sy­fi­ko­wa­nych było 7 repre­zen­tan­tów „sta­rej gwar­dii” i tro­je przed­sta­wi­cie­li rocz­ni­ka 2004, nato­miast w gru­pie I trzy konie 4-let­nie i star­sze oraz 5 trzy­lat­ków, a w gru­pie II: 13 „star­sza­ków” i 31 koni trzy­let­nich.

Dwudziestu dwóch tre­ne­rów przy­go­to­wu­je do star­tów fol­blu­ty na Służewcu, trzech we Wrocławiu, trzech dys­po­nu­je bok­sa­mi zarów­no w Warszawie, jak i poza nią, a dwu­na­stu pro­wa­dzi swo­je staj­nie na tere­nie kra­ju.

W leciut­ko odchu­dzo­nym kalen­da­rzu gonitw poza­gru­po­wych nie ma spe­cjal­nych zmian. Uwagę zwra­ca jed­nak fakt, że odbę­dą się dwa duże mityn­gi. Derby Gala zapla­no­wa­na na pierw­szą nie­dzie­lę lip­ca będzie dniem peł­nym spor­to­wych emo­cji. Oprócz bata­lii o Błękitną Wstęgę (pula nagród 105 000 zł), naj­lep­sze konie star­szych rocz­ni­ków przy­stą­pią do rywa­li­za­cji o laur Prezesa Rady Ministrów, czo­łów­ka fly­erów spo­tka się w miler­skiej Nagrodzie Rzecznej, trzy­let­nie kla­cze sta­ną na star­cie pierw­szo­gru­po­we­go bie­gu nazwa­ne­go imie­niem Novary, a spe­cja­li­ści od pło­tów i prze­szkód ruszą w dystans 3800 m (1. Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego). W pro­gra­mie dnia znaj­dzie się też wyścig dla debiu­tu­ją­cych dwu­lat­ków i dwie goni­twy han­di­ka­po­we. Z kolei Wielka Jesienna Gala, któ­ra odbę­dzie się w nie­dzie­lę 30 wrze­śnia, z naj­po­waż­niej­szym spraw­dzia­nem porów­naw­czym sezo­nu, czy­li Wielką Warszawską (suma nagród 112 000 zł), poje­dyn­kiem na milę o Nagrodę Mosznej, bata­lią o naj­cen­niej­sze tro­feum dla dwu­lat­ków - Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poje­dyn­kiem o szar­fę Cardei (2-let­nie kla­cze) i pło­to­wym spraw­dzia­nem o laur Tarana, a tak­że trze­ma inny­mi wyści­ga­mi, sta­no­wić będzie emo­cjo­nu­ją­ce uko­ro­no­wa­nie let­nio-jesien­nej czę­ści sezo­nu 2007.

Nowością w pro­gra­mie jest rów­nież brak Nagród Próbnych dla koni dwu­let­nich, a powro­tem do dobre­go zwy­cza­ju otwar­cie gonitw kate­go­rii A dla koni tre­no­wa­nych poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Status poje­dyn­ków mię­dzy­na­ro­do­wych mają też wszyst­kie wyści­gi pło­to­we. Ponownie mamy też bie­gi z wcze­sny­mi mel­dun­ka­mi. Są to nagro­dy Derby i Wielka Warszawska, a dla publicz­no­ści waż­na jest infor­ma­cja, że wstęp na wyści­gi jest bez­płat­ny - try­bu­na głów­na (z wyjąt­kiem loży hono­ro­wej). Miejscem roz­gry­wa­nia gonitw dla koni peł­nej krwi w sezo­nie 2007 będzie rów­nież: Hipodrom Sopot  - w nad­bał­tyc­kim kuror­cie bom­ba pój­dzie w górę 14 i 15 lip­ca.

Nie pozo­sta­je zatem nic inne­go jak ser­decz­nie zapro­sić wszyst­kich sym­pa­ty­ków koni peł­nej krwi na wciąż pięk­ny i zato­pio­ny w zie­le­ni war­szaw­ski tor, a latem do wypo­czyn­ko­we­go Sopotu. Wyścigi kon­ne, jak na sport kró­lów przy­sta­ło, gwa­ran­tu­ją wyjąt­ko­we emo­cje i nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia, nie­zmien­nie pozo­sta­jąc pod­sta­wo­wym kry­te­rium selek­cyj­nym przy wybo­rze koni do dal­szej hodow­li.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę