Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

 • Debiut czy game-over?

  By 1 grudnia 2010

  Jan Skoczylas Pewnego razu, za góra­mi, za lasa­mi, w popu­lar­nym ośrod­ku jeź­dziec­kim odby­wa­ły się zawo­dy regio­nal­ne w sko­kach. W cza­sie zawo­dów...

 • Zaprzęgi na zakrę­cie

  By 1 września 2010

  Tadeusz Kodź Powożenie zaprzę­ga­mi to dys­cy­pli­na, któ­ra w histo­rii pol­skich spor­tów kon­nych może się poszczy­cić naj­więk­szą licz­bą zdo­by­tych...

 • Mazurek dla Mazurka

  By 1 marca 2010

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski O pasji, woli wal­ki, szan­sie na suk­ces w USA i odra­dza­niu się zaprzę­gów w Polsce roz­ma­wia­my z Piotrem Mazurkiem...

 • Koń zaprzę­go­wy - pol­ski pro­dukt eks­por­to­wy

  By 1 marca 2010

  Tadeusz Kodź Konie spor­to­we hodow­li pol­skiej, w dodat­ku użyt­ko­wa­ne przez zagra­nicz­nych jeźdź­ców, na tle ogrom­nej licz­by koni bio­rą­cych udział...

 • Co przy­nie­sie nam sezon 2010?

  By 1 marca 2010

  Tomasz Mossakowski Początek roku 2010 oka­zał się trud­ny dla jeź­dziec­twa. Zaczęło się od znacz­ne­go zmniej­sze­nia dota­cji Ministerstwa...

 • Oddzielić ziar­no od plew

  By 1 września 2009

  Roman Krzyżanowski Ocena mło­dych koni pod wzglę­dem ich przy­szłej war­to­ści użyt­ko­wej jest bar­dzo trud­na i wyma­ga ze stro­ny sędziów...

 • Olimpijskie wyzwa­nia, cz. 1

  By 1 września 2009

  Marcin Szczypiorski Minął ponad rok od zakoń­cze­nia Igrzysk Olimpijskich w Hongkongu (Pekinie). 
Igrzysk, któ­re dla pol­skie­go jeź­dziec­twa były...

 • Wykorzystać szan­sę

  By 1 czerwca 2009

  Roman Krzyżanowski Sytuacja eko­no­micz­na pol­skich hodow­ców koni ule­gła w ostat­nich kil­ku latach wyraź­ne­mu pogor­sze­niu. Pomimo roz­wo­ju rodzi­me­go...

 • Wypromować wiel­kie wido­wi­sko

  By 1 czerwca 2009

  Marta Wójcik HSBC FEI World Cup Eventing Final w Strzegomiu to naj­lep­si jeźdź­cy i wspa­nia­łe konie, nie­po­wta­rzal­ne wido­wi­sko spor­to­we....

 • Rola tre­ne­ra

  By 1 marca 2009

  Władysław Byszewski W nr 2/09 cza­so­pi­sma „Koń Polski” Jacek Wierzchowiecki w arty­ku­le „Okiem tre­ne­ra” ape­lu­je o pra­wi­dło­wą naukę dosia­du i uży­wa­nia...

 • Świat za tym murem

  By 1 marca 2009

  Magda Janiszewska Niewielu war­sza­wia­ków wie dzi­siaj, co napraw­dę kry­je się za murem w pobli­żu Ursynowa. Wspaniały obiekt wzo­ro­wa­ny...

 • Uczyć zgod­nie z prze­zna­cze­niem

  By 1 grudnia 2008

  Aleksandra Górecka-Bruzda Czwarta kon­fe­ren­cja Międzynarodowego Towarzystwa Nauk o Jeździectwie (International Society for Equitation Sciences) zgro­ma­dzi­ła w Dublinie w dniach...

 • Amatorskie jeź­dziec­two

  By 1 marca 2008

  Anna Nowicka-Posłuszna, Magdalena Rusiecka, Katarzyna Balińska Jazda kon­na jest jed­ną z naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych i dają­cych naj­wię­cej satys­fak­cji for­mą...

 • 120 i wyżej

  By 1 marca 2008

  Jan Skoczylas Tempo, Rytm, Rozluźnienie są pod­sta­wą nie tyl­ko ujeż­dże­nia, nie tyl­ko sko­ków, nie tyl­ko jeź­dziec­twa, ale prak­tycz­nie każ­dej dys­cy­pli­ny...

 • Po sezo­nie wyści­go­wym 2007

  By 1 września 2007

  Paweł Gocłowski Zainaugurowany w sobo­tę 28 kwiet­nia w Warszawie sezon wyści­go­wy 2007, któ­re­go orga­ni­za­to­rem było Stado Ogierów w Łącku,...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę