Connect with us

Hodowca i Jeździec

Weekend pol­skich koni – tylkoskoki.pl

fot. Małgorzata Sieradzan

Sport i wyścigi

Weekend pol­skich koni – tylkoskoki.pl

Nie tyl­ko FarmerEl Camp, ale i Nevados S zdo­by­wa­ły w minio­ny week­end punk­ty do LR. Do tego doszły dobre rezul­ta­ty koni z pasz­por­tem PZHK na Mistrzostwach Europy w Strzegomiu.

O dobrych wyni­kach na CSI2* w Ciekocinku Farmera (hod. SK Nowielice) pod Janem Bobikiem (3 w pią­tek w LR i 9 w GP) oraz El Campa (hod. SK Prudnik) pod Andrzejem Opłatkiem (2 w GP) dono­si­li­śmy na bie­żą­co. Teraz war­to dodać, że w minio­ną sobo­tę w naj­waż­niej­szym kon­kur­sie dnia (150 cm, pula nagród 38 000 Euro) pod­czas CSI5* w Valence dru­gie miej­sce zajął Navados S. Przypomnijmy, że konia tego wyho­do­wał w Polsce Stanisław Szurik. Właściciel Makrum Jumping Team dwa lata temu powie­rzył go do jaz­dy zna­ko­mi­te­mu skocz­ko­wi jakim jest Belg Gregory Wathelet.

Doskonale konie z pasz­por­tem PZHK spi­sy­wa­ły się też na ME WKKW w Strzegomiu. W pol­skim zespo­le bez błę­dów na prze­szko­dach cross poko­na­ły: Banderas (hod. Roman Drabiński, wł. Marek Jodko) pod Pawłem Spisakiem (jak wie­my, z powo­du otar­cia nogi nie prze­szedł prze­glą­du przed sko­ka­mi, a miał dużą szan­sę na miej­sce w pierw­szej dzie­siąt­ce), Winona (hod. i wł. Remigiusz Makowski), któ­ra pod Mariuszem Kleniukiem zaję­ła osta­tecz­nie 26 miej­sce oraz Grand Supreme (hod. SK Racot, wł. Paula Mańczak). Czwartym koniem w naszej eki­pie, któ­ra ukoń­czy­ła dru­ży­no­we ME na 9 miej­scu była Fuksja (hod. i wł. Henryk Święcicki) pod Pawłem Warszawskim. Do tego w Strzegomiu pod Finką Pauliiną Swindells star­to­wał wyho­do­wa­ny przez Andrzeja Skibińskiego Ferro S. Para po uda­nym czwo­ro­bo­ku mia­ła jed­no wyła­ma­nie na cros­sie, par­kur poko­na­ła bez zrzu­tek i zaję­ła osta­tecz­nie 35 miej­sce.

Jak widać, czę­sto pol­scy hodow­cy i PZHK mają się czym pochwa­lić.

Zdjęcie: Małgorzata Sieradzan
Źródło: tylkoskoki.pl

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę