Connect with us

Hodowca i Jeździec

Piękne konie, mocar­ne cię­ża­rów­ki i mnó­stwo zaba­wy

Sport i wyścigi

Piękne konie, mocar­ne cię­ża­rów­ki i mnó­stwo zaba­wy

W dniach 21-23 lip­ca 2017 zaprzę­gi zago­ści­ły w dość nie­ty­po­wym miej­scu - na naj­więk­szym w tej czę­ści Europy zlo­cie cię­ża­ró­wek - Master Truck Show, któ­ry odby­wał się nie­da­le­ko Opola na tere­nie lot­ni­ka w Nowej Polskiej Wsi.

Osiem zaprzę­gów wzię­ło udział w show, któ­re corocz­nie odwie­dza oko­ło 30 tys. widzów.

Była to wspa­nia­ła oka­zja do tego, aby wypro­mo­wać sport zaprzę­go­wy. Dzięki sta­ra­niom orga­ni­za­to­ra cyklu zawo­dów Driving Cup - Pawła Konarskiego oraz przy­chyl­no­ści orga­ni­za­to­rów zlo­tu - poka­zy zaprzę­go­we uświet­ni­ły trzy­dnio­wą impre­zę.

Osiem zaprzę­gów zosta­ło podzie­lo­nych na dwie dru­ży­ny, w któ­rych skład wcho­dzi­ły czte­ry zaprzę­gi - czte­ro­kon­ny, dwa paro­kon­ne i jeden czte­ro­kon­ny kucy. Zawodnicy poko­ny­wa­li par­kur mara­to­nu kom­bi­no­wa­ne­go, a wyni­ki poszcze­gól­nych zawod­ni­ków skła­da­ły się na ogól­ny wynik dru­ży­ny. Wśród zawod­ni­ków mogli­śmy podzi­wiać Kadrowiczów: Weronikę Kwiatek, Bartłomieja Kwiatka i Marcina Kilańczyka. Wystartowali rów­nież: Wiesław Sadowski, Bartosz Adamczyk, Dawid Gawroński, Dominik Rimke i Sebastian Cichocki. Dodatkowo w poka­zach udział brał uczest­nik mło­dzie­żo­wych ME - Bartosz Złoty.

Całość uświet­nił nowa­tor­ski pomysł - kon­kurs prze­bie­rań­ców, gdzie każ­dy zaprzęg mógł popi­sać się buj­ną fan­ta­zją pre­zen­tu­jąc się w nie­ba­nal­nych stro­jach. Były boba­sy, Batman, pie­lę­gniar­ki, leka­rze, Kleopatra, góra­le, szej­ko­wie i dre­sia­rze. Konkurs oka­zał się wspa­nia­łym wido­wi­skiem, co odzwier­cie­dla­ła bar­dzo żywo reagu­ją­ca publicz­ność.

fot. driving.pl

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę