Connect with us

Hodowca i Jeździec

ME WKKW Strzegom – wrę­czy­li­śmy nagro­dy!

fot. Małgorzata Sieradzan

Sport i wyścigi

ME WKKW Strzegom – wrę­czy­li­śmy nagro­dy!

W nie­dzie­lę 20 sierp­nia 2017 roku zakoń­czy­ły się per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na, na pozio­mie świa­to­wym impre­za spor­to­wa – Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Strzegomiu. Przez 4 dni widzo­wie na hipo­dro­mie w Morawie, a tak­że za pośred­nic­twem tele­wi­zji i inter­ne­tu mogli obser­wo­wać zma­ga­nia naj­lep­szych euro­pej­skich zawod­ni­ków. Do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 77 zawod­ni­ków z 19 kra­jów i 13 dru­żyn naro­do­wych.

Indywidualne zwy­cię­stwo wywal­czy­ła Niemka, Ingrid Klimke i 13-let­ni wałach Horseware Hale Bob OLD (Helikon xx – Goldige po Noble Champion). Para uzy­ska­ła wynik 30,30 pkt. Srebro tra­fi­ło do jej roda­ka, Michaela Junga, obec­ne­go mistrza olim­pij­skie­go i dotych­cza­so­we­go trzy­krot­ne­go mistrza Europy i fisherRocana FST (Ituango xx – Rose II po Carismo) – wynik: 32,8 pkt. Trzecie miej­sce indy­wi­du­al­nie zdo­by­ła Brytyjka Nicola WilsonBulana (Tygo – Sulana po Furore) - 35,50 pkt. Drużynowo zwy­cię­ży­ła eki­pa angiel­ska.

Najlepszą pol­ską parą, któ­ra skla­sy­fi­ko­wa­ła się na miej­scu 26., była 11-let­nia klacz Winona sp (Love Affair han. – Waikiki po Spartakus) hodow­li i wła­sno­ści Remigiusza MakowskiegoMariusz Kleniuk.  Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni, Paweł Mazurek wrę­czył nagro­dę panu Mariuszowi nagro­dę dla zawod­ni­ka dosia­da­ją­ce­go Najlepszego Konia Polskiej Hodowli w ME WKKW Strzegom 2017 oraz czek na 1000 Euro.

Gratulujemy pol­skiej parze uda­ne­go debiu­tu w impre­zie tej ran­gi co Mistrzostwa Europy.

ME WKKW po raz pierw­szy były roz­gry­wa­ne w Polsce. Tak wyjąt­ko­we wyda­rze­nie sta­ło się dla PZHK oka­zją, aby spoj­rzeć w prze­szłość i przy­po­mnieć zawod­ni­ków, któ­rzy mie­li swój wkład w roz­wój tej dys­cy­pli­ny jeź­dziec­kiej w naszym kra­ju. Na mistrzo­stwa w Strzegomiu zapro­si­li­śmy dru­ży­nę, któ­ra repre­zen­to­wa­ła Polskę pod­czas 15. Mistrzostw Europy WKKW w duń­skim Horsens w roku 1981. Jan Lipczyński, Krzysztof Rafalak, Mirosław SzłapkaMirosław Ślusarczyk uho­no­ro­wa­ni zosta­li meda­la­mi 120-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni. Nasi zawod­ni­cy nie kry­li wzru­sze­nia, kie­dy widzo­wie zgo­to­wa­li im owa­cję pod­czas run­dy hono­ro­wej, któ­rą odby­li powo­za­mi pod lej­cą Bartłomieja KwiatkaJustyny i Karoliny Kubańskich oraz Romana Szultki.

Zachęcamy Państwa do obej­rze­nia zdjęć z deko­ra­cji.

To była fan­ta­stycz­na impre­za! Już wkrót­ce opu­bli­ku­je­my obszer­ną rela­cję z Mistrzostw Europy WKKW w Strzegomiu.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę