Connect with us

Hodowca i Jeździec

Paweł Spisak został Mistrzem Polski Seniorów WKKW 2017

Sport i wyścigi

Paweł Spisak został Mistrzem Polski Seniorów WKKW 2017

Zakończył się 10. Festiwal Jeździecki Baborówko, któ­ry wyło­nił tego­rocz­ne­go Mistrza Polski Seniorów WKKW. W ramach zawo­dów roze­gra­no tak­że czte­ry kla­sy zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych - CIC3*, CIC2*, CIC1* i CCI3* oraz dwie kla­sy zawo­dów kra­jo­wych - CNC L i CNC P.

Mistrzem Polski Seniorów WKKW w 2017 roku po raz szó­sty w swo­jej karie­rze został Paweł Spisak (POL). Mistrzostwa Polski roz­gry­wa­ne były w ramach kon­kur­su CIC3* o nagro­dę Kuhn - Maszyny Rolnicze, pod patro­na­tem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Paweł Spisak rywa­li­zo­wał na swo­im pod­sta­wo­wym koniu - Banderasie. Piątkowa pró­ba ujeż­dże­nia nie była dla zawod­ni­ka zbyt uda­na, ale sobot­ni cross poka­zał, że Paweł Spisak i Banderas sta­no­wią dosko­na­łą parę. Para z miej­sca dwu­dzie­ste­go pią­te­go po piąt­ko­wym ujeż­dże­niu, w sobo­tę po cros­sie wysu­nę­ła się na ósmą pozy­cję w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej i na pierw­szą wśród repre­zen­tan­tów Polski. Swoją for­mę Paweł Spisak i Banderas potwier­dzi­li w dzi­siej­szej pró­bie sko­ków przez prze­szko­dy, poko­nu­jąc par­kur jako jedy­ni wśród repre­zen­tan­tów Polski bez żad­ne­go błę­du. W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej kon­kur­su CIC3* Paweł Spisak i Banderas upla­so­wa­li się na pią­tej pozy­cji.

I Wicemistrzem Polski został Jan Kamiński, któ­ry star­to­wał na Seniorze. Para ta dosko­na­le radzi­ła sobie przez wszyst­kie trzy dni zawo­dów. Po wczo­raj­szej pró­bie tere­no­wej zawod­nik pla­so­wał się na trze­cim miej­scu w ran­kin­gu Mistrzostw Polski. Dziś w pró­bie sko­ków para zro­bi­ła tyl­ko jeden błąd (4 punk­ty kar­ne) i osta­tecz­nie zaję­ła w ran­kin­gu Mistrzostw Polski Seniorów dru­gie miej­sce, a dzie­wią­te miej­sce w ran­kin­gu ogól­nym kon­kur­su CIC3*. II Wicemistrzem Polski został Mariusz Kleniuk, któ­ry star­to­wał na koniu Loretta. Po wczo­raj­szej pró­bie tere­no­wej zawod­nik zaj­mo­wał czwar­te miej­sce. Dziś w pró­bie sko­ków para pora­dzi­ła sobie bar­dzo dobrze, koń­cząc kon­kurs z dwo­ma zrzut­ka­mi (8 punk­tów kar­nych), zaj­mu­jąc w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej kon­kur­su CIC3* czter­na­ste miej­sce.

Z rywa­li­za­cji o zło­to w Mistrzostwach Polski wypa­dli dwaj fawo­ry­ci: zeszło­rocz­ny Mistrz Polski Seniorów Michał Knap, któ­ry wczo­raj pod­czas pró­by tere­no­wej zali­czył upa­dek i został wyeli­mi­no­wa­ny z kon­kur­su oraz świet­nie radzą­cy sobie na zawo­dach w Baborówku Mateusz Kiempa, któ­ry tak­że został wyeli­mi­no­wa­ny z dal­szej rywa­li­za­cji w kon­kur­sie CIC3* z obo­ma swo­imi koń­mi.

W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej kon­kur­su CIC3* pierw­sze miej­sce zajął nie­miec­ki Mistrz oraz tre­ner Polskiej Kadry Narodowej Andreas Dibowski (GER) na koniu Wolsmond. Drugie miej­sce nale­ża­ło do Franziski Keinki (GER) na koniu Lancaster 149, a trze­cie - Anny Siemer (GER) na koniu Chloe 21.

Znakomicie w trzech dłu­gich gwiazd­kach, w kon­kur­sie CCI3* o nagro­dę Lotto, pora­dzi­ła sobie naj­bar­dziej doświad­czo­na w Baborówku zawod­nicz­ka - Karin Donckers (BEL). Amazonka z koniem Jalapeno zaję­ła pierw­sze miej­sce, a z Gini Ten Hunsel - miej­sce dru­gie. Dla jedy­ne­go star­tu­ją­ce­go w tym kon­kur­sie Polaka - Pawła Spisaka (POL), któ­ry po pró­bie tere­no­wej był lide­rem, dzi­siej­sza pró­ba sko­ków przez prze­szko­dy nie była uda­na. Zawodnik na Admirale uzbie­rał łącz­nie 29 punk­tów kar­nych i osta­tecz­nie upla­so­wał się na pią­tym miej­scu w kon­kur­sie CCI3*.

Konkurs CIC2* wygrał Andreas Dibowski (GER) na koniu Belfast 35, dru­gie miej­sce nale­ża­ło do Anny Nilsson (SWE) na koniu Candy Girl, a trze­cie - do Mateusza Kiempy (POL) na koniu Ambrozio J.

Pozycję lider­ki w kon­kur­sie CIC1* utrzy­ma­ła nie­miec­ka ama­zon­ka Pauline Knorr (GER) i Cayetano’s Landlord. Para po wczo­raj­szej pró­bie tere­no­wej mia­ła nad pozo­sta­ły­mi zawod­ni­ka­mi spo­rą prze­wa­gę i mimo jed­nej zrzut­ki, Pauline Knorr (GER) ukoń­czy­ła kon­kurs na pierw­szym miej­scu. Z dru­gą pozy­cją kon­kurs ukoń­czył Ksawery Śniegucki (POL) na koniu Gouverneur, któ­ry po dzi­siej­szej pró­bie sko­ków pozy­cji awan­so­wał z pią­te­go na dru­gie miej­sce. Trzecią pozy­cję w tym kon­kur­sie zajął Lois Chabot (BEL) na koniu Barlison.

To dzie­sią­ta, jubi­le­uszo­wa edy­cja Festiwalu Jeździeckiego Baborówko. Po raz pierw­szy w histo­rii tych zawo­dów roz­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW. Festiwal to tak­że szó­sta eli­mi­na­cja Pucharu Polski WKKW, więc wyni­ki ze wszyst­kich kon­kur­sów liczą się do ran­kin­gu Pucharu Polski WKKW, któ­re­go finał tak­że odbę­dzie się w Baborówku - pod­czas zawo­dów Baborówko Horse Sale Show w dniach pd 29 wrze­śnia do 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r.

Pełne rezul­ta­ty dostęp­ne są na: https://zawodykonne.com/zawody/45/tour/78#week26

fot.MRPhoto.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę