Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rafał Wojtacha - Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

fot. Paulina Peckiel - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Rafał Wojtacha - Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2017

XXXIII Mistrzostwa Polski w zaprzę­gach paro­kon­nych roz­gry­wa­ne w ośrod­ku Lando w Ptakowicach wygrał pro­wa­dzą­cy przez wszyst­kie 3 dni gospo­darz tych zawo­dów Rafał Wojtacha, powo­żą­cy parą koni rasy ślą­skiej: Eros śl. (Burgund  - Estonia/Dudek) hod. Mirosława Jarmuża Respekt śl. (Jogurt - Renatka/Butanol) hod. SO Książ. Oba konie są wła­sno­ści zawod­ni­ka. 

Rafał Wojtacha ode­brał z rąk Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, Pawła Mazurka nagro­dę dla Najlepszych Koni Polskiej Hodowli.

W ostat­nich latach konie Rafała Wojtachy z koniem pod­sta­wo­wym jakim jest Respekt zdo­by­ły już trze­ci medal Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.

Zdjęcia: Paulina Peckiel

Więcej w Sport i wyścigi

Wydawca

Reklama

Equine NutriPlan - szkolenia
Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę