Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

 • Noblesse obli­ge

  By 1 czerwca 2005

  Anna Nowicka-Posłuszna Koń nale­ży do naj­bar­dziej poży­tecz­nych zwie­rząt na świe­cie. Odegrał ogrom­ną rolę w roz­wo­ju gospo­dar­czym i kul­tu­ro­twór­czym czło­wie­ka, był...

 • Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu - Książ 2005

  By 1 czerwca 2005

  Anna Cuber Ujeżdżenie to isto­ta wszyst­kich dys­cy­plin jeź­dziec­kich i nie jest to czcze stwier­dze­nie. Bez ujeż­dże­nia nawet koń o ogrom­nych moż­li­wo­ściach sko­ko­wych...

 • X Międzynarodowe Zawody Jeździeckie - Wrocław 2004

  By 1 marca 2004

  Marta Staszczak Pod bia­ło-czer­wo­ną ban­de­rą W dniach 28 - 30 maja 2004 roku we Wrocławiu, na Hipodromie im. Kawalerii Polskiej na tere­nie...

 • Koniki pol­skie w zaprzę­gu

  By 1 grudnia 2003

  lek.wet. Ireneusz Maśliński Koniki pol­skie są zwie­rzę­ta­mi towa­rzy­ski­mi, a jeże­li są trak­to­wa­ne we wła­ści­wy spo­sób, to łatwo przy­zwy­cza­ja­ją się...

 • Konkurencje sty­lu western

  By 1 grudnia 2003

  Decyzja Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) z kwiet­nia 2000 roku o uzna­niu jed­nej z kon­ku­ren­cji wester­no­wych reinin­gu za ofi­cjal­ną przy­spie­szy­ła roz­wój...

 • Parkury, cz. 2 - Główne Zasady Projektowania Torów Przeszkód

  By 1 grudnia 2003

  Analiza pro­gra­mu zawo­dów, przej­rze­nie list star­to­wych oraz gra­fi­ku nagród finan­so­wych poszcze­gól­nych kon­kur­sów, zna­jo­mość miej­sca gdzie będzie posta­wio­ny...

 • Against the clock, cz. 1

  By 1 grudnia 2003

  Dlaczego taki tytuł? „Against the clock” w ter­mi­no­lo­gii jeź­dziec­kiej ozna­cza kon­kur­sy jeź­dziec­kie w sko­kach, w któ­rych kry­te­rium kla­sy­fi­ko­wa­nia zawod­ni­ków...

 • Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice

  By 1 września 2003

  Partynice to pra­wie 100-let­nia tra­dy­cja roz­gry­wa­nia gonitw we Wrocławiu. W XIX wie­ku wyści­gi roz­gry­wa­no na tzw. Szczytnikach, w miej­scu gdzie obec­nie...

 • Precious N Golden Precious N Golden

  Western i zakli­na­nie koni

  By 1 września 2003

  Dwie nowo­ści jeź­dziec­kie ostat­nich lat w Polsce to naro­dzi­ny ruchu western i kur­sy natu­ral­nych metod pra­cy z koń­mi.

 • Parkury, cz. 1 - Wstęp

  By 1 września 2003

  W cyklu „Parkury” pre­zen­to­wa­nym na naszych łamach przed­sta­wia­my frag­men­ty pisa­nej przez Krzysztofa Koziarowskiego i Łukasza Jankowskiego książ­ki o tym samym tytu­le....

 • Tradycja i współ­cze­sność

  By 1 września 2003

  Ur. W 1951 r w Wadowicach. Początek przy­go­dy z jeź­dziec­twem: 1964 w klu­bie WKS Podhalanin Wadowice. Uczeń Tadeusza Tetmajera i innych spad­ko­bier­ców...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę