Connect with us

Hodowca i Jeździec

Pomian i Pitawal

Reportaż

Janów Podlaski 2019

tekst: Jerzy Dudała
zdję­cia: Wiesława Bałut

41. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, nad któ­rym objął patro­nat hono­ro­wy pre­zy­dent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda już za nami. W tym roku odby­ła się jubi­le­uszo­wa, pięć­dzie­sią­ta aukcja koni arab­skich z pol­skich stad­nin. Święto Konia Arabskiego roz­po­czę­ło się już w piąt­ko­we popo­łu­dnie, 9 sierp­nia, od roz­gry­wa­nia klas dla męskich przed­sta­wi­cie­li tej rasy. W całym poka­zie oce­nia­no 104 konie po 49 repro­duk­to­rach. Najwięcej potom­ków było po ogie­rze Ekstern – 9, i po ogie­rach PogromAscot DD – 8. Cały pokaz sędzio­wa­ło 3 spo­śród 4 sędziów, a byli to:

 • Eiad Safady – Holandia
 • Deirdre Hyde – Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Francesco Santoro – Włochy
 • Koenraad Detailleur – Belgia

Pokaz roz­po­czę­ła kla­sa IVa ogier­ków rocz­nych, gdzie swo­je wej­ście wyraź­nie zazna­czył gnia­dy Star Farid (RFI Farid – Star of Africa / Marwan al. Shaqab) Wojciecha Parczewskiego, któ­ry uzy­skał 92,17 pkt. i wygrał kla­sę przed swo­im sta­jen­nym kole­gą, gnia­dym Wolare (RFI Farid – Wieża Mariii / El Omari).
Rzadko któ­re­mu hodow­cy uda­je się „ustrze­lić” takie­go dubla. Star Farid dobrze poka­zał się na wio­sen­nym poka­zie w Białce, gdzie wygrał kla­sę z notą 90,67 i został wice­cze­pio­nem ogie­rów rocz­nych. Powtórzył swój suk­ces na poka­zie w Radomiu, gdzie wygrał kla­sę z notą 90,17 pkt. W czem­pio­na­cie był dru­gi, ule­ga­jąc jedy­nie janow­skie­mu Erantisowi. Ojciec Star Farida i Wolare jest mię­dzy inny­mi brą­zo­wym czem­pio­nem świa­ta z 2010 roku i jest dru­gim po ogie­rze Vittorio To, ogie­rem z linii Mirage, któ­ra powin­na bar­dziej zaist­nieć w naszej hodow­li, gdzie zbyt dużą prze­wa­gę uzy­sku­je ród Saklavi I.

Wolare i Star Farid

W kla­sie IVb zwy­cię­stwo dla Michałowskiego sta­da wywal­czył siwy Pointer (Sahm El Arab – Palanga / Ekstern) uzy­sku­jąc 91,50 pkt. W Białce był mało widocz­ny i upla­so­wał się dopie­ro na pią­tym miej­scu z notą 90,33.
Jego ojciec to syn legen­dar­ne­go WH Justice, któ­ry dał wie­lu uty­tu­ło­wa­nych potom­ków m.in. zna­ne­go w Polsce ogie­ra Shanghai EA. W spra­wie uży­cia w naszej hodow­li ogie­ra Sahm El Arab było wie­le sprzecz­nych opi­nii. Czas poka­że na ile tra­fio­na była decy­zja uży­cia go na pol­skich kla­czach. Za jego pół sio­strę Om El Eroditę na aukcji w Scottsdale – Patricia Dempsey zapła­ci­ła 1,55 mln $.

Nabiera roz­pę­du karie­ra janow­skie­go kasz­ta­no­wa­te­go ogie­ra Erantis (Ascot DD – Edgara / Om El Bellissimo), któ­ry dopi­su­je do swo­je­go kon­ta kolej­ny suk­ces zwy­cię­ża­jąc kla­sę pią­tą – ogie­rów dwu­let­nich z notą 90,67 pkt. Na wio­sen­nym poka­zie w Białce w 2018 roku został wybra­ny wice­czem­pio­nem ogie­rów rocz­nych. I taki sam tytuł uzy­skał w Warszawie. W 2019 było już lepiej, albo­wiem tak w Białce jak i w Radomiu został czem­pio­nem ogie­rów młod­szych.

W kla­sie VI – ogie­rów trzy­let­nich rywa­li­zu­ją ze sobą tyl­ko 34 konie, a poziom nie jest wyso­ki. Wyróżnia się tyl­ko gnia­dy Ames JR (Psytadel – Altara / Gazal Al Shaqab), hod./wł. Janusza Ryszkowskiego, zdo­by­wa­jąc 92 pkt. W 2017 roku tutaj w Janowie został wice­czem­pio­nem ogie­rów młod­szych, a w 2018 roku było gorzej, był „tyl­ko” trze­ci w kla­sie ogie­rów dwu­let­nich. Psytadel to poto­mek legen­dar­ne­go rodu Patrona, któ­ry wydał wie­le gwiazd rin­gu.

Klasa X, to ogie­ry 4 –6 let­nie. Mocna staw­ka, albo­wiem wszyst­kie konie prze­kro­czy­ły próg 90 pkt. Zwycięzcą zosta­je z notą 91,83 gnia­dy wycho­wa­nek gospo­da­rzy Pitawal (Kahil Al Shaqab – Pepita / Ekstern). Jak widzi­my, w rodo­wo­dzie same sła­wy, ale uwa­gę przy­cią­ga Pepita, któ­rą w 2015 roku sprze­da­no za 1400 000 euro. Pitawal w 2015 był pią­ty janow­skim czem­pio­na­cie.

Popołudniowe emo­cje koń­czy kla­sa XI dla ogie­rów sied­mio­let­nich i star­szych. Tutaj oce­ny wszyst­kich uczest­ni­ków prze­kra­cza­ją 90 pkt. Ale ktoś musi wygrać. Zasłużone zwy­cię­stwo przy­pa­da z notą 92,83 siwe­mu janow­skie­mu og. Pomian (Gazal Al Shaqab – Pilar / Fawor). Jest on naj­młod­szym synem swe­go wiel­kie­go ojca. Jego mat­ka Pilar to czem­pion­ka Polski z 1997 roku. Jest ona cór­ką Pipi, a wnucz­ką zja­wi­sko­wej Pilarki. W 2012 roku w Białce Pomian został czem­pio­nem ogie­rów młod­szych. W 2013 zali­czył 7 star­tów w goni­twach. Nie zaszko­dzi­ło to jego uro­dzie. Na Narodowym Pokazie w 2017 roku w Janowie wygrał kla­sę z uty­tu­ło­wa­nym ogie­rem Pogrom, któ­ry uzy­skał 91,17 pkt, a Pomian 91,33. W 2018 roku był dru­gim wice­czem­pio­nem ogie­rów star­szych.

Pomian i Pitawal
Pomian i Pitawal

Następnego dnia, w pogod­ny pora­nek pokaz roz­po­czę­ła żeń­ska mło­dzież tj. klacz­ki rocz­ne. A tak się cie­ka­wie zło­ży­ło, że wygra­ła ją z notą 91,17 siwa bia­łec­ka Aplia (Pomian – Anima / Ekstern). Ojciec powi­nien być dum­ny z cór­ki, tym bar­dziej, że na wio­sen­nym poka­zie w Białce zosta­ła czem­pion­ką kla­czy rocz­nych.

W kla­sie Ib suk­ces na swo­im kon­cie zapi­su­je z notą 92 pkt siwa, micha­łow­ska Florssima (Sahm El Arab – Forgissima / Vittorio To). To lepiej niż w Białce, gdzie była trze­cia w kla­sie z notą 91 pkt.
Czas poka­że czy potom­stwo jej ojca na trwa­łe zapi­sze się w histo­rii koni tej rasy. Były takie ogie­ry, któ­re stwo­rzy­ły swo­ją epo­kę jak Monogramm, Gazal czy jego wnuk Kahil Al. Shaqab. Były też takie, któ­rych się już nie pamię­ta jak np. Galba. W koniach nie ma mądrych.

Florissima

W kla­sach IIa i IIb dla kla­czy dwu­let­nich ponow­nie, jak na wcze­śniej­szych poka­zach, dosko­na­le wypa­da potom­stwo ogie­ra Ascot DD. W tej pierw­szej kla­sie wygry­wa z notą 92,17 kasz­ta­no­wa­ta janow­ska Encarina (Ascot DD – Eneria / QR Marc). W tego­rocz­nej Białce uzy­ska­ła notę 93,17 i zosta­ła czem­pion­ką kla­czy młod­szych. W kla­sie Ib też kasz­ta­no­wa­ta, Michałowska, El Bellisima (Ascot DD – Ekliptyka / Ekstern) uzy­sku­je 93,33 pkt, co daje jej zwy­cię­stwo. Jej ojciec prze­ka­zu­je nie tyl­ko arab­ski bukiet, też krót­ką rzeź­bio­ną gło­wę, ciem­ne oko, popraw­ną kło­dę, dobre koń­czy­ny i popraw­ny ruch, ale tak­że kasz­ta­no­wa­tą maść. Ogiera tego spro­wa­dził były dyrek­tor Janowa, hodow­ca i wizjo­ner Marek Trela.

Encarina
Encarina
El Bellisima
El Bellisima

W kla­sie III, dla kla­czek trzy­let­nich, suk­ces odno­si Piotr Podgórny, któ­re­go siwa Espaja (AJA Justified – Espanera / Kabsztad) wygry­wa uzy­sku­jąc 92 pkt. W 2017 była trze­cia w czem­pio­na­cie kla­czy młod­szych w Janowie, a jej ojciec, syn epo­ko­we­go WH Justice w 2015 na poka­zie w Al Kalediah był trze­ci.
W 2010 AJA Justified został czem­pio­nem świa­ta ogie­rów młod­szych.

W kla­sie VIIa dla kla­czy 4 –6 let­nich zwy­cię­stwo dla Michałowa wywal­czy­ła Zigi Zara (Shanghai EA – Zigi Zana / QR Marc) z notą 92 pkt. Jest ona wnucz­ką zna­nej Zagrobli.

Janowska gnia­da Prometida (KahilAl Shaqab – Panonia / Eukaliptus) wygry­wa kla­sę VIIb zdo­by­wa­jąc 92,33 pkt. W 2014 w Białce była wice­czem­pion­ką kla­czy rocz­nych. Jej uty­to­wa­ny ojciec pozo­sta­wił staw­kę dosko­na­łych córek takich jak Adelina, Al Jazeera, Bambina, Pustynia Kahila czy ogie­ry Paris czy Pitawal. W 2011 roku w Paryżu został czem­pio­nem świa­ta wygry­wa­jąc z wiel­kim ogie­rem Shanghai EA. 

Z kolei Michałowska Emandorissa (Abha Qatar – Emanda / Ecaho) wygry­wa w kla­sie VIIIa kla­czy 7 –10 let­nich. Jej mat­ka Emanda jest też mat­ką naszej mul­ti­czem­pion­ki Emandorii.

W kla­sie VIII b wygry­wa z notą 92,83 (3x20 za ruch) ku zado­wo­le­niu tak hodow­ców, jak i publicz­no­ści, gnia­da, micha­łow­ska Wieża Mocy (QR Marc – Wieża Marzeń / Ekstern). W 2011 roku była czem­pion­ka Polski kla­czy młod­szych, w 2012 czem­pion­ką świa­ta kla­czy młod­szych. W Stanach Zjednoczonych zosta­ła potrój­nie koro­no­wa­na. W cza­sie dzier­ża­wy naba­wi­ła się kon­tu­zji i nie umia­ła się poka­zać. Teraz, oto­czo­na nale­ży­tą opie­ką, pie­lę­gna­cją i tre­nin­giem, odzy­ska­ła swój daw­ny czar. Zapada w pamięć jej pięk­na, rzeź­bio­na gło­wa, zna­ko­mi­ta sucha, o pięk­nym rysun­ku szy­ja, dobra gór­na linia i świet­ny ruch.

Wieża Mocy
Wieża Mocy

Pokaz zamy­ka ostat­nia kla­sa, kla­czy 11 let­nich i star­szych. Tutaj na swo­im kon­cie suk­ces zapi­su­je SK Falborek Arabians, albo­wiem to jego wycho­wan­ka, siwa Eksterna (Ekstern – Emanta / Pamir) zdo­by­wa 93 pkt. W 2008 roku była wice­czem­pion­ką Polski kla­czy młod­szych, a jej ojciec, żyją­ca legen­da, któ­re­go mogli­śmy oglą­dać na Michałowskim poka­zie.

Wyniki czem­pio­na­tów

Czempionat Polski kla­czy rocz­nych:

 1. Florissima – SK Michałów
 2. Brasilia – SK Janów
 3. Amirata – SK Janów
 4. Aplia – SK Janów
 5. Esserita – Sk Michałów

Czempionat Polski ogie­rów rocz­nych:

 1. Star FaridW. Parczewski
 2. Pointer – SK Michałów
 3. WolareW. Parczewski
 4. Estorius F – SK Falborek Arabians
 5. FreysonA. Wojtowicz

Czempionat Polski kla­czy młod­szych:

 1. Encarina – SK Janów
 2. El Bellisima – SK Michałów
 3. PaprotniaL. Błaszczyk
 4. Protekcja – SK Michałów
 5. EspajaP. Podgórny

Czempionat Polski ogie­rów młod­szych:

 1. Ames JRJ. Ryżkowski
 2. Belmari – SO Białka
 3. Erantis – SK Janów
 4. Chaos Uriel – SK Chrcynno Pałac

Czempionat Polski kla­czy star­szych:

 1. Wieża Mocy – SK Michałów
 2. Eksterna – SK Falborek Arabians
 3. Zigi Zara – SK Michałów
 4. Emandorissa – SK Michałów
 5. Paterna – SK Janów

Czempionat Polski ogie­rów star­szych:

 1. Pomian – SK Janów
 2. Pitawal – SK Janów
 3. Empower – Falborek Arabians

Werdyktem sędziów Najlepszym Koniem Pokazu zosta­ła janow­ska Encarina.

Organizacja poka­zu wypa­dła dobrze. Niezrozumiałe było nato­miast ści­słe izo­lo­wa­nie poszcze­gól­nych sek­to­rów. Posegregowanie gości na trzy stre­fy VIP trud­no zro­zu­mieć, podob­nie oddzie­le­nie dzien­ni­ka­rzy od hodow­ców. Ale Polak jest bystry i odważ­ny – goście zna­leź­li zapo­mnia­ną przez orga­ni­za­to­rów „dziu­rę” obok sto­łu i oba śro­do­wi­ska się zin­te­gro­wa­ły. Wielu z nas przy­jeż­dża tutaj z całej Polski i świa­ta, aby się ze sobą spo­tkać i poroz­ma­wiać. Czasami widzi­my się tyl­ko tutaj. Jak mówio­no – daw­niej Janów to było miej­sce, gdzie miej­sco­wy rol­nik mógł poroz­ma­wiać z ame­ry­kań­skim milio­ne­rem. Wiadomo, że cza­sy te minę­ły, ale dla­cze­go nie wpusz­cza­no VIPów do staj­ni, do pra­sy, czy hodow­ców. Zrozumiałe, że do stre­fy VIP mogą wcho­dzić tyl­ko oso­by upraw­nio­ne, ale sam VIP mógł wcho­dzić wszę­dzie. Takie było nie­pi­sa­ne pra­wo. Jest taka zasa­da w kor­po­ra­cji, że pra­cow­nik ma klucz do swe­go poko­ju, kie­row­nik oddzia­łu ma klucz do poko­ju swo­ich pra­cow­ni­ków, a szef ma klucz do wszyst­kich pokoi. Takim „sze­fem” był VIP i mógł do tej pory odwie­dzać staj­nie, jak i inne stre­fy, aby spo­tkać się z przy­ja­ciół­mi nie tyl­ko na tere­nie WC. Moim zda­niem nale­ży wró­cić do tej tra­dy­cji.

Po czem­pio­na­tach przy­zna­no nagro­dy dodat­ko­we.

 • Nagrodę prze­chod­nią, tro­feum WAHO dla wybit­ne­go przed­sta­wi­cie­la rasy arab­skiej hodow­li pol­skiej przy­pa­dło janow­skiej Pętli.
 • Nagrodę prze­chod­nią im. Izabeli Pawelec-Zawadzkiej dla Młodzieżowego Czempiona Polski przy­zna­no ogie­ro­wi Ames JR Janusza Ryżkowskiego.
 • Nagrodę dla naj­lep­sze­go konia wyści­go­we­go „ode­bra­ła” janow­ska klacz Bigamia.
 • Nagrodę dla naj­pięk­niej­szej kla­czy poka­zu i za naj­lep­szy ruch zawio­zła do Michałowa El Bellisima.
 • Nagrodę za naj­pięk­niej­szą gło­wę poka­zu „zabra­ła” micha­łow­ska Protekcja.
 • Najlepszym tre­ne­rem wybra­no Kamila Biernata, a naj­lep­szym pre­zen­te­rem został Gerard Kurtz.
 • Najlepszym koniem poka­zu hodow­li pry­wat­nej zosta­ła klacz Eksterna z SK Falborek. Najwyżej skla­sy­fi­ko­wa­ny koń wła­sno­ści pry­wat­nej w każ­dej kla­sie otrzy­mał pre­mię 2000 zł od MriRW.
 • Konie, któ­re otrzy­ma­ły naj­wyż­szą punk­ta­cje w gru­pach wie­ko­wych, otrzy­ma­ły pre­mię od ECAHO w wyso­ko­ści 200 euro.
 • Nagroda dla naj­lep­sze­go hodow­cy tra­fi­ła do SK Michałów. W cza­sie odbie­ra­nia tej nagro­dy w sek­to­rze VIP był były dyrek­tor tej stad­ni­ny Jerzy Białobok z żoną Urszulą. Wprawdzie orga­ni­za­to­rzy zda­wa­li się tego nie dostrze­gać, uho­no­ro­wał go pra­cow­nik stad­ni­ny, któ­ry nie wahał się przy­pro­wa­dzić Wieży Mocy do jego sto­li­ka. To była wzru­sza­ją­ca i zmu­sza­ją­ca do prze­my­śleń chwi­la. To konie wyho­do­wa­ne przez byłych dyrek­to­rów zdo­by­wa­ły naj­wyż­sze na świe­cie lau­ry.

Wiele było gło­sów kry­tycz­nych co do spo­rzą­dzo­nej listy ofe­ro­wa­nych koni.
Na pew­no two­rze­nie takiej listy jest trud­nym zada­niem. Aby aukcja mia­ła pre­stiż i zna­cze­nie w świe­cie muszą być wysta­wio­ne konie wybit­ne i dobre, ale bez stra­ty dla pol­skich stad­nin. Odwołani dyrek­to­rzy umie­li pogo­dzić te sprzecz­no­ści ze sobą. Jak mówił Marek Grzybowski, aby do nasze­go kra­ju zapro­sić ludzi z naj­bo­gat­szych krę­gów tego świa­ta, trze­ba było ich prze­ko­nać, że ofe­ro­wa­ny pro­dukt nie ma sobie rów­nych, a co wię­cej mógł powstać tyl­ko w Polsce dzię­ki olbrzy­mim nakła­dom oraz nie­prze­rwa­nej pra­cy wie­lu poko­leń pol­skich hodow­ców.

Organizatorzy aukcji, z Tomaszem Chalimoniukiem nie pró­bo­wa­li na szczę­ście wzo­rem lat ubie­głych silić się na ory­gi­nal­ność. Postawił na sta­ry, spraw­dzo­ny wzo­rzec aukcji. W ubie­głym roku odse­pa­ro­wa­nie widow­ni, robie­nie teatral­nej sce­no­gra­fii, oka­za­ło się klę­ską. Publiczność zawsze robi­ła szcze­gól­ną atmos­fe­rę, któ­rej nie moż­na z niczym porów­nać. Tym razem oszczęd­na sce­no­gra­fia nie była nachal­na i dodrze wpi­sa­ła się w atmos­fe­rę panu­ją­cą na hali. Aukcję pro­wa­dził Frederic De Backer impo­nu­jąc zna­jo­mo­ścią euro­pej­skich języ­ków.

Podczas głów­nej aukcji sprze­da­no 13 koni i jeden embrion. Najwyższą cenę otrzy­ma­ła Galeria od kup­ca z Kataru, któ­ra uzy­ska­ła 400 tys. euro. Za janow­ską, w kwie­cie wie­ku, Potentilę uzy­ska­no 215 tys. euro. Michałowskie Emanolla uzy­ska­ła 135 tys. euro i Karola 122 tys. euro.
Za embrion od Emandorii kupiec z Arabii Saudyjskiej zapła­cił 100 tys. euro.
Dziwne, że cór­ka epo­ko­wej Pianissimy nie wzbu­dzi­ła duże­go, jak się spo­dzie­wa­no zain­te­re­so­wa­nia i zosta­ła sprze­da­na za zale­d­wie 52 tys euro. Jak pamię­ta­my za zaro­dek Pianissimy janow­ska stad­ni­na zain­ka­so­wa­ła w 2009 roku 175 tys. euro. Wygląda na to, jak­by „piwo było droż­sze od bro­wa­ru”. Potomstwo tej legen­dar­nej kla­czy jest sprze­da­wa­ne bez dania jej szan­sy w pol­skiej hodow­li. Dobrze, że zosta­ła u nas Adelina, klacz pięk­na i dziel­na, któ­ra potra­fi­ła wygrać goni­twę o Nagrodę Sasanki, kon­ku­ru­jąc z koń­mi o typo­wo wyści­go­wych rodo­wo­dach i zosta­jąc czem­pion­ką Europy kla­czek rocz­nych w Weronie.

Na ponie­dział­ko­wej aukcji Summer Arabia Horse Sale naj­wyż­szą cenę uzy­ska­ła Michałowska Wieża Marzeń 65 tys. euro. Z aukcji głów­nej uzy­ska­no 1 mln 396 tys. euro, a z ponie­dział­ko­wej 328 tys. euro, co dało w sumie 1 mln 724 tys. euro. Nic nie sprze­da­ła stad­ni­na Białecka. Z tej puli Janów uzy­skał 634 tys. euro, a Michałów 1.035 tys. euro. Na pew­no sto­sun­ku do ubie­głych lat, gdzie w 2016 uzy­ska­no 1.271 tys. euro sprze­da­jąc 16 z 21 koni, a w roku 2017 sprze­da­no 5 koni za 300 tys. euro, do klę­ski w roku 2018, gdzie sprze­da­no 3 konie za 254 tys. euro, obec­ny wynik nale­ży uznać za suk­ces. Tym razem się uda­ło.

Lista sprze­da­nych koni :

Pride of Poland

 1. Galerida – 400 tys. – Katar
 2. Potentilla – 215 tys. – Szwajcaria
 3. Emanolla – 135 tys. – Belgia
 4. Karola – 122 tys. – Belgia
 5. Primera – 90 tys. – Szwajcaria
 6. Cheronea – 65 tys. – Hiszpania
 7. El Gotta – 60 tys.  – Francja
 8. Anawera – 57 tys. – Hiszpania
 9. Pianowa – 52 tys. – Polska
 10. Atanda – 30 tys. – Polska
 11. Shanson F – 30 tys. – Polska
 12. Escotia – 25 tys. – Polska
 13. Graciosa – 15 tys. – Polska
 14. embrion od Emandorii – 100 tys. – Arabia Saudyjska

Summer Sale

 1. Wieża Marzeń – 65 tys. – Szwecja
 2. Włodawa – 45 tys. – Katar
 3. Emeryka – 39 tys. – Arabia Saudyjska
 4. El Dorra – 35 tys. – Belgia
 5. Praga – 30 tys. – Polska
 6. Estonia – 26 – tys. – ZEA
 7. Editha – 22 tys. – Libia
 8.  El Gora – 17 tys. – Libia
 9. Patty – 15 tys. – Polska
 10. Wizawa – 14 tys. – Polska
 11. El Safija – 10 tys. – Niemcy
 12. Pistolero – 10 tys. – Wielka Brytania

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę