Connect with us

Hodowca i Jeździec

Al Khalediah 2019 - „Satisfaction” dla Shirley Watts

Equator

Reportaż

Al Khalediah 2019 - „Satisfaction” dla Shirley Watts

tekst: Jerzy Dudała
zdję­cia: Sylwia Iłenda,
Magdalena Muraszko-Kowalska,
Dominik Dziecinny

Po raz szó­sty stad­ni­na Al Khalediah Poland zapro­si­ła i gości­ła hodow­ców oraz sym­pa­ty­ków koni arab­skich na Międzynarodowym A-kla­so­wym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, któ­ry odbył się 18 sierp­nia 2019 r. Od ubie­głe­go roku pokaz ten zna­lazł się na liście naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych poka­zów w Europie afi­lio­wa­nych przez ECAHO. Zajmuje zna­czą­ce miej­sce, ponie­waż są jedy­nie 3 takie poka­zy (tytu­lar­ne), tyl­ko dwa z nich odby­wa­ją się na świe­żym powie­trzu – w Menton i w Al Khalediah Poland.

Prawie set­ka koni

Do oce­ny przy­stą­pi­ło 96 koni po 56 repro­duk­to­rach. Oceniało je 4 spo­śród 6 sędziów: Maria Annnaratone Ferraroni – Włochy, Helen Hennnekens-van Nes – Holandia, Irina Stigler – Rosja, Klaus G. Beste – Niemcy, Mark Ismer – Niemcy, Tamas Rombauer – Węgry. Ostateczną oce­ną dla każ­de­go konia była śred­nia punk­tów przy­zna­nych przez 4 sędziów po odrzu­ce­niu not skraj­nych.

Czempionaty roze­gra­no według meto­dy otwar­tej ECAHO z Top Five. Wyrównano tak­że pulę nagród we wszyst­kich czem­pio­na­tach. Właściciel każ­de­go konia, któ­ry zajął miej­sce w kla­sie od pierw­sze­go do pią­te­go, otrzy­mał 3.000 zło­tych, a ten, któ­re­go koń zdo­był zło­ty medal – 15.000 zło­tych, za srebr­ny – 10.000 zło­tych, za brą­zo­wy – 5.000 zło­tych. Ponadto, dla wła­ści­cie­li koni, któ­re upla­so­wa­ły się w Top Five przy­zna­no nagro­dę w wyso­ko­ści 4.000 zło­tych. Wszystkie te nagro­dy ufun­do­wał orga­ni­za­tor, co zamknę­ło się sumą 240 tysię­cy w kla­sach i 228 tysię­cy w czem­pio­na­tach.

Potomstwo Fa El Rasheem

Na poka­zie naj­wię­cej potom­stwa oglą­da­li­śmy po ogie­rze Fa El Rasheem – 10, co prze­ło­ży­ło się na wygra­ne w kla­sach i czem­pio­na­tach, podob­nie jak ma to miej­sce na zagra­nicz­nych poka­zach. Jego potom­stwo zwy­cię­ży­ło w moc­nej kla­sie IB, gdzie wszy­scy uczest­ni­cy prze­kro­czy­li notę 90 pkt, a kasz­ta­no­wa­ta D Shamkhah (Fa El Rasheem – Ft Shaella / Sahel Dream Desert) hodow­li Dubaj Arabia Horse Stud uzy­ska­ła 91,75pkt. Tuż za nią pla­so­wa­ła się jej peł­na sio­stra D Shu‘Alah. Równie dobrze wypadł w kla­sie IVB ogie­rów trzy­let­nich D Nayel (Fa El Rasheem – D Nawal / Royal Colours) hodow­li Dubaj Arabians, uzy­sku­jąc 92,13 przed D Mezyan (Fa El Rasheem – D Mazaja / Royal Colours). Na czwar­tym miej­scu w tej kla­sie zna­la­zła się Estorius F po Fa El Rasheem hodow­li Malborek Arabians. W kla­sie VI kolej­ne zwy­cię­stwo tego repro­duk­to­ra, gnia­dy D Kaheel (Fa El Rasheem – D Muwadah / Q R Marc) zwy­cię­żył z notą 91,88.

D Shu`alah
D Shu‘alah
D Nayel
D Nayel

Fa El Rasheem to syn ogie­ra Fa El Shawan i wnuk Marwana Al. Shaquab. W 2014 roku został wice­czem­pio­nem świa­ta ogie­rów młod­szych, ule­ga­jąc jedy­nie słyn­ne­mu ogie­ro­wi Excalibur. Niesie krew wiel­kie­go Versace przez jego cór­kę Virtuosę MLR. Fa El Shawan to m.in. czem­pion Brazylii, został sko­ja­rzo­ny z naszą legen­dar­ną Pianissimą. Z tego związ­ku uro­dził się ogier Prometeusz, któ­ry został sprze­da­ny bez wyko­rzy­sta­nia go w naszej hodow­li. Jak nazy­wa­ją go nowi wła­ści­cie­le z Haleb Stud jest to „Keeper of the fla­me” czy­li „Strażnik Płomienia”.

Fa El Rasheem to ojciec wie­lu uty­tu­ło­wa­nych potom­ków, w tym ogier­ka D Seraj, czem­pio­na świa­ta ogie­rów młod­szych w 2016 i w 2018 roku, a tak­że czem­pion­ki świa­ta Mai Aljassimya czy czem­pion­ki Brazylii Song of Rasheem.

W kla­sie kla­czek rocz­nych IA suk­ces zwy­cię­ża wycho­wan­ka stad­ni­ny Fahed Al Hameli FK Arabians Farm, siwa FK Galyah (Fayad Alfayad – Panonia / Eukaliptus) uzy­sku­jąc 91, 25pkt. Jej ojciec to wnuk legen­dar­ne­go WH Justice, mło­dzie­żo­wy czem­pion Kuwejtu z 2012 roku, któ­ry w 2013 i w 2014 został czem­pio­nem KAHBS.

W kla­sie IIA kla­czek dwu­let­nich miły, pol­ski akcent, suk­ces odnio­sła siwa wycho­wan­ka Lecha Błaszczyka, Paprotnia (Elgast – Peksa / Ekstern). W Białce w 2018 roku była dru­ga w kla­sie i zosta­ła dru­gą wice­czem­pion­ką kla­czy rocz­nych. W Janowie zosta­ła dru­gą wice­czem­pion­ką Polski kla­czy młod­szych. Jej ojciec Elgast to kolej­ny syn ogie­ra WH Justice. Na swo­im kon­cie ma zło­ty medal ogie­rów star­szych z Nornic Open B International Show w 2017.
Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się cór­ka ogie­ra Fa El Rasheem, siwa D Nawasy.

W kla­sie IIB miło odno­to­wać zwy­cię­stwo gnia­dej micha­łow­skiej Protekcji (Ekstern – Pentra / Poganin). W Białce była dru­ga w kla­sie i zosta­ła dru­gą wice­czem­pion­ką kla­czy młod­szych, aby w Janowie być na czwar­tym miej­scu w czem­pio­na­cie.

W kla­sie IIIA, kla­czek trzy­let­nich zwy­cię­stwo na swym kon­cie zapi­su­je dubaj­ska stad­ni­na Babel Stud (Poland). Jej wycho­wan­ka, Maymoona Babel (S.M.A. Mystery One – Munirah Al. Bidayer / Marajj) uzy­ska­ła 91,75 pkt. Jej ojciec to syn zna­ne­go Psytadela, a tak­że wie­lu uty­tu­owa­nych potom­ków, m.in. kla­czy Aajlah Al Zorbar czy ogier­ka Mozn Albidayer.

W kla­sie IIIB kolej­ny suk­ces na swo­im kon­cie zapi­su­je micha­łow­ska stad­ni­na. Jej siwa Parantela (Kahil Al. Shaquab – Palanga / Ekstern) wygra­ła, uzy­sku­jąc notę 92 pkt. Na Narodowym Pokazie była dru­ga w kla­sie i zaję­ła szó­ste miej­sce w czem­pio­na­cie. Jej ojciec to zasłu­żo­ny w naszej hodow­li mul­ti­czem­pion, a mat­ka to wice­czem­pion­ka Polski z 2015 roku.

W kla­sie VIIB dobrze poka­za­ła się siwa Future (Kahil Al. Shqab – Fortycja / Pegasus), uzy­sku­jąc 93,13 pkt. Faworytką w tej kla­sie była Pustynia Kahila, któ­ra ma na swo­im kon­cie wie­le zwy­cięstw, m.in. w 2017 roku uzy­ka­ła tutaj notę 93 pkt i zosta­ła naj­lep­szym koniem poka­zu. Tym razem zaję­ła dru­gie miej­sce w kla­sie.

Pustynia Kahila
Pustynia Kahila

W kla­sie IVA ogier­ków rocz­nych ponow­ne zwy­cię­stwo przy­pa­dło przed­sta­wi­cie­lo­wi dunaj­skiej stad­ni­ny. Gniady D Shakhat (D Khataf – D Shireen / Kahil Al Shaquab), uzy­skał 91 pkt. Jego ojciec jest synem pla­ty­no­we­go czem­pio­na świa­ta z 2016 roku, ogie­ra Royal Colours. Sam D Khafat to też m.in. czem­pion ogie­rów młod­szych Pucharu Narodów z Aachen z 2014 roku. Przez swą mat­kę D Jowan nie­sie w sobie krew ogie­ra Marwan Al Shaqab, któ­ry jest synem Gazala.

W kla­sie V ogie­rów dwu­let­nich miło zoba­czyć syna ogie­ra, któ­ry u nas stwo­rzył swą epo­kę albo­wiem w kla­sie tej zwy­cię­żył Magic Algazal (Gazal Al Shaquab – Ale By Magnifique / Magic Magnificue) z notą 92,13 hodow­li Sweden Arabians Stud. Prawdziwą radość obec­nym spra­wi­ła jego cór­ka, sta­tecz­na Ekspulsja (Gazal Al. Shaquab – Elandra / Monogramm), uzy­sku­jąc 93,75pkt (3 razy 20 za typ i 2 razy 20 za gło­wę, szy­ję i ruch). Charyzmatyczny Gazal to pla­ty­no­wy czem­pion świa­ta z 2018 roku.

Janowskiej hodow­li, siwa Prunella (Abyad AA – Pradera / Hlayyil Ramadan), któ­rej wła­ści­cie­lem jest Suweco Stud wygra­ła kla­sę VIIA – kla­cze 4-6-let­nie z notą 92,38. Jej ojciec to syn ogie­ra Nader Al Jamal, wnuk Ansata Sinah, któ­ry został w 1995 roku czem­pio­nem Europy i wice­czem­pio­nem świa­ta ogie­rów młod­szych. Sam Abiat AA zdo­był tytuł czem­pio­na Izraela. Prunella jest też wice­czem­pion­ką Polski kla­czy młod­szych z 2105 roku.

Dużo emo­cji dostar­czy­ła wszyst­kim obec­nym kla­sa VIIIA kla­czy sied­mio­let­nich i star­szych. Czekaliśmy na występ Wieży Mocy, któ­ra tak dobrze poka­za­ła się w Janowie, zosta­jąc czem­pion­ką kla­czy star­szych. Wydawała się fawo­ryt­ką, zapre­zen­to­wa­ła się bar­dzo dobrze, widać było, że powra­ca do swej wyso­kiej for­my. Zdobyła 92,38 pkt, w tym 1 raz 20 za typ, 1 raz 20 za gło­wę i szy­ję i 3 razy 20 za ruch, któ­ry w cza­sie kon­tu­zji nie był jej naj­moc­niej­szą stro­ną. Niestety odda­ła pole gnia­dej JV Nerina (Kadar’s Echoo – Nimah / Mambo), któ­ra uzy­ska­ła 93 pkt. (2 razy 20 za gło­wę i szy­ję i 4 razy 20 za ruch). Jej ojciec repre­zen­tu­je ród zna­ne­go Patrona.

Wieża Mocy
Wieża Mocy

Powody do zado­wo­le­nia ma Marek Kondrasiuk. Jego wycho­wa­nek, gnia­dy Calateon (Vittorio To – Calatea / Ekstern), któ­ry jest wła­sno­ścią Shirley Watts wygry­wa kla­sę IX dla ogie­rów 4-6 let­nich z notą 92,38. Swoją karie­rę roz­po­czął w latach 2014-2015 jako zło­ty meda­li­sta poka­zu Arabia – Polska. W Białce w 2015 był wice­czem­pio­nem, a na kra­kow­skim poka­zie w 2017 roku czem­pio­nem ogie­rów star­szych.

Nie zawiódł micha­łow­ski Equator (QR Marc – Ekliptyka / Ekstern), któ­ry z prze­wa­gą wygrał swą kla­sę X ogie­rów sied­mio­let­nich i star­szych, uzy­sku­jąc 93,25 pkt. W 2011 roku w Białce był wice­czem­pio­nem, aby już w 2012 być czem­pio­nem Polski, a w 2014 czem­pio­nem Polski ogie­rów star­szych. W 2015 i 2017 został wice­czem­pio­nem świa­ta w Paryżu, aby tam­że w 2018 zostać czem­pio­nem. Świetnie poka­zał się w USA, zosta­jąc czem­pio­nem w Scottsdale, Las Vegas i nie­ste­ty tyl­ko sre­bro w Tulsa. Trochę bra­kło do trze­ciej koro­ny.

Equator
Equator
Equator
Equator

Następnie przy­szedł czas ocze­ki­wa­nia na wyni­ki czem­pio­na­tu.

W tej for­mu­le wszyst­ko jest moż­li­we. A wer­dykt sędziów jest nastę­pu­ją­cy.

Czempionat kla­czek rocz­nych

 1. D Shu’Alah – hod. Dubai Arabian Horse Stud, wł. Shaikh Saeed bin Maktoum bin Juma Al Maktoum
 2. D Shamkhah – hod./wł. Dubai Arabian Horse Stud
 3. FK Ghalyah – hod./wł. Fahed Al Hameli Arabians Farm
 4. El Farida – hod./wł. Alicja Najmowicz
 5. Al. Sheila – hod./wł. Al Hambra Arabians

Czempionat ogier­ków rocz­nych

 1. D Mezyan – hod./wł. Dubai Arabian Horse Stud
 2. D Nayel Shu’Alah – hod. Dubai Arabian Horse Stud, wł. Shaikh Saeed bin Maktoum bin Juma Al Maktoum
 3. D Shakhat Shu’Alah – hod./wł. Dubai Arabian Horse Stud
 4. Star Farid – hod./wł. – W. Parczewski
 5. Muranas Neymar – hod./wł. Murana Stud

Czempionat kla­czy młod­szych

 1. Priscillla OS – hod. Gestud Oserhof Stoeckle GBR, wł. Abhaa Arabians
 2. Encarina – hod./wł. SK Janów Podlaski
 3. Paprotnia – hod./wł. Lech Błaszczyk
 4. Protekcja – hod./wł. SK Michałów
 5. Parantela – hod./wł. SK Michałów

Czempionat ogier­ków młod­szych

 1. Magic Al Gazal – hod. Sweden Arabian Stud, wł. Shaikh Arahmah Saoud bin Khalid H Alqasse
 2. D Kaheel – hod. Dubai Arabian Horse Stud, wł. Abhaa Arabians
 3. Erantis – hod./wł. SK Janów Podlaski
 4. Pireno – hod./wł. Paweł Redestowicz
 5. Ames JR – hod./wł. Janusz Ryżkowski

Czempionat Klaczy Starszych

 1. Ekspulsja – hod. SK Michałów, wł. Halsdon Arabians
 2. Pustynia Kahila – hod./wł. SK Michałów
 3. Prunella – hod. SK Janów Podlaski, wł. Nina Suskievicova
 4. Wieża Mocy – hod./wł. SK Michałów
 5. Psyche Kreuza – hod./wł. SK Chrcynno – Pałac
Psyche Kreuza
Psyche Kreuza

Czempionat ogie­rów star­szych

 1. Equator – hod./wł. SK Michałów
 2. Shadi Al Khalediah – hod. Al Khalediah Stables PR. Khalid bin Sultan Al Saud, wł. Reza Allahdadi
 3. Calateon – hod. Marek Kondrasiuk, wł. Halsdon Arabians
 4. Empower – hod./wł. Krzysztof Goździałski
 5. Al Picasso – hod./wł. Al Hambra Arabians

Wybór naj­lep­sze­go konia poka­zu

Na rin­gu same gwiaz­dy, ale naj­lep­szą oka­zu­je się klacz Ekspulsja, któ­rą Shirley Watts w 2013 roku zaku­pi­ła za 400 tysię­cy euro. W 2018 roku klacz zosta­ła brą­zo­wą meda­list­ką świa­ta. W ubie­głym roku to janow­ska Etnologia zosta­ła tutaj czem­pion­ką i naj­lep­szym koniem poka­zu przed dosko­na­łym ogie­rem Emerald J. Etnologia rów­nież zosta­ła zaku­pio­na przez Shirley Watts na aukcji w 2012 roku za 370 tysię­cy euro. W 2016 roku klacz zosta­ła czem­pion­ką Europy.
Shirley Watts to amba­sa­dor pol­skiej hodow­li koni arab­skich. Do 2015 roku zawsze była obec­na na janow­skich aukcjach, któ­re oso­bi­ście wspie­ra­ła, kupu­jąc ofe­ro­wa­ne konie, a któ­re – póź­niej god­nie repre­zen­to­wa­ły naszą hodow­lę na świa­to­wych poka­zach. Jej oso­ba przy­cią­ga­ła też wie­lu innych poten­cjal­nych kup­ców. Jej konie są tre­no­wa­ne w Polsce przez Pawła Kozikowskiego.

Ekspulsja
Ekspulsja
Ekspulsja
Ekspulsja

Atmosfera na poka­zie była pogod­na, przy­ja­zna tak koniom, jak i przy­by­łym gościom. Gospodarze doło­ży­li sta­rań, aby każ­dy z obec­nych mógł podzi­wiać i cie­szyć się pięk­nem koni arab­skich. Nie spo­sób prze­ce­nić pre­sti­żo­we­go zna­cze­nia, jaki ma dla pol­skiej hodow­li ten A-kla­so­wy pokaz. Tutaj „u sie­bie” kra­jo­wi hodow­cy mogą zmie­rzyć się z naj­lep­szy­mi koń­mi świa­ta z przo­du­ją­cych stad­nin.

Nie trze­ba jechać do Werony czy Akwizgranu, aby skon­fron­to­wać się ze świa­to­wą czo­łów­ką, tym bar­dziej, że pokaz jest otwar­ty i nie ma wcze­śniej­szych kwa­li­fi­ka­cji, co ma zna­cze­nie dla mniej­szych hodow­ców.
Nie spo­sób prze­ce­nić też puli nagród, któ­ra fun­du­ją orga­ni­za­to­rzy.

Świetnym pomy­słem, zna­nym z innych, świa­to­wych poka­zów, ale tyl­ko tutaj reali­zo­wa­nym, było roz­no­sze­nie wyni­ków po każ­dej z roze­gra­nych klas do sto­li­ków gości. Ktoś powie – drob­ny szcze­gół, ale cie­szy.

Jako wyraz wdzięcz­no­ści od pol­skich hodow­ców dla JW Księcia Khaleda bin Sultana bin Abdulaziza al Al Saud na ręce jego syna, JW Księcia Fahada bin Khaleda al Sauda uro­czy­ście prze­ka­za­no biblio­fil­skie wyda­nie manu­skryp­tu Emira Wacława Rzewuskiego: „Sur Les Chevaux Orientaux et pro­ver­tans des Races Orientales” w podzię­ko­wa­niu za wybór Polski na orga­ni­za­cję Europejskiego Festiwalu Konia Arabskiego – Al Khalediah European ara­bian hor­se Festiwal. Przekazania doko­na­ła Dorota Wielopolan z Domu Emisyjnego Manuscriptum – wydaw­cy tego epo­ko­we­go dzie­ła. Sławomir Szereda, któ­ry bywa na Festiwalu od lat, ofia­ro­wał księ­ciu nowo wyda­ny album „Szereda – konie ryso­wa­ne”.

W nie­dzie­lę, 18 sierp­nia, emo­cji ciąg dal­szy nastą­pił na słu­że­wiec­kim torze wyści­gów konnych.Tutaj moż­na prze­ko­nać się, że koń arab­ski to nie tyl­ko dzie­ło sztu­ki do podzi­wia­nia, ale też wia­tro­no­gi rumak, któ­ry pięk­nie bie­ga.

Rozegrano 11 gonitw, naj­waż­niej­sze z nich to:

 • goni­twa na 1.600 m HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Word Championship IFAHR dla czte­ro­let­nich i star­szych koni wyłącz­nie IV gru­py, któ­rych dosia­da­ją ama­zon­ki. Nie jest sto­so­wa­na ulga wagi z tytu­łu kate­go­rii jeź­dziec­kiej. Co cie­ka­we, wszyst­kie ama­zon­ki dosia­da­ją – konia bez bata. Na lek­ko ela­stycz­nym torze wygrał tę goni­twę z pulą nagród 7.857 zł. – wałach Monter Al Khalediah w cza­sie 1’52,1″. Nagrody dodat­ko­we do tej goni­twy fun­do­wał Sheigh Mansour Bin Zayed Al Nahyan.
 • Następnym waż­nym wyda­rze­niem jest goni­twa mię­dzy­na­ro­do­wa dla koni czte­ro­let­nich i star­szych z pulą nagród 70.000 zł. W tym roku goni­twa ta uzy­ska­ła kate­go­rię – „Listed”, a wygra­ła ją kasz­ta­no­wa­ta Anood Al Khalediah pod S. Mazurem w cza­sie 1’47,0″. Rekord toru to 1’46,6″.
 • Najważniejsza goni­twa dnia to Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup – Nagroda Europy. Jak pisze Jan Zabiegli wymy­ślił ją ówcze­sny dyrek­tor PTWK, Jerzy Michałowicz jako goni­twę mię­dzy­na­ro­do­wą dla czte­ro­let­nich i star­szych koni arab­skich na dystan­sie 2.600 m, a roze­gra­no ją po raz pierw­szy w 1985 roku, ale zna­cze­nia nabra­ła dopie­ro wte­dy, kie­dy to zain­te­re­so­wał się nią Jockey Abu Zabi – pro­mu­ją­cy na świe­cie wyści­gi koni arab­skich. Gonitwa ta zosta­ła włą­czo­na do wyści­go­we­go festi­wa­lu pod patro­na­tem wice­pre­mie­ra ZEA Szeikha Mansoura jako cykl gonitw poświę­co­nych pamię­ci jego ojca, Szeikha Zayeda Bin Sultana Al Nahyana – twór­cy i pierw­sze­go pre­zy­den­ta ZEA.
  Tym razem Nagroda Europy roz­gry­wa­na była po raz 35. i pierw­szy raz po 2 latach ponow­nie pod patro­na­tem ZEA. Stali bywal­cy na słu­że­wiec­kim torze jak i pozo­sta­ła publicz­ność cie­ka­wi byli jak wypad­nie tego­rocz­ny czte­ro­let­ni der­bi­sta – ogier Dragon w rywa­li­za­cji ze świet­nym, ale star­szym Salam Al Khalediah, któ­ry dobrze wypadł na zagra­nicz­nych torach. I to on tym razem nie zawiódł, wygry­wa­jąc pew­nie pod dżo­ke­jem Mazurem, wyprze­dza­jąc rywa­li o 7 dłu­go­ści w cza­sie 2’58,8″. Dragon był dopie­ro czwar­ty. Rekord toru nale­ży do sau­dyj­skie­go Muqatil Al Khalediah, któ­ry w 2010 roku uzy­skał czas 2’56,3″. Pula nagród w tej goni­twie to 148.750 zł.
 • Emocjonujący finisz mia­ła goni­twa Białki na 2.000 m, któ­rą wygra­ła na ostat­nich metrach Tabarak’s Elvira w cza­sie 2’24,94″.
 • W goni­twie o Memoriał Bogdana Ziemiańskiego wygrał wałach Lazom Al Khalediah.
 • W Nagrodzie Sabelliny na 2.000 m wygry­wa pię­cio­let­ni, kasz­ta­no­wa­ty Special OA hodow­li R.A.G. Kolk – van Merveld w cza­sie 2’16,87″
 • W Nagrodzie Emaela na 1.600m – wygry­wa Shamhoot Al Khalediah w cza­sie 1’50,17″
 • Ostatnią goni­twą była goni­twa han­di­ka­po­wa na 1.600m, któ­rą wygry­wa gnia­dy ogier Staccato hod./wł. Z. Górski z cza­sem 1’51,03″

Raz jesz­cze dzię­ki stwo­rzo­ne­mu przez dyrek­cję stad­ni­ny zespo­ło­wi uda­ło się prze­pro­wa­dzić cały skom­pli­ko­wa­ny „show” bez naj­mniej­szych potknięć, a w kulu­arach moż­na było sły­szeć same pozy­tyw­ne opi­nie. Nie bez zna­cze­nia są sumy nagród, któ­re w kla­sach wynio­sły w sumie 240 tysię­cy zło­tych, w czem­pio­na­tach 228 tysię­cy zło­tych, a cał­ko­wi­ta suma nagród to 538 tysię­cy zło­tych. Dziwi tyl­ko, że popu­lar­ne media w głów­nych kana­łach infor­ma­cyj­nych nie były skłon­ne do zamiesz­cza­nia rela­cji z tak wyjąt­ko­we­go wyda­rze­nia, któ­re w Europie nale­ży do napraw­dę rzad­kich.

Należy jed­nak mieć nadzie­ję, że koń arab­ski, jak i inne konie wpi­szą się ponow­nie w histo­rię i kul­tu­rę nasze­go kra­ju i znaj­dą swo­je miej­sce w spo­łe­czeń­stwie nowo­cze­snym, ale z żywy­mi tra­dy­cja­mi hip­picz­ny­mi. A wyda­rze­nia takie jak Festiwal nie pozwo­lą zapo­mnieć o isto­cie „zro­dzo­nej z gar­ści wia­tru połu­dnio­we­go”.

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę