Connect with us

Hodowca i Jeździec

ABC Powożenia Danuty Nowickiej - na Cavaliadzie w Poznaniu

Od Redakcji

ABC Powożenia Danuty Nowickiej - na Cavaliadzie w Poznaniu

Miło nam poin­for­mo­wać, że na począt­ku grud­nia tego roku uka­że się dru­gie wyda­nie książ­ki „ABC Powożenia” Danuty Nowickiej – pani sędzi mię­dzy­na­ro­do­wej w powo­że­niu zaprzę­ga­mi i wie­lo­let­niej dzia­łacz­ki Polskiego Związku Jeździeckiego.

Podczas Cavaliady w Poznaniu książ­kę będzie moż­na nabyć na sto­isku Polskiego Związku Hodowców Koni  w dniach roz­gry­wa­nia kon­kur­sów zaprzę­go­wych – czwar­tek od 15.00 do 20.00, sobo­ta od 13.00 do 17.00 z moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia auto­gra­fu autor­ki!

W przed­mo­wie do dru­gie­go wyda­nia autor­ka pisze:

Fakt wyczer­pa­nia pierw­sze­go nakła­du a tak­że bar­dzo wie­le próśb o wzno­wie­nie, zmo­bi­li­zo­wa­ło autor­kę do pra­cy nad dru­gim wyda­niem. Wydanie to, podob­nie jak pierw­sze, opar­te jest o wie­dzę z zakre­su kla­sycz­nych zasad powo­że­nia.

Książka prze­zna­czo­na jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą, jak sam tytuł wska­zu­je, poznać abe­ca­dło sztu­ki powo­że­nia, a więc zarów­no ama­to­rów, jak i poten­cjal­nych przy­szłych zawod­ni­ków tej dys­cy­pli­ny, nie­ko­niecz­nie mają­cych „koń­skie” pocho­dze­nie. Treść tego wyda­nia zosta­ła roz­sze­rzo­na i uak­tu­al­nio­na, a nie­któ­re roz­dzia­ły zastą­pio­ne nowy­mi.

Wiedza zawar­ta w tej książ­ce jest tyl­ko uzu­peł­nie­niem wie­dzy prak­tycz­nej wynie­sio­nej z warsz­ta­tów nauki powo­że­nia pro­wa­dzo­nych przez wyso­kiej kla­sy instruk­to­rów. Tak jak umie­jęt­no­ści jaz­dy samo­cho­dem, czy jaz­dy kon­nej wierz­chem, tak umie­jęt­no­ści powo­że­nia zaprzę­giem nie moż­na posiąść tyl­ko opa­no­wu­jąc teo­rię”.

Książkę moż­na będzie kupić w Salonie Jeździeckim Pegaz w Poznaniu (sprze­daż hur­to­wa i deta­licz­na – tel. 618489582, e-mail:salonpegaz@wp.pl, facebook.com/pegaz.poznan), a tak­że w wybra­nych innych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę