Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Wesołych Świąt

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

Słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pra­gnie­my życzyć naszym czy­tel­ni­kom, aby nadzie­ja i marze­nia zawio­dły ich tam, gdzie chcą być, by spo­tka­li tych, z któ­ry­mi chcą dzie­lić magicz­ne chwi­le. Niech ten świą­tecz­ny czas upły­nie wam w rado­ści, spo­ko­ju i cie­ple pły­ną­cym z serc rodzi­ny i bli­skich. A w nowym roku, aby czte­ro­ko­pyt­ni pod­opiecz­ni dostar­czy­li im mnó­stwa satys­fak­cji.

Wesołych świąt życzy redak­cja kwar­tal­ni­ka i por­ta­lu „Hodowca i Jeździec”

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę