Connect with us

Hodowca i Jeździec

Reklama sta­nów­ki 2018 w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec”

Od Redakcji

Reklama sta­nów­ki 2018 w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec”

Szanowni Państwo,

Rok temu w zimo­wym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca”  po raz pierw­szy przy­go­to­wa­li­śmy kata­log, w któ­rym pro­mo­wa­li­śmy ogie­ry z licen­cją PZHK. Hodowcy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na rekla­mę w tym wyda­niu, byli zado­wo­le­ni z tej ini­cja­ty­wy i z efek­tów, jakie przy­nio­sła im rekla­ma. Dlatego zde­cy­do­wa­li­śmy się, że będzie­my tę akcję powta­rzać co roku. Ceny reklam w naszym kata­lo­gu są bar­dzo atrak­cyj­ne, dodat­ko­wo mamy spe­cjal­ne raba­ty dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki. Akcja będzie mia­ła dodat­ko­we wspar­cie pro­mo­cyj­ne, aby Państwa ofer­ta dotar­ła do jak naj­licz­niej­szej gru­py zain­te­re­so­wa­nych. Katalog zamie­ści­my na stro­nie inter­ne­to­wej PZHK, „Hodowcy i Jeźdźca” oraz w por­ta­lu ogło­sze­nio­wym Rynek Polskich Koni.

Jak zamó­wić rekla­mę?

Po uka­za­niu się kwar­tal­ni­ka otrzy­masz od nas fak­tu­rę.

Termin nad­sy­ła­nia reklam upły­wa dnia 10 grud­nia 2017 r.

Cennik

  Cena dla człon­ków PZHK Cena dla pozo­sta­łych hodow­ców
Cała stro­na 300 zł net­to 450 zł net­to
1/2 stro­ny 150 zł net­to 210 zł net­to
1/4 stro­ny 80 zł net­to 120 zł net­to

Więcej w Od Redakcji

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę