Connect with us

Hodowca i Jeździec

Tradycja droż­sza pie­nię­dzy

Od Redakcji

Tradycja droż­sza pie­nię­dzy

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

Takiej wio­sny pol­skie jeź­dziec­two jesz­cze nie mia­ło. Na prze­ło­mie maja i czerw­ca odby­ło się aż sie­dem imprez mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym pierw­szy raz w histo­rii 5-gwiazd­ko­we CSIO w Sopocie czy pięk­nie kon­ty­nu­owa­ne 4-gwiazd­ko­we zawo­dy w Poznaniu. Chyba nigdy nie było u nas tylu pie­nię­dzy do wygra­nia, ergo nagro­ma­dze­nia gwiazd świa­to­wej ekwi­ta­cji sko­rych coś uszczk­nąć dla sie­bie z tego ponad milio­na euro (sumu­jąc wszyst­kie pule nagród z kolej­nych tur­nie­jów). Oczywiście to zarów­no dla gospo­da­rzy, orga­ni­za­to­rów, spon­so­rów, jak i kibi­ców wiel­kie wyda­rze­nia, ale i dla Polski pre­stiż oraz dosko­na­ła oka­zja do pro­mo­wa­nia kra­ju. Jest więc z cze­go się cie­szyć i z opty­mi­zmem patrzeć w przy­szłość.

Bieżący rok jest tak­że waż­ny dla Polskiego Związku Hodowców Koni. W głów­nej mie­rze za spra­wą jubi­le­uszu 120 lat zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li na zie­miach pol­skich. Tak, dwa­na­ście dekad poświę­co­nych budo­wa­niu fun­da­men­tów, porząd­ko­wa­niu, ewo­lu­cji i roz­wo­jo­wi bran­ży kon­nej – tej wywo­dzą­cej się z sek­to­ra pań­stwo­we­go oraz tej pry­wat­nej – to istot­ny moment w histo­rii orga­ni­za­cji. Może śmia­ło być on powo­dem do uza­sad­nio­nej dumy dla śro­do­wi­ska hodow­ców. Fakt świa­do­me­go bytu i 120-let­niej cią­gło­ści, kon­ty­nu­acji orga­ni­za­cyj­nej i soli­dar­ne­go dzia­ła­nia zasłu­gu­je na uwa­gę. Stąd zapla­no­wa­no spo­ro akcen­tów zwią­za­nych z obcho­da­mi. Ponad 40 imprez tego­rocz­ne­go kalen­da­rza cen­tral­ne­go będzie sygna­li­zo­wać i uczest­ni­czyć w cele­bro­wa­niu dorob­ku oraz pozy­cji pol­skiej hodow­li koni. Wszystkie ogól­no­kra­jo­we czem­pio­na­ty raso­we czy Mistrzostwa Polski Młodych Koni będą asump­tem do świę­to­wa­nia. Zwieńczeniem aktyw­no­ści jubi­le­uszo­wej będzie gru­dnio­wa Cavaliada w Poznaniu, gdzie w Pawilonie Polskiej Hodowli – oprócz wysta­wy i poka­zów rodzi­mych ras koni pt. 120 lat bia­ło-czer­wo­ne­go konia, aukcji pol­skich koni wierz­cho­wych, pre­lek­cji oko­licz­no­ścio­wych, licz­nych kon­kur­sów dla naj­młod­szych sym­pa­ty­ków koni – prze­wi­dzia­no tak­że uro­czy­stą galę, pod­czas któ­rej zosta­ną z hono­ra­mi wypro­wa­dzo­ne wszyst­kie sztan­da­ry – PZHK oraz OZHK/WZHK, wrę­czo­ne odzna­cze­nia pań­stwo­we, resor­to­we i hodow­la­ne, uczczo­na zosta­nie nie­ba­ga­tel­na 120-let­nia histo­ria Polski i Polaków sple­cio­na z obec­no­ścią w ich życiu koni. To trud­ne do prze­ce­nie­nia.

A teraz już tyl­ko lato. Życzę, aby­ście Państwo miło spę­dzi­li ten waka­cyj­ny czas. Leżąc w hama­ku pod gru­szą, na pla­ży albo podzi­wia­jąc świat z koń­skie­go grzbie­tu, z sio­deł­ka rowe­ro­we­go, deski sur­fin­go­wej bądź z per­spek­ty­wy moto­lot­ni, wer­tu­jąc w tzw. mię­dzy­cza­sie, jeśli będzie Wam dane, niniej­sze wyda­nie kwar­tal­ni­ka, podu­ma­li choć chwi­lę nad prze­szło­ścią, teraź­niej­szo­ścią i przy­szło­ścią pol­skiej hodow­li, nad jako­ścią pol­skie­go jeź­dziec­twa oraz kon­dy­cją nasze­go koniar­stwa. Co i dla kogo war­te? Do sie­go lata. :)

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę