Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 46"

 • Historia i sztuka

  Na jakim koniu jeź­dził Święty Jerzy?

  By 10 lipca 2015

  Aleksandra Jaworowska Świętego Jerzego za swe­go patro­na uwa­ża­ją nie tyl­ko Anglicy, któ­rzy jego wize­ru­nek umie­ści­li na Orderze Podwiązki –...

 • Historia i sztuka

  Bez pre­ce­den­su... pod każ­dym wzglę­dem

  By 10 lipca 2015

  Jerzy Milczarek Był począ­tek grud­nia 1971 roku. Statek m/s „Sandomierz” odcu­mo­wy­wał od kei por­tu towa­ro­we­go w Gdańsku. Po dłu­gim...

 • Historia i sztuka

  Polskie akcen­ty w Cuts

  By 10 lipca 2015

  Krzysztof Szuster Konkursy w tra­dy­cyj­nym powo­że­niu to mło­da dys­cy­pli­na, któ­ra znaj­du­je coraz wię­cej ama­to­rów na świe­cie. Przed 20 laty w Europie...

 • Zdrowie i weterynaria

  Czar doty­ku – rela­cja z kur­su masa­żu koni

  By 10 lipca 2015

  Karolina Kącka Chęć roz­wo­ju oraz pra­gnie­nie lep­sze­go zro­zu­mie­nia moich czte­ro­ko­pyt­nych pod­opiecz­nych skło­ni­ły mnie do zapi­sa­nia się na kurs masa­żu spor­to­we­go...

 • Sport i wyścigi

  Etapy szko­le­nia w jeź­dziec­twie meto­dą LTAD

  By 10 lipca 2015

  Grażyna Hucz Wiele kur­sów dla instruk­to­rów w Polsce coraz lepiej przy­go­to­wu­je do pra­cy pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym. Mamy spo­ry dostęp...

 • Sport i wyścigi

  Dokąd zmie­rza­my?

  By 10 lipca 2015

  Tomasz Mossakowski W ponie­dzia­łek 18 maja odbył się zjazd spra­woz­daw­czy PZJ. Nietypowy dzień tygo­dnia był skut­kiem uchwa­ły...

 • Sport i wyścigi

  Jeździeckie ini­cja­ty­wy regio­nal­ne na Mazowszu

  By 10 lipca 2015

  Krzysztof Tomaszewski W latach dzie­więć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku i w pierw­szej deka­dzie obec­ne­go na Mazowszu wyraź­nie wzro­sła licz­ba klu­bów jeź­dziec­kich, powsta­ły...

 • Sport i wyścigi

  Magia Derby

  By 10 lipca 2015

  Paweł Gocłowski Pierwsza nie­dzie­la lip­ca niczym zegar wyzna­cza rytm wyści­go­we­go życia. To nie­zmien­nie dzień Derby na war­szaw­skim Służewcu,...

 • Hodowla

  Dlaczego decy­den­ci zapo­mnie­li o koniach w Polsce?

  By 10 lipca 2015

  Andrzej Stasiowski, dyrek­tor biu­ra PZHK Po kry­zy­sie zapo­cząt­ko­wa­nym w 2008 r. dopie­ro po 6 latach poja­wi­ły się pierw­sze symp­to­my oży­wie­nia...

 • Hodowla

  Wiosenne prze­glą­dy

  By 10 lipca 2015

  Marek Wachel Wiosna każ­de­go roku już ponad 60 lat jest okre­sem prze­glą­dów koni w stad­ni­nach, wcze­śniej pań­stwo­wych,...

 • Hodowla

  Dbajmy o kon­dy­cję

  By 10 lipca 2015

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Rok 2020, kie­dy być może wyga­sną wszel­kie dopła­ty bez­po­śred­nie do hodow­li koni, to już cał­kiem...

 • Od Redakcji

  Tradycja droż­sza pie­nię­dzy

  By 10 lipca 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Takiej wio­sny pol­skie jeź­dziec­two jesz­cze nie mia­ło. Na prze­ło­mie maja i czerw­ca odby­ło się aż...

 • Hodowla

  Działań i finan­sów ciąg dal­szy

  By 8 lipca 2015

  Paulina Peckiel, Katarzyna Izak Stali czy­tel­ni­cy „Hodowcy i Jeźdźca” wie­dzą, że w jed­nym z ubie­gło­rocz­nych nume­rów poja­wił się tekst doty­czą­cy...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę