Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "żywie­nie koni"

 • Porady Żywieniowe

  Żywienie konia a jego zacho­wa­nie

  By 15 lutego 2019

  Powszechnie wia­do­mo, co zosta­ło zresz­tą potwier­dzo­ne w wie­lu bada­niach nauko­wych, że kar­mie­nie konia nie­wiel­ką ilo­ścią dużych posił­ków paszy...

 • Porady Żywieniowe

  Okres oko­ło­po­ro­do­wy

  By 8 lutego 2019

  Wszystkie czyn­no­ści hodow­la­no-wete­ry­na­ryj­ne prze­pro­wa­dza­ne u cię­żar­nej kla­czy, tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie, zwłasz­cza w okre­sie wyso­kiej źreb­no­ści, mają...

 • Porady Żywieniowe

  Okres wyso­kiej źreb­no­ści

  By 1 lutego 2019

  Urodzenie przez klacz żywe­go i zdro­we­go źre­bię­cia jest nad­rzęd­nym celem dzia­łań każ­de­go hodow­cy. Niestety, śmier­tel­ność zarod­ków w cza­sie trwa­nia...

 • Porady Żywieniowe

  Koń - Senior jesz­cze raz

  By 25 stycznia 2019

  O żywie­niu koni star­szych cie­szą­cych się u nas doży­wot­nią eme­ry­tu­rą pisa­li­śmy we wrze­śniu, wska­zu­jąc na potrze­bę stwo­rze­nia pla­nu żywie­nio­we­go uwzględ­nia­ją­ce­go...

 • Porady Żywieniowe

  Płodność ogie­ra

  By 18 stycznia 2019

  W świe­cie hodow­li sta­nów­ka roz­po­czę­ła się już na dobre. Dobór ogie­ra dla naszej kla­czy, połą­cze­nie jej pre­dys­po­zy­cji z pre­dys­po­zy­cja­mi...

 • Porady Żywieniowe

  Początek sta­nów­ki

  By 11 stycznia 2019

  Ze wzglę­du na natu­ral­ny cykl rujo­wy kla­czy naj­lep­sze warun­ki dla sku­tecz­ne­go zaźre­bie­nia to przed­wio­śnie i wio­sna. Niemniej jed­nak wie­lu hodow­ców...

 • Porady Żywieniowe

  Badania i roz­wój pro­duk­tów żywie­nio­wych dla koni – teraź­niej­szość i nie­da­le­ka przy­szłość

  By 4 stycznia 2019

  W ostat­nim new­slet­te­rze poprzed­nie­go roku pisa­li­śmy o paszach i suple­men­tach w uję­ciu histo­rycz­nym. Z przy­mru­żo­nym okiem przed­sta­wi­li­śmy nie­któ­re, dość egzo­tycz­ne skład­ni­ki...

 • Porady Żywieniowe

  Historia postę­pu w żywie­niu koni

  By 28 grudnia 2018

  Historia podej­ścia do żywie­nia koni jest rów­nie dłu­ga jak histo­ria postę­pu hodow­la­ne­go. Przejście od tra­dy­cyj­ne­go pastwi­ska w okre­sie wio­sen­no-let­nim...

 • Porady Żywieniowe

  Nadchodząca zima

  By 21 grudnia 2018

  Konie, podob­nie jak inne gatun­ki zwie­rząt, reagu­ją na zmia­ny pór roku, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w ich kon­dy­cji...

 • Porady Żywieniowe

  W ole­ju moc i siła

  By 14 grudnia 2018

  Oleje sta­ją się coraz czę­ściej pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem koń­skiej die­ty, dla­te­go war­to upew­nić się, kie­dy doda­tek ole­ju...

 • Porady Żywieniowe

  Wrzody prze­wo­du pokar­mo­we­go

  By 7 grudnia 2018

  W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych...

 • Porady Żywieniowe

  Witamina E z sele­nem

  By 30 listopada 2018

  Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka...

 • Porady Żywieniowe

  Witaminy - zdro­wie i odpor­ność

  By 23 listopada 2018

  Dodatek wita­min do pod­sta­wo­wej daw­ki pokar­mo­wej, naj­czę­ściej w posta­ci pre­pa­ra­tu mine­ral­no-wita­mi­no­we­go, sto­su­je­my, aby pokryć indy­wi­du­al­ne potrze­by pokar­mo­we konia...

 • Porady Żywieniowe

  Prawidłowe żywie­nie konia czy­li pochwa­ła cią­głej nauki

  By 16 listopada 2018

  Jako hodow­cy, obser­wu­ją­cy nasze konie od dnia ich naro­dzin, czę­sto oce­nia­my ich stan odży­wie­nia na pod­sta­wie kon­dy­cji, ogól­ne­go...

 • Porady Żywieniowe

  Miedź i cynk

  By 9 listopada 2018

  Miedź jest jed­nym z waż­niej­szych pier­wiast­ków w die­cie koni. Jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju ukła­du szkie­le­to­we­go, mobi­li­za­cji zapa­sów żela­za,...

Więcej
Na górę