Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "żywienie koni"

 • Krwawnik Krwawnik

  Zdrowie i weterynaria

  Zioła - war­to sto­so­wać zwłasz­cza w okre­sie poza­pa­stwi­sko­wym

  By 15 stycznia 2020

  Tekst: Karolina Pilichowska Do pod­trzy­ma­nia orga­ni­zmu konia przy życiu i w zdro­wiu koniecz­nych jest set­ki tysię­cy reak­cji zacho­dzą­cych każ­dej...

 • Porady Żywieniowe

   „Gorący” tem­pe­ra­ment czy­li koń pobu­dli­wy

  By 30 sierpnia 2019

  W świe­cie spor­tu jeź­dziec­kie­go, zarów­no wśród ama­to­rów jak i rów­nie czę­sto wśród zawo­do­wych jeźdź­ców, sto­sun­ko­wo czę­sto sły­szy się...

 • Porady Żywieniowe

  Kopyta

  By 23 sierpnia 2019

  Kopyta to jeden z waż­niej­szych ele­men­tów budo­wy konia. „Bez kopyt nie ma konia” – to powie­dze­nie zna­ne jest chy­ba wszyst­kim...

 • Porady Żywieniowe

  Mięśniochwat

  By 16 sierpnia 2019

  Przekarmienie, zabu­rze­nia meta­bo­licz­ne, ochwat – to tema­ty­ka naszych ostat­nich new­slet­te­rów. Zwieńczeniem tego obsza­ru „zdro­wot­no-żywie­nio­we­go” będzie dzi­siaj mię­śnio­chwat...

 • Porady Żywieniowe

  Ochwat

  By 9 sierpnia 2019

  Ochwat to w zasa­dzie cho­ro­ba sys­te­mo­wa całe­go orga­ni­zmu, choć obja­wia się poprzez miej­sco­wą reak­cję w kopy­tach, powo­du­ją­cą zmia­nę kształ­tu...

 • Porady Żywieniowe

  Prawidłowa masa cia­ła

  By 2 sierpnia 2019

  Zdrowy, zadba­ny i wła­ści­wie pro­wa­dzo­ny koń to tak­że jego pra­wi­dło­wa waga, któ­ra nie odsta­je od nor­my i kore­spon­du­je z jego wie­kiem i tęży­zną...

 • Porady Żywieniowe

  Końskie odcho­dy czy­li kon­se­kwen­cje pro­ce­su tra­wien­ne­go

  By 26 lipca 2019

  O wraż­li­wo­ści koń­skie­go ukła­du tra­wien­ne­go miał oka­zję prze­ko­nać się chy­ba każ­dy, kto obcu­je z koń­mi na co dzień. W naszych...

 • Porady Żywieniowe

  Alergie odde­cho­we koni

  By 19 lipca 2019

  Schorzenia ukła­du odde­cho­we­go to dru­ga obok pro­ble­mów mię­śnio­wo – szkie­le­to­wych pod­sta­wo­wa przy­czy­na zmniej­szo­nej wydol­no­ści orga­ni­zmu konia. Do naj­po­waż­niej­szych...

 • Porady Żywieniowe

  Czas na elek­tro­li­ty

  By 12 lipca 2019

  W ubie­gło­rocz­nych new­slet­te­rach wie­le uwa­gi poświę­ci­li­śmy tema­ty­ce zwią­za­nej z odpo­wied­nim nawod­nie­niem orga­ni­zmu konia latem, zwłasz­cza w upal­ne dni. Podkreślaliśmy...

 • Porady Żywieniowe

  Alergie pokar­mo­we koni

  By 5 lipca 2019

  Chociaż aler­gia pokar­mo­wa jako jed­nost­ka cho­ro­bo­wa nie nale­ży wca­le do rzad­ko­ści, a sta­ty­stycz­nie wystę­pu­je coraz czę­ściej u wie­lu gatun­ków zwie­rząt,...

 • Porady Żywieniowe

  Zapiaszczenie prze­wo­du pokar­mo­we­go

  By 28 czerwca 2019

  Wiosna i roz­po­czy­na­ją­ce się lato to czas naj­bar­dziej inten­syw­ne­go wypa­su pastwi­sko­we­go. Choć, jak czę­sto wspo­mi­na­my, pastwi­sko jest naj­lep­szą...

 • Porady Żywieniowe

  Magnez w die­cie koni

  By 21 czerwca 2019

  Deficyt skład­ni­ków mine­ral­nych może pro­wa­dzić do zabu­rzeń zdro­wot­nych, osła­bić sku­tecz­ność lecze­nia oraz zakłó­cić aktyw­ność enzy­ma­tycz­ną, gdyż wie­le pier­wiast­ków to kofak­to­ry...

 • Porady Żywieniowe

  Odstępstwa od nor­my, czy­li czy mój koń jest zdro­wy?

  By 14 czerwca 2019

  Często zada­je­my sobie tego typu pyta­nia patrząc na naszych pod­opiecz­nych. Uważna ich obser­wa­cja jest tutaj klu­czo­wa –...

 • Porady Żywieniowe

  Transport konia

  By 7 czerwca 2019

  Rosnąca popu­lar­ność spor­tów jeź­dziec­kich, roz­wój infra­struk­tu­ry, a tak­że zwięk­sza­ją­ca się z roku na rok ilość zawo­dów, wystaw, czem­pio­na­tów i róż­ne­go...

 • Porady Żywieniowe

  Żywienie koni zim­no­krwi­stych wyko­rzy­sty­wa­nych w hodow­li

  By 31 maja 2019

  Silniejsze i masyw­niej­sze od gorą­co­kr­wi­stych konie zim­no­krwi­ste to tak­że odmien­ny tem­pe­ra­ment i pokrój. Zazwyczaj mniej ruchli­we, potęż­niej­sze, a jed­no­cze­śnie bar­dzo czę­sto...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę