Connect with us

Hodowca i Jeździec

Porady Żywieniowe

 • Żywienie konia w postę­po­wa­niu kli­nicz­nym

  By 15 marca 2019

  Tym razem zacznie­my od defi­ni­cji. W ogól­nym poję­ciu pasza kli­nicz­na to pasza prze­zna­czo­na dla koni z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi. Najczęściej wymie­nia­ne...

 • Energia w żywie­niu koni

  By 8 marca 2019

  Energia jest nie­zbęd­na do każ­dej aktyw­no­ści – tak­że bez­czyn­ne­go sta­nia konia w bok­sie. Konie, podob­nie jak każ­dy orga­nizm...

 • Białko w żywie­niu koni

  By 1 marca 2019

  Zbilansowana die­ta nasze­go konia to odpo­wied­nia ilość biał­ka, ener­gii, wita­min oraz makro- i mikro­ele­men­tów. Każdy ele­ment tego rów­na­nia pozo­sta­je...

 • Suplementacja koni spor­to­wych

  By 22 lutego 2019

  Choć naszy­mi głów­ny­mi zagad­nie­nia­mi, któ­re prze­wi­ja­ją się w tema­ty­ce new­slet­te­rów, są konie hodow­la­ne i pokry­cie ich potrzeb pokar­mo­wych...

 • Żywienie konia a jego zacho­wa­nie

  By 15 lutego 2019

  Powszechnie wia­do­mo, co zosta­ło zresz­tą potwier­dzo­ne w wie­lu bada­niach nauko­wych, że kar­mie­nie konia nie­wiel­ką ilo­ścią dużych posił­ków paszy...

 • Okres oko­ło­po­ro­do­wy

  By 8 lutego 2019

  Wszystkie czyn­no­ści hodow­la­no-wete­ry­na­ryj­ne prze­pro­wa­dza­ne u cię­żar­nej kla­czy, tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie, zwłasz­cza w okre­sie wyso­kiej źreb­no­ści, mają...

 • Okres wyso­kiej źreb­no­ści

  By 1 lutego 2019

  Urodzenie przez klacz żywe­go i zdro­we­go źre­bię­cia jest nad­rzęd­nym celem dzia­łań każ­de­go hodow­cy. Niestety, śmier­tel­ność zarod­ków w cza­sie trwa­nia...

 • Koń - Senior jesz­cze raz

  By 25 stycznia 2019

  O żywie­niu koni star­szych cie­szą­cych się u nas doży­wot­nią eme­ry­tu­rą pisa­li­śmy we wrze­śniu, wska­zu­jąc na potrze­bę stwo­rze­nia pla­nu żywie­nio­we­go uwzględ­nia­ją­ce­go...

 • Płodność ogie­ra

  By 18 stycznia 2019

  W świe­cie hodow­li sta­nów­ka roz­po­czę­ła się już na dobre. Dobór ogie­ra dla naszej kla­czy, połą­cze­nie jej pre­dys­po­zy­cji z pre­dys­po­zy­cja­mi...

 • Początek sta­nów­ki

  By 11 stycznia 2019

  Ze wzglę­du na natu­ral­ny cykl rujo­wy kla­czy naj­lep­sze warun­ki dla sku­tecz­ne­go zaźre­bie­nia to przed­wio­śnie i wio­sna. Niemniej jed­nak wie­lu hodow­ców...

 • Badania i roz­wój pro­duk­tów żywie­nio­wych dla koni – teraź­niej­szość i nie­da­le­ka przy­szłość

  By 4 stycznia 2019

  W ostat­nim new­slet­te­rze poprzed­nie­go roku pisa­li­śmy o paszach i suple­men­tach w uję­ciu histo­rycz­nym. Z przy­mru­żo­nym okiem przed­sta­wi­li­śmy nie­któ­re, dość egzo­tycz­ne skład­ni­ki...

 • Historia postę­pu w żywie­niu koni

  By 28 grudnia 2018

  Historia podej­ścia do żywie­nia koni jest rów­nie dłu­ga jak histo­ria postę­pu hodow­la­ne­go. Przejście od tra­dy­cyj­ne­go pastwi­ska w okre­sie wio­sen­no-let­nim...

 • Nadchodząca zima

  By 21 grudnia 2018

  Konie, podob­nie jak inne gatun­ki zwie­rząt, reagu­ją na zmia­ny pór roku, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w ich kon­dy­cji...

 • W ole­ju moc i siła

  By 14 grudnia 2018

  Oleje sta­ją się coraz czę­ściej pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem koń­skiej die­ty, dla­te­go war­to upew­nić się, kie­dy doda­tek ole­ju...

 • Wrzody prze­wo­du pokar­mo­we­go

  By 7 grudnia 2018

  W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Ostatnie wpi­sy

Na górę