Connect with us

Hodowca i Jeździec

Gdzie obej­rzeć trans­mi­sję z CAVALIADY Kraków?

Cavaliada

Od Redakcji

Gdzie obej­rzeć trans­mi­sję z CAVALIADY Kraków?

W dniach 28 lute­go – 3 mar­ca 2019 w Krakowie odbę­dą się po raz pierw­szy mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy jeź­dziec­kie w TAURON Arena Kraków – CAVALIADA Kraków 2019 CSI2*.

Nie możesz przy­je­chać do Krakowa? Dołącz do CAVALIADowej publicz­no­ści i kibi­cuj razem z nami zawod­ni­kom pod­czas zma­gań na kra­kow­skiej are­nie! #weare­ca­va­lia­da

Konkursy w sko­kach przez prze­szko­dy w ran­dze CSI2*, Halowy Puchar Polski WKKW (Lotto Eventing Tour), Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, zawo­dy w ujeż­dże­niu – CDN oraz CAVALIADA Future – wszyst­kie te spor­to­we zma­ga­nia będziesz mógł zoba­czyć na żywo na www.live.cavaliada.pl! Streaming LIVE już o 2,99 zł!

Transmisja LIVE z CAVALIADY Kraków prze­pro­wa­dzo­na będzie przez eki­pę Świata Koni.

Wybrane kon­kur­sy będziesz mógł obej­rzeć tak­że na ante­nie TVP Sport:

Piątek – 8.03.2019

  • 1915 – Lotto Eventing Tour (WKKW) o nagro­dę mar­ki Lotto, pod patro­na­tem TVP
  • 2130 – Venus vs. Mars, kon­kurs rów­no­le­gły (120 cm) o nagro­dę Grupy MTP, pod patro­na­tem Prezydenta Miasta Krakowa

Niedziela – 10.03.2019

  • 1600 – CSI2* [11] GRAND PRIX Krakowa z roz­gryw­ką, (145cm) FEI RANKING, CAVALIADA TOUR RANKING o nagro­dę Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, pod patro­na­tem Prezydenta Miasta Krakowa

CAVALIADA Kraków odby­wa się w TAURON Arena Kraków. Wydarzenie zapla­no­wa­ne w Krakowie jest czę­ścią cyklu CAVALIADA Tour – pucha­ro­wych zawo­dów o cha­rak­te­rze spor­to­wym z udzia­łem pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych zawod­ni­ków.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę