Connect with us

Hodowca i Jeździec

Żywienie koni star­szych

Porady Żywieniowe

Żywienie koni star­szych

Nasza coraz bar­dziej doj­rza­ła prak­ty­ka hodow­la­na oraz zasob­ność port­fe­la pozwa­la­ją nam coraz czę­ściej zapew­nić doży­wot­nią opie­kę sta­rym i wysłu­żo­nym koniom – zasłu­żo­nym mat­kom stad­nym, ogie­rom, koniom spor­to­wym czy po pro­stu naszym wier­nym towa­rzy­szom, na któ­rych grzbie­tach spę­dzi­li­śmy wie­le godzin tre­nin­gów, spa­ce­rów i prze­jaż­dżek w tere­nie. Górę bie­rze zarów­no siła sen­ty­men­tu i przy­zwy­cza­je­nie jak i respekt oraz sza­cu­nek wobec zasług hodow­la­nych i spor­to­wych.

Plan żywie­nio­wy dla star­szych koni powi­nien uwzględ­niać ich ogól­ny stan zdro­wia, kon­dy­cję oraz sto­ją­cą za ich życio­wym tem­pe­ra­men­tem aktyw­ność. Istotny jest też stan uzę­bie­nia - to on w pierw­szej kolej­no­ści zade­cy­du­je, co koń będzie mógł jeść, a cze­go tak napraw­dę nie będzie w sta­nie pobrać i przy­swo­ić. Słaba kon­dy­cja sta­nu uzę­bie­nia nie pozwa­la na dokład­ne prze­żu­cie sia­na, któ­re jest głów­nym dostar­czy­cie­lem jed­ne­go z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków pokar­mo­wych w die­cie star­szych koni – włók­na pokar­mo­we­go. Ponadto utra­co­na zdol­ność żucia prze­kła­da się bez­po­śred­nio na gor­sze wyko­rzy­sta­nie przez orga­nizm wszyst­kich nie­od­po­wied­nio prze­żu­tych i prze­tra­wio­nych ele­men­tów daw­ki pokar­mo­wej, co powo­du­je pro­gre­syw­ną utra­tę wagi.

Układając daw­ki pokar­mo­we dla nasze­go senio­ra musi­my tak­że pamię­tać, że star­sze konie są znacz­nie bar­dziej podat­ne na scho­rze­nia ukła­du pokar­mo­we­go, gorzej wyko­rzy­stu­ją paszę, a pro­ce­sy prze­mia­ny mate­rii prze­bie­ga­ją u nich znacz­nie wol­niej. Dlatego oprócz pasz boga­tych w błon­nik i wyso­kiej jako­ści biał­ko, nie­zbęd­ne w die­cie są dodat­ki pro­bio­tycz­ne, ole­je roślin­ne oraz zio­ła wspo­ma­ga­ją­ce pro­ce­sy tra­wien­ne i wzmac­nia­ją­ce odpor­ność. Pamiętać rów­nież nale­ży, że im star­sze zwie­rzę, tym zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię spa­da, więc udział zbóż w daw­kach moż­na nie­co ogra­ni­czyć, aby zre­du­ko­wać zawar­tość skro­bi w die­cie. Natomiast nie­zbęd­ne są skład­ni­ki mine­ral­ne w dobrze przy­swa­jal­nej orga­nicz­nej for­mie oraz wita­mi­ny, zwłasz­cza prze­ciw­u­tle­nia­cze (wita­mi­na A, C i E). Warto też zwró­cić uwa­gę na zawar­tość w paszy kom­plek­su wita­min B, któ­ry wspo­ma­ga pra­cę ukła­du ner­wo­we­go i dla sta­rze­ją­ce­go się orga­ni­zmu sta­no­wi istot­ne wspar­cie.

W ide­al­nym świe­cie sta­ry koń prze­by­wa więk­szą część roku na pastwi­sku – mło­da tra­wa jest łatwa do wyrwa­nia nawet war­ga­mi, szyb­kie­go prze­żu­cia i połknię­cia, jest też sto­sun­ko­wo łatwo straw­na i dostar­cza dobrej jako­ści włók­no. W naszej rze­czy­wi­sto­ści jed­nak okres pastwi­sko­wy trwa rap­tem kil­ka­na­ście tygo­dni i po tym okre­sie konie ze sła­bym uzę­bie­niem wyma­ga­ją alter­na­tyw­nych źró­deł włók­na zapew­nia­ją­cych spo­ży­cie go w odpo­wied­niej ilo­ści. Przy czym błon­nik musi być dobrej jako­ści, lek­ko­straw­ny i dobrze przy­swa­jal­ny. Taką alter­na­ty­wą może być siecz­ka z traw lub lucer­ny, lecz w przy­pad­ku sta­rych koni z bar­dzo sła­bym sta­nem uzę­bie­nia nawet siecz­ko­wa­ne sia­no nie poma­ga i pro­ble­my z żuciem prze­no­szą się w spo­sób bez­po­śred­ni na pro­ble­my z tra­wie­niem.

Metodą dostar­cze­nia błon­ni­ka pokar­mo­we­go senio­rom jest poda­nie tra­wo­ku­lek i paszy peł­no­por­cjo­wej o wyso­kiej zawar­to­ści włók­na, któ­re­go źró­dłem w takiej mie­szan­ce naj­czę­ściej jest susz z lucer­ny, łuska sojo­wa, pul­pa bura­cza­na lub kom­bi­na­cja tych skład­ni­ków. Pasze te zawie­ra­ją naj­czę­ściej rów­nież ziar­na zbóż, któ­re zosta­ły prze­two­rzo­ne w wyso­ko straw­ną for­mę poprzez pro­ces płat­ko­wa­nia, eks­tru­do­wa­nia czy mikro­ni­za­cji ziar­na, jak rów­nież dodat­ki zawie­ra­ją­ce wyso­kiej jako­ści biał­ko oraz mine­ra­ły i wita­mi­ny. O takim skła­dzie i tak przy­go­to­wa­na pasza peł­no­por­cjo­wa spra­wia, że sta­je się ona cen­nym źró­dłem war­to­ścio­wych sub­stan­cji odżyw­czych i jest łatwa do prze­żu­cia i stra­wie­nia, co poma­ga zapo­bie­gać pro­ble­mom tra­wien­nym zwią­za­nym ze źle prze­żu­tym pokar­mem. W przy­pad­ku koni z bar­dzo sła­bym sta­nem uzę­bie­nia zale­ca się przed kar­mie­niem namo­cze­nie tych pasz w wodzie, przy czym zwłasz­cza latem powin­ni­śmy zadbać o to, aby dzien­na daw­ka pokar­mo­wa była roz­ło­żo­na na kil­ka małych por­cji. Moczenie paszy latem może spo­wo­do­wać jej szyb­kie zepsu­cie się, w kon­se­kwen­cji powo­du­jąc efekt odwrot­ny od zamie­rzo­ne­go.

Trawokulki nato­miast to nic inne­go jak odpo­wied­nio przy­go­to­wa­na siecz­ka z traw i czę­sto roślin motyl­ko­wych, z dodat­kiem ziół i olei roślin­nych. Taki pro­dukt zawie­ra nie tyl­ko dużą ilość włók­na, lecz dzię­ki róż­no­rod­no­ści gatun­ków traw i ziół wno­si do die­ty bogac­two cen­nych war­to­ści odżyw­czych. I co naj­waż­niej­sze – może być zada­wa­ny na mokro (po wcze­śniej­szym namo­cze­niu tra­wo­ku­lek w wodzie), dzię­ki cze­mu star­sze konie nie będą mia­ły pro­ble­mu z jego pobra­niem. Dodatkowo taka for­ma poda­nia pokar­mu nawod­ni orga­nizm i uspraw­ni pery­stal­ty­kę jelit.

Dobrze zbi­lan­so­wa­na pasza dla senio­rów powin­na zawie­rać co naj­mniej 12% błon­ni­ka pokar­mo­we­go i biał­ko w prze­dzia­le od 12-16%. Pamiętać w tym miej­scu nale­ży, iż jeże­li z uwa­gi na wiek lub cho­ro­bę u konia wystę­pu­je nie­do­czyn­ność nerek, zawar­tość biał­ka w dzien­nej daw­ce paszy nie powin­na prze­kra­czać 12%. Należy tak­że uni­kać nad­mia­ru wap­nia.

Pamiętajmy tak­że, że zasad­ni­czo kar­mie­nie bądź dokar­mia­nie sta­re­go konia wyma­ga potrak­to­wa­nia go w spo­sób szcze­gól­ny i indy­wi­du­al­ny - w sytu­acjach kar­mie­nia gru­po­we­go młod­sze, bar­dziej domi­nu­ją­ce konie czę­sto odcią­ga­ją star­sze­go konia od paszy, przy­czy­nia­jąc się do utra­ty wagi i gor­szej kon­dy­cji.

Na pyta­nie ‘kie­dy przejść na paszę dla senio­rów’ nie ma jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi. Jeśli twój star­szy koń nie trzy­ma już zde­cy­do­wa­nie kon­dy­cji i pomi­mo spo­ży­wa­nia dobrej jako­ści owsa, sia­na oraz przy jed­no­cze­snym dobrym sta­nie zdro­wia, bez kon­kret­nych cho­rób czy dole­gli­wo­ści, któ­re powo­do­wa­ły­by spa­dek masy cia­ła, zaczy­na ją tra­cić - być może war­to roz­wa­żyć doda­nie do jego die­ty paszy dla koni star­szych. Starajmy się też zapew­nić mu dostęp do pastwi­ska bądź sia­na z pierw­sze­go kosze­nia, o wyso­kim sto­sun­ku ilo­ści i powierzch­ni liści do łody­gi.

POPRZEDNIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan

Więcej w Porady Żywieniowe

 • Porady Żywieniowe

  Wrzody prze­wo­du pokar­mo­we­go

  By

  W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych...

 • Porady Żywieniowe

  Witamina E z sele­nem

  By

  Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka...

 • Porady Żywieniowe

  Witaminy - zdro­wie i odpor­ność

  By

  Dodatek wita­min do pod­sta­wo­wej daw­ki pokar­mo­wej, naj­czę­ściej w posta­ci pre­pa­ra­tu mine­ral­no-wita­mi­no­we­go, sto­su­je­my, aby pokryć indy­wi­du­al­ne potrze­by pokar­mo­we konia...

Na górę