Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "pora­dy co pią­tek"

 • Porady Żywieniowe

  Odstępstwa od nor­my, czy­li czy mój koń jest zdro­wy?

  By 14 czerwca 2019

  Często zada­je­my sobie tego typu pyta­nia patrząc na naszych pod­opiecz­nych. Uważna ich obser­wa­cja jest tutaj klu­czo­wa –...

 • Porady Żywieniowe

  Transport konia

  By 7 czerwca 2019

  Rosnąca popu­lar­ność spor­tów jeź­dziec­kich, roz­wój infra­struk­tu­ry, a tak­że zwięk­sza­ją­ca się z roku na rok ilość zawo­dów, wystaw, czem­pio­na­tów i róż­ne­go...

 • Porady Żywieniowe

  Żywienie koni zim­no­krwi­stych wyko­rzy­sty­wa­nych w hodow­li

  By 31 maja 2019

  Silniejsze i masyw­niej­sze od gorą­co­kr­wi­stych konie zim­no­krwi­ste to tak­że odmien­ny tem­pe­ra­ment i pokrój. Zazwyczaj mniej ruchli­we, potęż­niej­sze, a jed­no­cze­śnie bar­dzo czę­sto...

 • Porady Żywieniowe

  Błędy w żywie­niu koni spor­to­wych – część II

  By 24 maja 2019

  W poprzed­nim wpi­sie z cyklu Porad żywie­nio­wych pisa­li­śmy o zna­cze­niu ener­gii, biał­ka i włók­na w daw­kach pokar­mo­wych konia spor­to­we­go i o naszych grzesz­kach...

 • Porady Żywieniowe

  Błędy w żywie­niu koni spor­to­wych – część I

  By 17 maja 2019

  W przy­pad­ku koni wyczy­no­wych wła­ści­wie skom­po­no­wa­ne daw­ki pokar­mo­we są jed­nym z istot­niej­szych ele­men­tów warun­ku­ją­cych zapre­zen­to­wa­nie się konia na par­ku­rze,...

 • Porady Żywieniowe

  Najpowszechniejsze cho­ro­by okre­su źre­bię­ce­go

  By 10 maja 2019

  Maj to począ­tek sezo­nu pastwi­sko­we­go i prze­by­wa­nia koni hodow­la­nych więk­szej czę­ści dnia, a nie­raz i całej doby, na świe­żym powie­trzu. To jed­nak...

 • Porady Żywieniowe

  Osierocone źre­bię

  By 2 maja 2019

  Treść Osierocone źre­bię, na sku­tek cho­ro­by lub pad­nię­cia mat­ki, nie nale­ży nie­ste­ty do rzad­ko­ści. W przy­pad­ku, gdy doj­dzie do takiej sytu­acji w naszym...

 • Porady Żywieniowe

  Odchów źre­biąt

  By 26 kwietnia 2019

  Dążeniem każ­de­go hodow­cy jest oczy­wi­ście docho­wa­nie się zdro­we­go potom­stwa od swo­ich kla­czy, nie zawsze jed­nak, pomi­mo naszych sta­rań,...

 • Porady Żywieniowe

  Pierwszy mie­siąc życia źre­bię­cia

  By 19 kwietnia 2019

  Jak już wspo­mi­na­li­śmy w luto­wym new­slet­te­rze trak­tu­ją­cym o okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, każ­dy nowo­ro­dek bez­po­śred­nio po poro­dzie powi­nien być obję­ty szcze­gól­ną...

 • Porady Żywieniowe

  Płody rol­ne w żywie­niu koni – część II

  By 12 kwietnia 2019

  Treść Dzisiaj chce­my dokoń­czyć temat wyko­rzy­sta­nia nie­któ­rych z upra­wia­nych zbóż i roślin w żywie­niu koni oraz zwró­cić uwa­gę na ewen­tu­al­ne zagro­że­nia...

 • Porady Żywieniowe

  Płody rol­ne w żywie­niu koni – część I

  By 5 kwietnia 2019

  Do napi­sa­nia kolej­ne­go new­slet­te­ra skło­ni­ły nas licz­ne zapy­ta­nia ze stro­ny nie­któ­rych uczest­ni­ków zakoń­czo­ne­go wła­śnie cyklu szko­leń z obsza­ru żywie­nia...

 • Porady Żywieniowe

  Praktyka żywie­nia koni - pod­su­mo­wa­nie zasad ogól­nych

  By 29 marca 2019

  Właściwa die­ta pokry­wa­ją­ca aktu­al­ne potrze­by pokar­mo­we, odpo­wied­nio skom­po­no­wa­ne i uroz­ma­ico­ne daw­ki pokar­mo­we, zawsze prze­wa­ga pasz obję­to­ścio­wych nad tre­ści­wy­mi,...

 • Porady Żywieniowe

  Okres lak­ta­cji

  By 22 marca 2019

  Jak wspo­mi­na­li­śmy w luto­wych wpi­sach z cyklu Porad żywie­nio­wych, pisząc o wyso­kiej źreb­no­ści kla­czy i okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, wszyst­kie czyn­no­ści hodow­la­no-wete­ry­na­ryj­ne...

 • Porady Żywieniowe

  Żywienie konia w postę­po­wa­niu kli­nicz­nym

  By 15 marca 2019

  Tym razem zacznie­my od defi­ni­cji. W ogól­nym poję­ciu pasza kli­nicz­na to pasza prze­zna­czo­na dla koni z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi. Najczęściej wymie­nia­ne...

 • Porady Żywieniowe

  Energia w żywie­niu koni

  By 8 marca 2019

  Energia jest nie­zbęd­na do każ­dej aktyw­no­ści – tak­że bez­czyn­ne­go sta­nia konia w bok­sie. Konie, podob­nie jak każ­dy orga­nizm...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę