Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "pora­dy co pią­tek"

 • Porady Żywieniowe

  Wrzody prze­wo­du pokar­mo­we­go

  By 7 grudnia 2018

  W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych...

 • Porady Żywieniowe

  Witamina E z sele­nem

  By 30 listopada 2018

  Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka...

 • Porady Żywieniowe

  Witaminy - zdro­wie i odpor­ność

  By 23 listopada 2018

  Dodatek wita­min do pod­sta­wo­wej daw­ki pokar­mo­wej, naj­czę­ściej w posta­ci pre­pa­ra­tu mine­ral­no-wita­mi­no­we­go, sto­su­je­my, aby pokryć indy­wi­du­al­ne potrze­by pokar­mo­we konia...

 • Porady Żywieniowe

  Prawidłowe żywie­nie konia czy­li pochwa­ła cią­głej nauki

  By 16 listopada 2018

  Jako hodow­cy, obser­wu­ją­cy nasze konie od dnia ich naro­dzin, czę­sto oce­nia­my ich stan odży­wie­nia na pod­sta­wie kon­dy­cji, ogól­ne­go...

 • Porady Żywieniowe

  Miedź i cynk

  By 9 listopada 2018

  Miedź jest jed­nym z waż­niej­szych pier­wiast­ków w die­cie koni. Jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju ukła­du szkie­le­to­we­go, mobi­li­za­cji zapa­sów żela­za,...

 • Porady Żywieniowe

  Żelazo i man­gan

  By 2 listopada 2018

  Zgodnie z wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi dzi­siaj o roli i wza­jem­nej rela­cji kolej­nej pary pier­wiast­ków anta­go­ni­stycz­nych – żela­za i man­ga­nu, choć nie­czę­sto...

 • Porady Żywieniowe

  Wapń i fos­for

  By 26 października 2018

  Znaczenie skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu jest bar­dzo duże. Stanowią ele­ment budul­co­wy szkie­le­tu, peł­nią...

 • Porady Żywieniowe

  Dobór pre­pa­ra­tów mine­ral­no-wita­mi­no­wych

  By 19 października 2018

  Preparat mine­ral­no – wita­mi­no­wy, szcze­gól­nie w okre­sie bra­ku wio­sen­ne­go bądź let­nie­go pastwi­ska, jest istot­nym ele­men­tem koń­skiej die­ty....

 • Porady Żywieniowe

  Dwulatki

  By 12 października 2018

  Dwulatki rosną i roz­wi­ja­ją się mniej inten­syw­nie niż rocz­nia­ki, gdyż okres naj­więk­sze­go roz­wo­ju konia to pierw­sze 18 mie­się­cy życia....

 • Porady Żywieniowe

  Roczniaki

  By 5 października 2018

  Jednym z naj­trud­niej­szych okre­sów w hodow­li jest pierw­szy rok wycho­wu źre­biąt. Najbardziej kry­tycz­ne momen­ty to te, kie­dy dia­me­tral­nie zmie­nia­ją...

Więcej
Na górę